Giải bài tập

Giải Bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 SBT hóa học 11: Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì ?

Bài 23 Phản ứng hữu cơ Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31. Phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì ?…; Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì ?

4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \) \(C{H_3}COO – CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

Bạn đang xem: Giải Bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 SBT hóa học 11: Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì ?

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O   thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng  + 2AgN03+ 2NH3 \( \to \) Ag--Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 SBT hóa học 11: Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì ?” state=”close”]Bài 23 Phản ứng hữu cơ Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31. Phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì ?…; Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng gì ?

4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \) \(C{H_3}COO – CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O   thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng  + 2AgN03+ 2NH3 \( \to \) Ag--Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!