Giải bài tập

Giải Bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 32 SBT hóa học 11: Tìm đồng đẳng của các chất sau?

Bài 24 Luyện tập hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 32. Câu 4.29: Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?…Tìm đồng đẳng của các chất sau?

Bài trắc nghiệm 4.29: Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Giải Bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 32 SBT hóa học 11: Tìm đồng đẳng của các chất sau?

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

4.29. C

Bài trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32

4.30. Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình ; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô cơ.

4.31 Trong số các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

4.32. Trong số các chất dưới đây, chất nào không là đồng phân của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 30. D

4.31. B

4.32. D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 32 SBT hóa học 11: Tìm đồng đẳng của các chất sau?” state=”close”]Bài 24 Luyện tập hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 32. Câu 4.29: Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?…Tìm đồng đẳng của các chất sau?

Bài trắc nghiệm 4.29: Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

4.29. C

Bài trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32

4.30. Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình ; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô cơ.

4.31 Trong số các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

4.32. Trong số các chất dưới đây, chất nào không là đồng phân của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 30. D

4.31. B

4.32. D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!