Giải bài tập

Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 202, 203 SBT Giải tích 12: Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z bằng phần ảo của nó ?

Bài 1 Số phức. Biểu diễn hình học số phức SBT Toán lớp 12. Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 202, 203 Sách bài tập Giải tích 12. G Tìm các số thực x, y thỏa mãn  2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i ?; Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z bằng phần ảo của nó ?

Câu 4.1: Tìm các số thực x, y thỏa mãn:

a) 2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i

Bạn đang xem: Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 202, 203 SBT Giải tích 12: Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z bằng phần ảo của nó ?

b) 4x + 3 + (3y – 2)i = y  +1 + (x – 3)i

c) x + 2y + (2x – y)i = 2x + y + (x  + 2y)i

a) \(x = {1 \over 3},y = {3 \over 5}\)

b) \(x =  – {7 \over {11}},y =  – {6 \over {11}}\)

c) x = y = 0

Câu 4.2: Cho hai số phức \(\alpha  = a + bi,\beta  = c + di\). Hãy tìm điều kiện của a, b, c , d để các điểm biểu diễn \(\alpha \) và \(\beta \) trên mặt phẳng tọa độ:

a) Đối xứng với nhau qua trục Ox ;

b) Đối xứng với nhau qua trục Oy;

c) Đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba;

d) Đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

a) a = c, b = – d                                             b) a = – c, b = d

c) a = d, b = c                                               d) a = – c, b = – d

Câu 4.3: Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của z bằng phần ảo của nó ;

b) Phần thực của z là số đối của phần ảo của nó ;

c) Phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó cộng với 1;

d) Modun của z bằng 1, phần thực của z không âm.

a) Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc pần tư thứ ba.

b) Đường phân giác của góc phần tư thứ hai và góc phần tư thứ tư.

c) Đường thẳng y = 2x + 1

d) Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm bên phải trục Oy.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 202, 203 SBT Giải tích 12: Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z bằng phần ảo của nó ?” state=”close”]
Bài 1 Số phức. Biểu diễn hình học số phức SBT Toán lớp 12. Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 202, 203 Sách bài tập Giải tích 12. G Tìm các số thực x, y thỏa mãn  2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i ?; Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z bằng phần ảo của nó ?

Câu 4.1: Tìm các số thực x, y thỏa mãn:

a) 2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i

b) 4x + 3 + (3y – 2)i = y  +1 + (x – 3)i

c) x + 2y + (2x – y)i = 2x + y + (x  + 2y)i

a) \(x = {1 \over 3},y = {3 \over 5}\)

b) \(x =  – {7 \over {11}},y =  – {6 \over {11}}\)

c) x = y = 0

Câu 4.2: Cho hai số phức \(\alpha  = a + bi,\beta  = c + di\). Hãy tìm điều kiện của a, b, c , d để các điểm biểu diễn \(\alpha \) và \(\beta \) trên mặt phẳng tọa độ:

a) Đối xứng với nhau qua trục Ox ;

b) Đối xứng với nhau qua trục Oy;

c) Đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba;

d) Đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

a) a = c, b = – d                                             b) a = – c, b = d

c) a = d, b = c                                               d) a = – c, b = – d

Câu 4.3: Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của z bằng phần ảo của nó ;

b) Phần thực của z là số đối của phần ảo của nó ;

c) Phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó cộng với 1;

d) Modun của z bằng 1, phần thực của z không âm.

a) Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc pần tư thứ ba.

b) Đường phân giác của góc phần tư thứ hai và góc phần tư thứ tư.

c) Đường thẳng y = 2x + 1

d) Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm bên phải trục Oy.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!