Giải bài tập

Giải Bài 3.59, 3.60, 3.61, 3.62 trang 34 SBT Hóa học 10: Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất ?

Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 3.59, 3.60, 3.61, 3.62 trang 34 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.59: Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì …

Bài 3.59: a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì ?

              b) Hãy so sánh hoá trị của các kim loại trong các hợp chất :NaCl, CaF

Bạn đang xem: Giải Bài 3.59, 3.60, 3.61, 3.62 trang 34 SBT Hóa học 10: Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất ?

a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là điện hoá trị của nguyên tố đó

b) Trong các hợp chất NaCl và CaF canxi (Ca) có điện hoá trị lớn hơn điện hoá trị của natri (Na).

Bài 3.60: a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là gì ?

              b) Hãy so sánh hoá trị của oxi (O) và của nitơ (N) trong các hợp chất :H2O; NH3)

a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị của nguyên tố đó.

b) Trong các hợp chất H2O; NH3, nitơ có cộng hoá trị lớn hơn cộng hoá trị của oxi

Bài 3.61: a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên kết cộng hoá trị của một nguyên tử trong phân tử và cộng hoá trị của nguyên tố tương ứng.

               b)Hãy viết công thức cấu tạo cửa NH3 và cho biết cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất đó.

a) Trong các hợp chất cộng hoá trị thì cộng hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết cộng hoá trị của nguyên tử tương ứng trong phân tử.

b)

Trong phân tử \(NH_3\), nguyên tử N tham gia 3 liên kết cộng hoá trị, vậy nitơ có cộng hoá trị 3

Bài 3.62: Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất : \(CO_2, C_2H_6, C_3H_8, HCHO\).

Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất đó.

Trong các hợp chất đó, cacbon đều có cộng hoá trị 4.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.59, 3.60, 3.61, 3.62 trang 34 SBT Hóa học 10: Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất ?” state=”close”]Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 3.59, 3.60, 3.61, 3.62 trang 34 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.59: Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì …

Bài 3.59: a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì ?

              b) Hãy so sánh hoá trị của các kim loại trong các hợp chất :NaCl, CaF

a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là điện hoá trị của nguyên tố đó

b) Trong các hợp chất NaCl và CaF canxi (Ca) có điện hoá trị lớn hơn điện hoá trị của natri (Na).

Bài 3.60: a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là gì ?

              b) Hãy so sánh hoá trị của oxi (O) và của nitơ (N) trong các hợp chất :H2O; NH3)

a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị của nguyên tố đó.

b) Trong các hợp chất H2O; NH3, nitơ có cộng hoá trị lớn hơn cộng hoá trị của oxi

Bài 3.61: a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên kết cộng hoá trị của một nguyên tử trong phân tử và cộng hoá trị của nguyên tố tương ứng.

               b)Hãy viết công thức cấu tạo cửa NH3 và cho biết cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất đó.

a) Trong các hợp chất cộng hoá trị thì cộng hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết cộng hoá trị của nguyên tử tương ứng trong phân tử.

b)

Trong phân tử \(NH_3\), nguyên tử N tham gia 3 liên kết cộng hoá trị, vậy nitơ có cộng hoá trị 3

Bài 3.62: Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất : \(CO_2, C_2H_6, C_3H_8, HCHO\).

Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất đó.

Trong các hợp chất đó, cacbon đều có cộng hoá trị 4.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!