Giải bài tập

Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 211 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm vi phân của hàm số sau: y = 1/x^2 ?

Bài 4 vi phân Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 211. Câu 4.1: Cho hàm số…;  Tìm vi phân của hàm số sau: y = 1/x^2 ?

Bài 4.1: Cho hàm số

\(f\left( x \right) = {x^3} – 2x + 1.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 211 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm vi phân của hàm số sau: y = 1/x^2 ?

Hãy tính \(\Delta f\left( 1 \right),df\left( 1 \right)\) và so sánh chúng, nếu

a) \(\Delta x = 1\) ;

b) \(\Delta x = 0,1\) ;

c) \(\Delta x = 0,01\) ;

\(\eqalign{
& \Delta f\left( 1 \right) = \Delta x + 3{\left( {\Delta x} \right)^2} + {\left( {\Delta x} \right)^3}, \cr
& \Delta f\left( 1 \right) = \Delta x. \cr} \)

a) \(\Delta f\left( 1 \right) = 5 > df\left( 1 \right) = 1.\)

b) \(\Delta f\left( 1 \right) = 0,131 > df\left( 1 \right) = 0,1.\)

c) \(\Delta f\left( 1 \right) = 0,010301 > df\left( 1 \right) = 0,01.\)

Bài 4.2: Tìm vi phân của hàm số sau:

\(y = {1 \over {{x^2}}}.\)

\(dy =  – {2 \over {{x^3}}}dx.\)

Bài 4.3: Tìm vi phân của hàm số sau:

\(y = {{x + 2} \over {x – 1}}.\)

\(dy =  – {3 \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}dx.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 211 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm vi phân của hàm số sau: y = 1/x^2 ?” state=”close”]Bài 4 vi phân Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 211. Câu 4.1: Cho hàm số…;  Tìm vi phân của hàm số sau: y = 1/x^2 ?

Bài 4.1: Cho hàm số

\(f\left( x \right) = {x^3} – 2x + 1.\)

Hãy tính \(\Delta f\left( 1 \right),df\left( 1 \right)\) và so sánh chúng, nếu

a) \(\Delta x = 1\) ;

b) \(\Delta x = 0,1\) ;

c) \(\Delta x = 0,01\) ;

\(\eqalign{
& \Delta f\left( 1 \right) = \Delta x + 3{\left( {\Delta x} \right)^2} + {\left( {\Delta x} \right)^3}, \cr
& \Delta f\left( 1 \right) = \Delta x. \cr} \)

a) \(\Delta f\left( 1 \right) = 5 > df\left( 1 \right) = 1.\)

b) \(\Delta f\left( 1 \right) = 0,131 > df\left( 1 \right) = 0,1.\)

c) \(\Delta f\left( 1 \right) = 0,010301 > df\left( 1 \right) = 0,01.\)

Bài 4.2: Tìm vi phân của hàm số sau:

\(y = {1 \over {{x^2}}}.\)

\(dy =  – {2 \over {{x^3}}}dx.\)

Bài 4.3: Tìm vi phân của hàm số sau:

\(y = {{x + 2} \over {x – 1}}.\)

\(dy =  – {3 \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}dx.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!