Giải bài tập

Giải Bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 150 Sách BT Sinh 10: Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 150 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 33: Cơ chất là gì?…

33. Cơ chất là gì?
A. Là chất tạo thành sau phản ứng

B. Là chất chịu sự tác động của enzim.

Bạn đang xem: Giải Bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 150 Sách BT Sinh 10: Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

C. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng.

34. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

A. Liên kết với cơ chất tạo chất trung gian

B. Làm biến đổi cấu hình của cơ chất.

C. Làm tăng năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng

D.  Làm giảm năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng.

35. Với điều kiện nào dưới đây, enzim pepsin có hoạt tính cao nhất?

A. Có HCl, pH= 7

B. Có HCl, pH= 2

C. Không có HCl, pH= 2

D. Không có HCl, pH= 7

36. Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ:

A. 20 – 30o C

B. 30 – 40o C

C. 40 – 50o C

D. 50 – 60o C

37. Đa số các Enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở?

A. pH < 7.

B. pH = 7.

C. pH > 7.

D. Cả 3 điều kiện trên.

38. Enzim Ureara chỉ xúc tác cho phản ứng thủy phân của urê thành NH3, COmà không tác dụng lên bất kì chất nào khác. Đây là đặc tính gi của Enzim?

A. Tính chọn loc

B. Tính đặc trưng về phản ứng.

C. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 150 Sách BT Sinh 10: Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?” state=”close”]

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 150 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 33: Cơ chất là gì?…

33. Cơ chất là gì?
A. Là chất tạo thành sau phản ứng

B. Là chất chịu sự tác động của enzim.

C. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng.

34. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

A. Liên kết với cơ chất tạo chất trung gian

B. Làm biến đổi cấu hình của cơ chất.

C. Làm tăng năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng

D.  Làm giảm năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng.

35. Với điều kiện nào dưới đây, enzim pepsin có hoạt tính cao nhất?

A. Có HCl, pH= 7

B. Có HCl, pH= 2

C. Không có HCl, pH= 2

D. Không có HCl, pH= 7

36. Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ:

A. 20 – 30o C

B. 30 – 40o C

C. 40 – 50o C

D. 50 – 60o C

37. Đa số các Enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở?

A. pH < 7.

B. pH = 7.

C. pH > 7.

D. Cả 3 điều kiện trên.

38. Enzim Ureara chỉ xúc tác cho phản ứng thủy phân của urê thành NH3, COmà không tác dụng lên bất kì chất nào khác. Đây là đặc tính gi của Enzim?

A. Tính chọn loc

B. Tính đặc trưng về phản ứng.

C. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!