Giải bài tập

Giải Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 38 Sách BT Hóa lớp 9: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit

Bài 30. Silic, công nghiệp silicat – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 30.1: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có); Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit…

Bài 30.1: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

a) Si02 và C02 ;                          b) Si02 và NaOH ;

Bạn đang xem: Giải Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 38 Sách BT Hóa lớp 9: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit

c) Si02 và CaO ;                          d) Si02 và H2S04 ;               e) Si02 và H20.

Những cặp chất có thể tác dụng với nhau :

b) Si02 + 2NaOH  ——–> Na2Si03 + H20

c) Si02 + CaO ——- > CaSi03


Bài 30.2: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

\(xN{a_2}O.yCaO.zSi{O_2};{M_{N{a_2}O}} = 62(gam);{M_{CaO}} = 56(gam);{M_{Si{O_2}}} = 60(gam)\)

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương ;

Tỉ lệ x : y : z là nhữiig số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tí lệ :

\(y:z = {{13} \over {62}}:{{12} \over {56}}:{{75} \over {60}} = 0,21:0,21:1,25 = 1:1:6\)

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)


Bài 30.3: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau

\(\left. \matrix{1.N{a_2}C{O_3} + ….. \to …. + ….. \hfill \cr 2…….. + Si{O_2} \to …. + ….. \hfill \cr} \right\}\) Thành phần chính của thủy tinh thường

\(1.N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \uparrow \)

\(2.CaC{O_3} + Si{O_2} \to CaSi{O_3} + C{O_2} \uparrow \)


Bài 30.4: Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

A. HNO3 ;                                         C. HCl;

B. H2S04 ;                                        D. HF.

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh :

Si02 + 4HF  ——–> SiF4 + 2H20

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 38 Sách BT Hóa lớp 9: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit” state=”close”]Bài 30. Silic, công nghiệp silicat – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 30.1: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có); Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit…

Bài 30.1: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

a) Si02 và C02 ;                          b) Si02 và NaOH ;

c) Si02 và CaO ;                          d) Si02 và H2S04 ;               e) Si02 và H20.

Những cặp chất có thể tác dụng với nhau :

b) Si02 + 2NaOH  ——–> Na2Si03 + H20

c) Si02 + CaO ——- > CaSi03


Bài 30.2: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

\(xN{a_2}O.yCaO.zSi{O_2};{M_{N{a_2}O}} = 62(gam);{M_{CaO}} = 56(gam);{M_{Si{O_2}}} = 60(gam)\)

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương ;

Tỉ lệ x : y : z là nhữiig số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tí lệ :

\(y:z = {{13} \over {62}}:{{12} \over {56}}:{{75} \over {60}} = 0,21:0,21:1,25 = 1:1:6\)

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)


Bài 30.3: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau

\(\left. \matrix{1.N{a_2}C{O_3} + ….. \to …. + ….. \hfill \cr 2…….. + Si{O_2} \to …. + ….. \hfill \cr} \right\}\) Thành phần chính của thủy tinh thường

\(1.N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \uparrow \)

\(2.CaC{O_3} + Si{O_2} \to CaSi{O_3} + C{O_2} \uparrow \)


Bài 30.4: Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

A. HNO3 ;                                         C. HCl;

B. H2S04 ;                                        D. HF.

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh :

Si02 + 4HF  ——–> SiF4 + 2H20

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!