Giải bài tập

Giải Bài 4, 5 trang 60, 61 SBT Toán 9 tập 1: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ.

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – SBT Toán lớp 9: Giải bài 4, 5 trang 60, 61 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 4: Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R…

Câu 4: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\) với $x \in R$

Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.

Bạn đang xem: Giải Bài 4, 5 trang 60, 61 SBT Toán 9 tập 1: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ.

Xét hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\)

Với hai số \(x_1\) và \(x_2\) thuộc R, ta có:

\({{\rm{y}}_1} = f\left( {{x_1}} \right) = {2 \over 3}{x_1} + 5\)

\({{\rm{y}}_2} = f\left( {{x_2}} \right) = {2 \over 3}{x_2} + 5\)

Nếu \({x_1} < {x_2}\) thì \({x_2} – {x_1} > 0\)

Khi đó:

\(f\left( {{x_2}} \right) – f\left( {{x_1}} \right)\)

\(= \left( {{2 \over 3}{x_2} + 5} \right) – \left( {{2 \over 3}{x_1} + 5} \right) = {2 \over 3}\left( {{x_2} – {x_1}} \right) > 0\)

Suy ra: \(f\left( {{x_2}} \right) > f\left( {{x_1}} \right)\)

Vậy hàm số đồng biến trên R.


Câu 5: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

A(1; 6)

B(6; 11)

C(14; 12)

D(12; 9)

E(15; 8)

F(13; 4)

G(9; 7)

H(12; 1)

I(16; 4)

K(20; 1)

L(19; 9)

M(22; 6)

Dựng hệ trục tọa độ Oxy, rồi dựng các điểm theo tọa độ của chúng, nối theo thứ tự các điểm , ta được một đường gấp khúc như hình dưới:

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4, 5 trang 60, 61 SBT Toán 9 tập 1: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ.” state=”close”]Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – SBT Toán lớp 9: Giải bài 4, 5 trang 60, 61 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 4: Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R…

Câu 4: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\) với $x \in R$

Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.

Xét hàm số \(y = f\left( x \right) = {2 \over 3}x + 5\)

Với hai số \(x_1\) và \(x_2\) thuộc R, ta có:

\({{\rm{y}}_1} = f\left( {{x_1}} \right) = {2 \over 3}{x_1} + 5\)

\({{\rm{y}}_2} = f\left( {{x_2}} \right) = {2 \over 3}{x_2} + 5\)

Nếu \({x_1} < {x_2}\) thì \({x_2} – {x_1} > 0\)

Khi đó:

\(f\left( {{x_2}} \right) – f\left( {{x_1}} \right)\)

\(= \left( {{2 \over 3}{x_2} + 5} \right) – \left( {{2 \over 3}{x_1} + 5} \right) = {2 \over 3}\left( {{x_2} – {x_1}} \right) > 0\)

Suy ra: \(f\left( {{x_2}} \right) > f\left( {{x_1}} \right)\)

Vậy hàm số đồng biến trên R.


Câu 5: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

A(1; 6)

B(6; 11)

C(14; 12)

D(12; 9)

E(15; 8)

F(13; 4)

G(9; 7)

H(12; 1)

I(16; 4)

K(20; 1)

L(19; 9)

M(22; 6)

Dựng hệ trục tọa độ Oxy, rồi dựng các điểm theo tọa độ của chúng, nối theo thứ tự các điểm , ta được một đường gấp khúc như hình dưới:

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!