Giải bài tập

Giải Bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29 SBT Hóa học 11: Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Sách bài tập Hóa học 11. Giải bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29. Câu 4.14: Chọn phương án trả lời đúng…; Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

Bài trắc nghiệm 4.14, 4.15, 4.16, 4.17

4.14. Hai chất  và  có

Bạn đang xem: Giải Bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29 SBT Hóa học 11: Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Công thức phân tử khác nhau và công thức cấu tạo giống nhau.

4.15. Hai công thức  và

A. là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.

B. là các công thức của hai chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có công thức cấu tạo tương tự nhau.

C. là các công thức của hai chất có công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

D. chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

4.16.   Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. \(C{H_3}C{H_2}OC{H_3}\)

B. \(C{H_3}C{H_2}COOH\)

C. \(C{H_3}COC{H_3}\)

D. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\)

4.17. \(C{H_3} – C{H_2} – OH\) và \(C{H_3} – O – C{H_3}\) khác nhau về điểm gì?

A. Công thức cấu tạo

B. Công thức phân tử

C. Số nguyên tử cacbon

D. Tổng số liên kết cộng hóa trị

4.14. C

4.15. D

4.16. B

4.17. A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29 SBT Hóa học 11: Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?” state=”close”]Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Sách bài tập Hóa học 11. Giải bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29. Câu 4.14: Chọn phương án trả lời đúng…; Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

Bài trắc nghiệm 4.14, 4.15, 4.16, 4.17

4.14. Hai chất  và  có

A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Công thức phân tử khác nhau và công thức cấu tạo giống nhau.

4.15. Hai công thức  và

A. là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.

B. là các công thức của hai chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có công thức cấu tạo tương tự nhau.

C. là các công thức của hai chất có công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

D. chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

4.16.   Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. \(C{H_3}C{H_2}OC{H_3}\)

B. \(C{H_3}C{H_2}COOH\)

C. \(C{H_3}COC{H_3}\)

D. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\)

4.17. \(C{H_3} – C{H_2} – OH\) và \(C{H_3} – O – C{H_3}\) khác nhau về điểm gì?

A. Công thức cấu tạo

B. Công thức phân tử

C. Số nguyên tử cacbon

D. Tổng số liên kết cộng hóa trị

4.14. C

4.15. D

4.16. B

4.17. A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!