Giải bài tập

Giải Bài 37. Luyện tập ankan và xicloankan: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 – Bài 37. Luyện tập ankan và xicloankan SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 2: Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan

Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A.  Hiđrocabon no là hiđrocabon không có phản ứng cộng thêm hiđro.

Bạn đang xem: Giải Bài 37. Luyện tập ankan và xicloankan: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao

B. Hiđrocabon no là hiđrocabon có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n + 2}}\).

C. Hiđrocabon không no là hiđrocabon có phản ứng cộng với hiđro.

D.  Hiđrocabon no là hiđrocabon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Chọn đáp án D


Câu 2. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan

Giải   

So sánh ankan và monoxicloankan:

Giống nhau: Thành phần định tính của ankan và monoxicloankan đều giống nhau gồm C”>CC và H”>HH
Khác nhau: Cùng số nguyên tử C”>CC thì monoxicloankan có ít số nguyên tử H”>HH hơn. Cấu trúc monoxicloankan có mạch vòng, ankan có mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc


Câu 3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) (với n = 3-6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét.

Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn ankan tương ứng
Khi số nguyên tử cacbon tăng thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng.


Câu 4. Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích.

Giải 

Các liên kết C – H và C – C trong  phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị \(\sigma\) gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão hòa. Vì vậy ankan tương đối trơ về mặt hóa học.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 37. Luyện tập ankan và xicloankan: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 – Bài 37. Luyện tập ankan và xicloankan SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 2: Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan

Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A.  Hiđrocabon no là hiđrocabon không có phản ứng cộng thêm hiđro.

B. Hiđrocabon no là hiđrocabon có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n + 2}}\).

C. Hiđrocabon không no là hiđrocabon có phản ứng cộng với hiđro.

D.  Hiđrocabon no là hiđrocabon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Chọn đáp án D


Câu 2. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxicloankan

Giải   

So sánh ankan và monoxicloankan:

Giống nhau: Thành phần định tính của ankan và monoxicloankan đều giống nhau gồm C”>CC và H”>HH
Khác nhau: Cùng số nguyên tử C”>CC thì monoxicloankan có ít số nguyên tử H”>HH hơn. Cấu trúc monoxicloankan có mạch vòng, ankan có mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc


Câu 3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) (với n = 3-6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét.

Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn ankan tương ứng
Khi số nguyên tử cacbon tăng thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng.


Câu 4. Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích.

Giải 

Các liên kết C – H và C – C trong  phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị \(\sigma\) gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão hòa. Vì vậy ankan tương đối trơ về mặt hóa học.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!