Giải bài tập

Giải Bài 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 trang 31, 32 SBT Hóa 10: Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?

Bài 13 Liên kết cộng hóa trị SBT Hóa lớp 10. Giải bài 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 trang 31, 32 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.40: Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hoá trị…

Bài 3.40: Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hoá trị.

Bạn đang xem: Giải Bài 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 trang 31, 32 SBT Hóa 10: Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?

Ta đã biết kim loại và phi kim có độ âm điện rất khác nhau, chúng dễ tương tác với nhau tạo thành các hợp chất ion, thí dụ \(NaCl, CaF_2, KBr\),… Trong khi đó, giữa các phi kim, hiệu độ âm điện không lớn nên chúng dễ tương tác với nhau tạo thành các hợp chất có liên kết cộng hoá trị, thí dụ \(C1_2\), NO,…

Bài 3.44: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : \(Br_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_2H_6\).

Bài 3.42: Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào ?

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử phải góp bao nhiêu electron, tạo thành mấy liên kết, tại sao ? Cho thí dụ.

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm các nguyên tố : flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At). Nguyên tử của chúng có 7 electron hoá trị.

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử góp 1 electron, tạo thành một cặp electron chung tức là một liên kết, vì mỗi nguyên tử chỉ thiếu

electron để đạt được cấu hình 8 electron vững bền (giống như của khí hiếm đứng sau nó).

Bài 3.43: Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất : \(CH_4,CO_2,C_2H_6,C_2H_2,C_2H_4\)

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? Tại sao ?

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia 4 liên kết cộng hoá trị vì cacbon có 4 electron hoá trị, có thể góp 4 electron đó tạo thành 4 cặp electron chung.

Bài 3.44: Hãy viết công thức cấu tạo của các chất : \(H_2, HCl, HBr, NH_3\).

Trong các chất trên, hiđro có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? Tại sao ?

Hiđro có thể tham gia một liên kết cộng hoá trị, vì nguyên tử H chỉ có electron duy nhất.

Bài 3.45: Trong số các chất sau đây :

Cl2, CaO, CsF,H2O, HCl, chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hoá trị ?

Chất có liên kết ion : CaO, CsF.

Chất có liên kết cộng hoá trị :Cl2,H2O, HCl

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 trang 31, 32 SBT Hóa 10: Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?” state=”close”]
Bài 13 Liên kết cộng hóa trị SBT Hóa lớp 10. Giải bài 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 trang 31, 32 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.40: Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hoá trị…

Bài 3.40: Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hoá trị.

Ta đã biết kim loại và phi kim có độ âm điện rất khác nhau, chúng dễ tương tác với nhau tạo thành các hợp chất ion, thí dụ \(NaCl, CaF_2, KBr\),… Trong khi đó, giữa các phi kim, hiệu độ âm điện không lớn nên chúng dễ tương tác với nhau tạo thành các hợp chất có liên kết cộng hoá trị, thí dụ \(C1_2\), NO,…

Bài 3.44: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : \(Br_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_2H_6\).

Bài 3.42: Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào ?

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử phải góp bao nhiêu electron, tạo thành mấy liên kết, tại sao ? Cho thí dụ.

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm các nguyên tố : flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At). Nguyên tử của chúng có 7 electron hoá trị.

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử góp 1 electron, tạo thành một cặp electron chung tức là một liên kết, vì mỗi nguyên tử chỉ thiếu

electron để đạt được cấu hình 8 electron vững bền (giống như của khí hiếm đứng sau nó).

Bài 3.43: Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất : \(CH_4,CO_2,C_2H_6,C_2H_2,C_2H_4\)

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? Tại sao ?

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia 4 liên kết cộng hoá trị vì cacbon có 4 electron hoá trị, có thể góp 4 electron đó tạo thành 4 cặp electron chung.

Bài 3.44: Hãy viết công thức cấu tạo của các chất : \(H_2, HCl, HBr, NH_3\).

Trong các chất trên, hiđro có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? Tại sao ?

Hiđro có thể tham gia một liên kết cộng hoá trị, vì nguyên tử H chỉ có electron duy nhất.

Bài 3.45: Trong số các chất sau đây :

Cl2, CaO, CsF,H2O, HCl, chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hoá trị ?

Chất có liên kết ion : CaO, CsF.

Chất có liên kết cộng hoá trị :Cl2,H2O, HCl

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!