Giải bài tập

Giải Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 171, 172 SBT Giải tích 12:  Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính các nguyên hàm sau ?

Bài 1 Nguyên hàm SBT Toán lớp 12. Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 171, 172 Sách bài tập Giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số ?; Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính các nguyên hàm sau ?

Bài 3.4: Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

a) \(\int {{x^2}\root 3 \of {1 + {x^3}} } dx\)  với x > – 1 (đặt t = 1 + x3)

Bạn đang xem: Giải Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 171, 172 SBT Giải tích 12:  Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính các nguyên hàm sau ?

b) \(\int {x{e^{ – {x^2}}}} dx\)  (đặt t = x2)

c) \(\int {{x \over {{{(1 + {x^2})}^2}}}} dx\)   (đặt t = 1 + x2)

d) \(\int {{1 \over {(1 – x)\sqrt x }}} dx\)  (đặt \(t = \sqrt x \) )

e)  \(\int {\sin {1 \over x}.{1 \over {{x^2}}}} dx\) (Đặt \(t = {1 \over x}\) )

g) \(\int {{{{{(\ln x)}^2}} \over x}} dx\)  (đặt \(t = \ln x\))

 h)  \(\int {{{\sin x} \over {\root 3 \of {{{\cos }^2}x} }}} dx\)  (đặt t = cos x)

i)  \(\int {\cos x} {\sin ^3}xdx\) (đặt t = sin x)

k) \(\int {{1 \over {{e^x} – {e^{ – x}}}}} dx\)  (đặt \(t = {e^x}\))

l)  \(\int {{{\cos x + \sin x} \over {\sqrt {\sin x – \cos x} }}} dx\)  (đặt \(t = \sin x – \cos x\) )

a) \({1 \over 4}{(1 + {x^3})^{{4 \over 3}}} + C\)

b\(- {1 \over 2}{e^{ – {x^2}}} + C\)

c) \( – {1 \over {2(1 + {x^2})}} + C\)                                      d) \(\ln |{{1 + \sqrt x } \over {1 – \sqrt x }}| + C\)

e) \(\cos {1 \over x} + C\)

g) \({1 \over 3}{(\ln x)^3} + C\)

h) \( – 3\root 3 \of {\cos x}  + C\)

i) \({1 \over 4}{\sin ^4}x + C\)

k) \({1 \over 2}\ln |{{{e^x} – 1} \over {{e^x} + 1}}| + C\)

l) \(2\sqrt {\sin x – \cos x}  + C\)

 Bài 3.5: Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

a) \(\int {(1 – 2x){e^x}} dx\)

b) \(\int {x{e^{ – x}}dx} \)

c) \(\int {x\ln (1 – x)dx} \)

d) \(\int {x{{\sin }^2}xdx} \)

e) \(\int {\ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} } )dx\)

g) \(\int {\sqrt x {{\ln }^2}xdx} \)

h) \(\int {x\ln {{1 + x} \over {1 – x}}dx} \)

a) \((3 – 2x){e^x} + C\)

b) \( – (1 + x){e^{ – x}} + C\)

c) \({{{x^2}} \over 2}\ln (1 – x) – {1 \over 2}\ln (1 – x) – {1 \over 4}{(1 + x)^2} + C\).

d)  \({{{x^2}} \over 4} – {x \over 4}\sin 2x – {1 \over 8}\cos 2x + C\)

HD: Đặt  u = x, dv = sin2xdx

e) \(x\ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} ) – \sqrt {1 + {x^2}}  + C\)   .

HD: Đặt \(u = \ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} )\)   và dv = dx

g) \({2 \over 3}{x^{{3 \over 2}}}({(\ln x)^2} – {4 \over 3}\ln x + {8 \over 9}) + C\)

HD: Đặt  \(u = {\ln ^2}x;dv = \sqrt x dx\)

h) \(x – {{1 – {x^2}} \over 2}\ln {{1 + x} \over {1 – x}} + C\)

HD: \(u = \ln {{1 + x} \over {1 – x}},dv = xdx\)

Bài 3.6: Tính các nguyên hàm sau:

a) \(\int {x{{(3 – x)}^5}dx} \)

b) \(\int {{{({2^x} – {3^x})}^2}} dx\)

c)  \(\int {x\sqrt {2 – 5x} dx} \)

d) \(\int {{{\ln (\cos x)} \over {{{\cos }^2}x}}} dx\)

e) \(\int {{x \over {{{\sin }^2}x}}} dx\)

g) \(\int {{{x + 1} \over {(x – 2)(x + 3)}}dx} \)

h)  \(\int {{1 \over {1 – \sqrt x }}} dx\)

i) \(\int {\sin 3x\cos 2xdx} \)

k) \(\int {{{{{\sin }^3}x} \over {{{\cos }^2}x}}} dx\)

l)  \(\int {{{\sin x\cos x} \over {\sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x} }}} dx,({a^2} \ne {b^2})\)

HD: Đặt \(u = \sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x} \)

a) \({(3 – x)^6}({{3 – x} \over 7} – {1 \over 2}) + C\) .

HD: t = 3 – x

b) \({{{4^x}} \over {\ln 4}} – 2{{{6^x}} \over {\ln 6}} + {{{9^x}} \over {\ln 9}} + C\)

c) \( – {{8 + 30x} \over {375}}{(2 – 5x)^{{3 \over 2}}} + C\).

HD: Dựa vào \(x =  – {1 \over 5}(2 – 5x) + {2 \over 5}\)

d) \(\tan x{\rm{[}}\ln (\cos x) + 1] – x + C\) .  HD: Đặt  \(u = \ln (\cos x),dv = {{dx} \over {{{\cos }^2}x}}\)

e) \( – x\cot x + \ln |\sin x| + C\)  .   HD: Đặt \(u = x,dv = {{dx} \over {{{\sin }^2}x}}\)

g) \({1 \over 5}\ln [|x – 2{|^3}{(x + 3)^2}{\rm{]}} + C\)

HD:  Ta có \({{x + 1} \over {(x – 2)(x + 3)}} = {3 \over {5(x – 2)}} + {2 \over {5(x + 3)}}\)

h)  \( – 2(\sqrt x  + \ln |1 – \sqrt x |) + C\).

HD: Đặt \(t = \sqrt x \)

i) \( – {1 \over 2}(\cos x + {1 \over 5}cos5x) + C\)  .

HD: \(\sin 3x.c\cos 2x = {1 \over 2}(\sin x + \sin 5x)\)

k) \(\cos x + {1 \over {\cos x}} + C\) .

HD: Đặt u = cos x

l) \({1 \over {{a^2} – {b^2}}}\sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x}  + C\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 171, 172 SBT Giải tích 12:  Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính các nguyên hàm sau ?” state=”close”]
Bài 1 Nguyên hàm SBT Toán lớp 12. Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 171, 172 Sách bài tập Giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số ?; Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính các nguyên hàm sau ?

Bài 3.4: Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

a) \(\int {{x^2}\root 3 \of {1 + {x^3}} } dx\)  với x > – 1 (đặt t = 1 + x3)

b) \(\int {x{e^{ – {x^2}}}} dx\)  (đặt t = x2)

c) \(\int {{x \over {{{(1 + {x^2})}^2}}}} dx\)   (đặt t = 1 + x2)

d) \(\int {{1 \over {(1 – x)\sqrt x }}} dx\)  (đặt \(t = \sqrt x \) )

e)  \(\int {\sin {1 \over x}.{1 \over {{x^2}}}} dx\) (Đặt \(t = {1 \over x}\) )

g) \(\int {{{{{(\ln x)}^2}} \over x}} dx\)  (đặt \(t = \ln x\))

 h)  \(\int {{{\sin x} \over {\root 3 \of {{{\cos }^2}x} }}} dx\)  (đặt t = cos x)

i)  \(\int {\cos x} {\sin ^3}xdx\) (đặt t = sin x)

k) \(\int {{1 \over {{e^x} – {e^{ – x}}}}} dx\)  (đặt \(t = {e^x}\))

l)  \(\int {{{\cos x + \sin x} \over {\sqrt {\sin x – \cos x} }}} dx\)  (đặt \(t = \sin x – \cos x\) )

a) \({1 \over 4}{(1 + {x^3})^{{4 \over 3}}} + C\)

b\(- {1 \over 2}{e^{ – {x^2}}} + C\)

c) \( – {1 \over {2(1 + {x^2})}} + C\)                                      d) \(\ln |{{1 + \sqrt x } \over {1 – \sqrt x }}| + C\)

e) \(\cos {1 \over x} + C\)

g) \({1 \over 3}{(\ln x)^3} + C\)

h) \( – 3\root 3 \of {\cos x}  + C\)

i) \({1 \over 4}{\sin ^4}x + C\)

k) \({1 \over 2}\ln |{{{e^x} – 1} \over {{e^x} + 1}}| + C\)

l) \(2\sqrt {\sin x – \cos x}  + C\)

 Bài 3.5: Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

a) \(\int {(1 – 2x){e^x}} dx\)

b) \(\int {x{e^{ – x}}dx} \)

c) \(\int {x\ln (1 – x)dx} \)

d) \(\int {x{{\sin }^2}xdx} \)

e) \(\int {\ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} } )dx\)

g) \(\int {\sqrt x {{\ln }^2}xdx} \)

h) \(\int {x\ln {{1 + x} \over {1 – x}}dx} \)

a) \((3 – 2x){e^x} + C\)

b) \( – (1 + x){e^{ – x}} + C\)

c) \({{{x^2}} \over 2}\ln (1 – x) – {1 \over 2}\ln (1 – x) – {1 \over 4}{(1 + x)^2} + C\).

d)  \({{{x^2}} \over 4} – {x \over 4}\sin 2x – {1 \over 8}\cos 2x + C\)

HD: Đặt  u = x, dv = sin2xdx

e) \(x\ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} ) – \sqrt {1 + {x^2}}  + C\)   .

HD: Đặt \(u = \ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} )\)   và dv = dx

g) \({2 \over 3}{x^{{3 \over 2}}}({(\ln x)^2} – {4 \over 3}\ln x + {8 \over 9}) + C\)

HD: Đặt  \(u = {\ln ^2}x;dv = \sqrt x dx\)

h) \(x – {{1 – {x^2}} \over 2}\ln {{1 + x} \over {1 – x}} + C\)

HD: \(u = \ln {{1 + x} \over {1 – x}},dv = xdx\)

Bài 3.6: Tính các nguyên hàm sau:

a) \(\int {x{{(3 – x)}^5}dx} \)

b) \(\int {{{({2^x} – {3^x})}^2}} dx\)

c)  \(\int {x\sqrt {2 – 5x} dx} \)

d) \(\int {{{\ln (\cos x)} \over {{{\cos }^2}x}}} dx\)

e) \(\int {{x \over {{{\sin }^2}x}}} dx\)

g) \(\int {{{x + 1} \over {(x – 2)(x + 3)}}dx} \)

h)  \(\int {{1 \over {1 – \sqrt x }}} dx\)

i) \(\int {\sin 3x\cos 2xdx} \)

k) \(\int {{{{{\sin }^3}x} \over {{{\cos }^2}x}}} dx\)

l)  \(\int {{{\sin x\cos x} \over {\sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x} }}} dx,({a^2} \ne {b^2})\)

HD: Đặt \(u = \sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x} \)

a) \({(3 – x)^6}({{3 – x} \over 7} – {1 \over 2}) + C\) .

HD: t = 3 – x

b) \({{{4^x}} \over {\ln 4}} – 2{{{6^x}} \over {\ln 6}} + {{{9^x}} \over {\ln 9}} + C\)

c) \( – {{8 + 30x} \over {375}}{(2 – 5x)^{{3 \over 2}}} + C\).

HD: Dựa vào \(x =  – {1 \over 5}(2 – 5x) + {2 \over 5}\)

d) \(\tan x{\rm{[}}\ln (\cos x) + 1] – x + C\) .  HD: Đặt  \(u = \ln (\cos x),dv = {{dx} \over {{{\cos }^2}x}}\)

e) \( – x\cot x + \ln |\sin x| + C\)  .   HD: Đặt \(u = x,dv = {{dx} \over {{{\sin }^2}x}}\)

g) \({1 \over 5}\ln [|x – 2{|^3}{(x + 3)^2}{\rm{]}} + C\)

HD:  Ta có \({{x + 1} \over {(x – 2)(x + 3)}} = {3 \over {5(x – 2)}} + {2 \over {5(x + 3)}}\)

h)  \( – 2(\sqrt x  + \ln |1 – \sqrt x |) + C\).

HD: Đặt \(t = \sqrt x \)

i) \( – {1 \over 2}(\cos x + {1 \over 5}cos5x) + C\)  .

HD: \(\sin 3x.c\cos 2x = {1 \over 2}(\sin x + \sin 5x)\)

k) \(\cos x + {1 \over {\cos x}} + C\) .

HD: Đặt u = cos x

l) \({1 \over {{a^2} – {b^2}}}\sqrt {{a^2}{{\sin }^2}x + {b^2}{{\cos }^2}x}  + C\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!