Giải bài tập

Giải Bài 3.25, 3.26, 3.27 trang 114 SBT Hình học 12: Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ ?

Bài 2 Phương trình mặt phẳng SBT Toán lớp 12. Giải bài 3.25, 3.26, 3.27 trang 114 Sách bài tập Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song; Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ ?

Bài 3.25: Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

Bạn đang xem: Giải Bài 3.25, 3.26, 3.27 trang 114 SBT Hình học 12: Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ ?

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là:

A(0; 0; 0)  , B(1;0; 0)   , D(0; 1; 0)

B’(1; 0 ; 1)  , D’(0; 1; 1)  , C’ (1; 1; 1)

a) Phương trình của hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) là :

x + y – z = 0  và x + y – z – 1 = 0

Ta có: \({1 \over 1} = {1 \over 1} = {{ – 1} \over { – 1}} \ne {0 \over { – 1}}\)  . Vậy  (AB’D’) // (BC’D)

b)  \(d((AB’D’),(BC’D)) = d(A,(BC’D)) = {1 \over {\sqrt 3 }}\)

Bài 3.26: Lập phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm M(3; -1; -5) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng:

\((\beta )\): 3x – 2y + 2z + 7 = 0

\((\gamma )\): 5x – 4y + 3z + 1 = 0

Mặt phẳng \((\alpha )\) vuông góc với hai mặt phẳng \((\beta )\) và \((\gamma )\), do đó hai vecto có giá song song hoặc nằm trên \((\alpha )\) là: \(\overrightarrow {{n_\beta }}  = (3; – 2;2)\)  và \(\overrightarrow {{n_\gamma }}  = (5; – 4;3)\).

Suy ra \(\overrightarrow {{n_\alpha }}  = \overrightarrow {{n_\beta }}  \wedge \overrightarrow {{n_\gamma }}  = (2;1; – 2)\)

Mặt khác \((\alpha )\) đi qua điểm M(3; -1; -5) và có vecto pháp tuyến là \(\overrightarrow {{n_\alpha }} \) . Vậy phương trình của \((\alpha )\) là:  2(x – 3) + 1(y + 1) – 2(z + 5) = 0  hay 2x + y – 2z – 15 = 0.

Bài 3.27: Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ.

Hình chiếu của điểm A(2; 3; 4) lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là B(2; 0; 0), C(0; 3; 0), D(0; 0 ; 4). Mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua ba điểm B, C, D nên \((\alpha )\) có phương trình theo đoạn chắn là:  \({x \over 2} + {y \over 3} + {z \over 4} = 1\)  hay 6x + 4y + 3z – 12 = 0

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.25, 3.26, 3.27 trang 114 SBT Hình học 12: Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ ?” state=”close”]
Bài 2 Phương trình mặt phẳng SBT Toán lớp 12. Giải bài 3.25, 3.26, 3.27 trang 114 Sách bài tập Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song; Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ ?

Bài 3.25: Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là:

A(0; 0; 0)  , B(1;0; 0)   , D(0; 1; 0)

B’(1; 0 ; 1)  , D’(0; 1; 1)  , C’ (1; 1; 1)

a) Phương trình của hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) là :

x + y – z = 0  và x + y – z – 1 = 0

Ta có: \({1 \over 1} = {1 \over 1} = {{ – 1} \over { – 1}} \ne {0 \over { – 1}}\)  . Vậy  (AB’D’) // (BC’D)

b)  \(d((AB’D’),(BC’D)) = d(A,(BC’D)) = {1 \over {\sqrt 3 }}\)

Bài 3.26: Lập phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm M(3; -1; -5) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng:

\((\beta )\): 3x – 2y + 2z + 7 = 0

\((\gamma )\): 5x – 4y + 3z + 1 = 0

Mặt phẳng \((\alpha )\) vuông góc với hai mặt phẳng \((\beta )\) và \((\gamma )\), do đó hai vecto có giá song song hoặc nằm trên \((\alpha )\) là: \(\overrightarrow {{n_\beta }}  = (3; – 2;2)\)  và \(\overrightarrow {{n_\gamma }}  = (5; – 4;3)\).

Suy ra \(\overrightarrow {{n_\alpha }}  = \overrightarrow {{n_\beta }}  \wedge \overrightarrow {{n_\gamma }}  = (2;1; – 2)\)

Mặt khác \((\alpha )\) đi qua điểm M(3; -1; -5) và có vecto pháp tuyến là \(\overrightarrow {{n_\alpha }} \) . Vậy phương trình của \((\alpha )\) là:  2(x – 3) + 1(y + 1) – 2(z + 5) = 0  hay 2x + y – 2z – 15 = 0.

Bài 3.27: Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua  các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ.

Hình chiếu của điểm A(2; 3; 4) lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là B(2; 0; 0), C(0; 3; 0), D(0; 0 ; 4). Mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua ba điểm B, C, D nên \((\alpha )\) có phương trình theo đoạn chắn là:  \({x \over 2} + {y \over 3} + {z \over 4} = 1\)  hay 6x + 4y + 3z – 12 = 0

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!