Giải bài tập

Giải Bài 36. Xicloankan: Giải bài 4, 5, 6 trang 151 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6 trang 151 – Bài 36. Xicloankan SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Câu 4. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Giải

Bạn đang xem: Giải Bài 36. Xicloankan: Giải bài 4, 5, 6 trang 151 Hóa 11 Nâng cao

Có 5 đồng phân xicloankan

Vòng 5 : 1 chất
Vòng 3 : 3 chất
Vòng 4 : 1 chất


Câu 5. Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học

Giải

Dùng dung dịch \(B{r_2}\)  nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) tuy rất chậm.

\(\nabla  + B{r_2} \to Br – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2}Br\)


Câu 6. Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí \(C{O_2}\) (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi A so với \({N_2}\) bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Giải

\({m_C} = \frac{{12.11,{{2.10}^{ – 3}}}}{{22,4}} = {6.10^{ – 3}}g;\)

\({m_H} =\frac{{2,9}}{{18}}{.10^{ – 3}} = {10^{ – 3}}g\)

\({m_O} = {7.10^{ – 3}} – ({6.10^{ – 3}} + {10^{ – 3}}) = 0 \)

\(\Rightarrow \)  A là hiđrocacbon

Ta có \({d_{D/{N_2}}} = 2,5 \Rightarrow {M_A} = 2,5.28 = 70\)

Đặt công thức tổng quát của A là \({C_x}{H_y}\)

Ta có tỉ lệ \(x:y = 0,0005:0,0001 = 1:2\)

Công  thức  đơn giản của A là \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) với  \({M_A} = 70 \Rightarrow \left( {12.1 + 1.2} \right).n = 70\)

                               \( \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử của A: \({C_5}{H_{10}}\)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 36. Xicloankan: Giải bài 4, 5, 6 trang 151 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6 trang 151 – Bài 36. Xicloankan SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Câu 4. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Giải

Có 5 đồng phân xicloankan

Vòng 5 : 1 chất
Vòng 3 : 3 chất
Vòng 4 : 1 chất


Câu 5. Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học

Giải

Dùng dung dịch \(B{r_2}\)  nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) tuy rất chậm.

\(\nabla  + B{r_2} \to Br – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2}Br\)


Câu 6. Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí \(C{O_2}\) (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi A so với \({N_2}\) bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Giải

\({m_C} = \frac{{12.11,{{2.10}^{ – 3}}}}{{22,4}} = {6.10^{ – 3}}g;\)

\({m_H} =\frac{{2,9}}{{18}}{.10^{ – 3}} = {10^{ – 3}}g\)

\({m_O} = {7.10^{ – 3}} – ({6.10^{ – 3}} + {10^{ – 3}}) = 0 \)

\(\Rightarrow \)  A là hiđrocacbon

Ta có \({d_{D/{N_2}}} = 2,5 \Rightarrow {M_A} = 2,5.28 = 70\)

Đặt công thức tổng quát của A là \({C_x}{H_y}\)

Ta có tỉ lệ \(x:y = 0,0005:0,0001 = 1:2\)

Công  thức  đơn giản của A là \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) với  \({M_A} = 70 \Rightarrow \left( {12.1 + 1.2} \right).n = 70\)

                               \( \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử của A: \({C_5}{H_{10}}\)

 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!