Giải bài tập

Giải Bài 34, 35, 36, 37 trang 94, 96, 97 Đại số 10 nâng cao: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 4 Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giải bài 34, 35, 36, 37 trang 94, 96, 97 SGK Đại số lớp 10 nâng cao. Giải hệ phương trình sau; Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 34: Giải hệ phương trình sau ( có thể dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả – Xem bài đọc thêm

\(\left\{ \matrix{
x + y + z = 11 \hfill \cr
2x – y + z = 5 \hfill \cr
3x + 2y + z = 24 \hfill \cr} \right.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 34, 35, 36, 37 trang 94, 96, 97 Đại số 10 nâng cao: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Lấy (1) trừ (2), ta được: -x + 2y = 6

Lấy (2) trừ (3), ta được: -x – 3y = -19

Ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
x – 2y = – 6 \hfill \cr
x + 3y = 19 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 4 \hfill \cr
y = 5 \hfill \cr} \right.\)

Thay x = 4, y = 5 vào (1), ta được z = 2

Vậy hệ có nghiệm (4, 5, 2)


Bài 35: Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 và Ilà cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

 

Ta có hệ phương trình ẩn I1; I2; I3

\(\left\{ \matrix{
{I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr
{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr
{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} – {I_2} – {I_3} = 0 \hfill \cr
0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr
0,36{I_2} – 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} \approx 1,33A \hfill \cr
{I_2} \approx 0,74A \hfill \cr
{I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)


Bài 36: Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:

(A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn;

(B) Hệ đã cho vô nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;

(D) Không có kết luận gì.

Hệ đã cho vô nghiệm

Chọn (B)


Bài 37: Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm):

a)

\(\left\{ \matrix{
\sqrt 3 x – y = 1 \hfill \cr
5x + \sqrt 2 y = \sqrt 3 \hfill \cr} \right.\)

b)

\(\left\{ \matrix{
4x + (\sqrt 3 – 1)y = 1 \hfill \cr
(\sqrt 3 + 1)x + 3y = 5 \hfill \cr} \right.\)

Đáp án

a) Ta có:

\(\eqalign{
& D = \,\left|\matrix{
{\sqrt 3 } & -1 \cr
5 & {\sqrt 2 } \cr}\right|\, = \sqrt 6 + 5 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & { – 1} \cr {\sqrt 3 } & {\sqrt 2 } \cr} \right|\, = \sqrt 2 + \sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{{\sqrt 3 } & 1 \cr 5 & {\sqrt 3 } \cr}\right |\, = – 2 \cr} \)

Hệ phương trịnh có nghiệm duy nhất (x, y) với:

\(\left\{ \matrix{
x = {{{D_x}} \over D} = {{\sqrt 2 + \sqrt 3 } \over {\sqrt 6 + 5}} \approx 0,42 \hfill \cr
y = {{{D_y}} \over D} = {{ – 2} \over {\sqrt 6 + 5}} \approx – 0,27 \hfill \cr} \right.\)

b) Ta có:

\(\eqalign{
& D = \left|\matrix{
4 & {\sqrt 3 – 1} \cr
{\sqrt 3 + 1} & 3 \cr}  \right|\, = 12 – (3 – 1) = 10 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & {\sqrt 3 – 1} \cr 5 & 3 \cr}  \right|\, = 3 – 5(\sqrt 3 – 1) = 8 – 5\sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{4 & 1 \cr {\sqrt 3 + 1} & 5 \cr} \right |\, = 20 – (\sqrt 3 + 1) = 19 – \sqrt 3 \cr} \)

Hệ có nghiệm duy nhất là:

\(\left\{ \matrix{
x = {{8 – 5\sqrt 3 } \over {10}} \approx – 0,07 \hfill \cr
y = {{19 – \sqrt 3 } \over {10}} \approx 1,73 \hfill \cr} \right.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 34, 35, 36, 37 trang 94, 96, 97 Đại số 10 nâng cao: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn” state=”close”]Bài 4 Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Giải bài 34, 35, 36, 37 trang 94, 96, 97 SGK Đại số lớp 10 nâng cao. Giải hệ phương trình sau; Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 34: Giải hệ phương trình sau ( có thể dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả – Xem bài đọc thêm

\(\left\{ \matrix{
x + y + z = 11 \hfill \cr
2x – y + z = 5 \hfill \cr
3x + 2y + z = 24 \hfill \cr} \right.\)

Lấy (1) trừ (2), ta được: -x + 2y = 6

Lấy (2) trừ (3), ta được: -x – 3y = -19

Ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
x – 2y = – 6 \hfill \cr
x + 3y = 19 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 4 \hfill \cr
y = 5 \hfill \cr} \right.\)

Thay x = 4, y = 5 vào (1), ta được z = 2

Vậy hệ có nghiệm (4, 5, 2)


Bài 35: Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 và Ilà cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

 

Ta có hệ phương trình ẩn I1; I2; I3

\(\left\{ \matrix{
{I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr
{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr
{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} – {I_2} – {I_3} = 0 \hfill \cr
0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr
0,36{I_2} – 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} \approx 1,33A \hfill \cr
{I_2} \approx 0,74A \hfill \cr
{I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)


Bài 36: Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:

(A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn;

(B) Hệ đã cho vô nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;

(D) Không có kết luận gì.

Hệ đã cho vô nghiệm

Chọn (B)


Bài 37: Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm):

a)

\(\left\{ \matrix{
\sqrt 3 x – y = 1 \hfill \cr
5x + \sqrt 2 y = \sqrt 3 \hfill \cr} \right.\)

b)

\(\left\{ \matrix{
4x + (\sqrt 3 – 1)y = 1 \hfill \cr
(\sqrt 3 + 1)x + 3y = 5 \hfill \cr} \right.\)

Đáp án

a) Ta có:

\(\eqalign{
& D = \,\left|\matrix{
{\sqrt 3 } & -1 \cr
5 & {\sqrt 2 } \cr}\right|\, = \sqrt 6 + 5 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & { – 1} \cr {\sqrt 3 } & {\sqrt 2 } \cr} \right|\, = \sqrt 2 + \sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{{\sqrt 3 } & 1 \cr 5 & {\sqrt 3 } \cr}\right |\, = – 2 \cr} \)

Hệ phương trịnh có nghiệm duy nhất (x, y) với:

\(\left\{ \matrix{
x = {{{D_x}} \over D} = {{\sqrt 2 + \sqrt 3 } \over {\sqrt 6 + 5}} \approx 0,42 \hfill \cr
y = {{{D_y}} \over D} = {{ – 2} \over {\sqrt 6 + 5}} \approx – 0,27 \hfill \cr} \right.\)

b) Ta có:

\(\eqalign{
& D = \left|\matrix{
4 & {\sqrt 3 – 1} \cr
{\sqrt 3 + 1} & 3 \cr}  \right|\, = 12 – (3 – 1) = 10 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & {\sqrt 3 – 1} \cr 5 & 3 \cr}  \right|\, = 3 – 5(\sqrt 3 – 1) = 8 – 5\sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{4 & 1 \cr {\sqrt 3 + 1} & 5 \cr} \right |\, = 20 – (\sqrt 3 + 1) = 19 – \sqrt 3 \cr} \)

Hệ có nghiệm duy nhất là:

\(\left\{ \matrix{
x = {{8 – 5\sqrt 3 } \over {10}} \approx – 0,07 \hfill \cr
y = {{19 – \sqrt 3 } \over {10}} \approx 1,73 \hfill \cr} \right.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!