Giải bài tập

Giải Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 trang 110 SBT Lý 12: Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nào ?

Bài 37 Phóng xạ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 37.1 – 37.7 trang 110 Sách bài tập Vật Lí 12. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ có đặc điểm gì ? Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nào?

37.1.  Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.

Bạn đang xem: Giải Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 trang 110 SBT Lý 12: Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nào ?

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

37.2. Giữa hằng số phân rã \(\lambda\) và chu kì bán rã T có mối liên hệ là :

A. \(\lambda  = {{const} \over T}\)

B.  \(\lambda  ={ ln 2 \over T}\)

C. \(\lambda  = {{const} \over\sqrt T}\)

D.  \(\lambda  = {{const} \over T^2}\)

37.3. Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.                                           B. động lượng,

C. năng lượng toàn phần.                      D. điện tích.

37.4. Trong phóng xạ \(\alpha\), so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô                           B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô                             D. Lùi 2 ô

37.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân \({}_6^{14}C\) phóng xạ \(\beta ^-\) . Hạt nhân con sinh ra là

A. 5p và 6n.                         B. 6p và 7n

C. 7p và 7n.                         D. 7p và 6n.

37.6. Hạt nhân \({}_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \({}_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ

A. \(\beta ^+\).                  B. \(\alpha\) và \(\beta ^-\)                C. \(\alpha\)                      D. \(\beta ^-\) .

37.7.Hạt nhân \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)phóng xạ và biến thành hạt nhân \({}_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là :

A. \(4{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)                 B.   \(3{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                C.  \(4{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                  D.  \(3{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)

37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7
D B A D C C B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 trang 110 SBT Lý 12: Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nào ?” state=”close”]Bài 37 Phóng xạ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 37.1 – 37.7 trang 110 Sách bài tập Vật Lí 12. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ có đặc điểm gì ? Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nào?

37.1.  Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

37.2. Giữa hằng số phân rã \(\lambda\) và chu kì bán rã T có mối liên hệ là :

A. \(\lambda  = {{const} \over T}\)

B.  \(\lambda  ={ ln 2 \over T}\)

C. \(\lambda  = {{const} \over\sqrt T}\)

D.  \(\lambda  = {{const} \over T^2}\)

37.3. Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.                                           B. động lượng,

C. năng lượng toàn phần.                      D. điện tích.

37.4. Trong phóng xạ \(\alpha\), so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô                           B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô                             D. Lùi 2 ô

37.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân \({}_6^{14}C\) phóng xạ \(\beta ^-\) . Hạt nhân con sinh ra là

A. 5p và 6n.                         B. 6p và 7n

C. 7p và 7n.                         D. 7p và 6n.

37.6. Hạt nhân \({}_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \({}_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ

A. \(\beta ^+\).                  B. \(\alpha\) và \(\beta ^-\)                C. \(\alpha\)                      D. \(\beta ^-\) .

37.7.Hạt nhân \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)phóng xạ và biến thành hạt nhân \({}_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là :

A. \(4{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)                 B.   \(3{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                C.  \(4{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                  D.  \(3{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)

37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7
D B A D C C B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!