Giải bài tập

Giải Bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 10, 11 SBT Vật Lý 9: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 10, 11 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 4.9: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau; Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?…

Bài 4.9: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu ?

A. 1.5V.               B. 3V.                          c. 4.5V.                        D. 7.5V.

Bạn đang xem: Giải Bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 10, 11 SBT Vật Lý 9: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

=> Chọn D. 7,5V

Vì \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{\rm{I}}{{\rm{R}}_1}} \over {{\rm{I}}{{\rm{R}}_2}}} = {{{R_1}} \over {1,5{{\rm{R}}_1}}} \Rightarrow {U_2} = 1,5{U_1} = 1,5{\rm{x}}3 = 4,5V\)

=>U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V


Bài 4.10: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp ?

A.Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trờ mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng  hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

=> Chọn C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.


Bài 4.11: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.

=> Chọn B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.


Bài 4.12: Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng ?

A. \({R_{AB}} = {R_1} + {R_2}\)                       B. \({I_{AB}} = {I_1} = {I_2}\)

C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_2}} \over {{{\rm{R}}_1}}}\)                                    D. \({U_{AB}} = {U_1} + {U_1}\)

Chọn C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_2}} \over {{{\rm{R}}_1}}}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 10, 11 SBT Vật Lý 9: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?” state=”close”]Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 10, 11 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 4.9: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau; Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?…

Bài 4.9: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu ?

A. 1.5V.               B. 3V.                          c. 4.5V.                        D. 7.5V.

=> Chọn D. 7,5V

Vì \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{\rm{I}}{{\rm{R}}_1}} \over {{\rm{I}}{{\rm{R}}_2}}} = {{{R_1}} \over {1,5{{\rm{R}}_1}}} \Rightarrow {U_2} = 1,5{U_1} = 1,5{\rm{x}}3 = 4,5V\)

=>U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V


Bài 4.10: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp ?

A.Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trờ mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng  hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

=> Chọn C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.


Bài 4.11: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.

=> Chọn B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.


Bài 4.12: Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng ?

A. \({R_{AB}} = {R_1} + {R_2}\)                       B. \({I_{AB}} = {I_1} = {I_2}\)

C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_2}} \over {{{\rm{R}}_1}}}\)                                    D. \({U_{AB}} = {U_1} + {U_1}\)

Chọn C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_2}} \over {{{\rm{R}}_1}}}\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!