Giải bài tập

Giải Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α. Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º

Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 3.2: Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn; Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α. Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º…

Câu 3.2: Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

a) sin20º, cos20º, sin55º, cos40º, tg70º.

Bạn đang xem: Giải Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α. Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º

b) tg70º, cotg60º, cotg65º, tg50º, sin25º.

a) Để ý rằng với các góc nhọn, khi góc lớn lên thì sin của nó lớn lên và chú ý rằng

cos20º = sin70º, cos40º = sin50º và sinα < tgα nên từ:

sin20º < sin50º (= cos40º) < sin55º < sin70º (=cos20º) < tg70º

suy ra sin20º < cos40º < sin55º < cos20º < tg70º.

b)   Để ý rằng với các góc nhọn, khi góc lớn lên thì tg của góc đó lớn lên và chú ý rằng cotg60º= tg30º, cotg65º = tg25º và do sinα < tgα nên từ:

sin25º < tg25º ( = cotg65º) < tg30º ( = cotg60º) < tg50º < tg70º

suy ra sin25º < cotg65º < cotg60º < tg50º < tg70º.


Câu 3.3: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc đối diện với nó bằng β.

a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc đối diện với  cạnh này và cạnh huyền qua b và β.

b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 10cm, β =50º ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, \(\widehat {ABC} = \beta \) thì:

a) \(AB = c = {b \over {tg\beta }} = b\cot g\beta \),

\(\widehat {ACB} = 90^\circ  – \beta ,BC = a = {b \over {\sin \beta }}.\)

b)   Khi b = 10 (cm), β = 50º thì

\(c = {{10} \over {tg50^\circ }} \approx 8,391(cm),\)  \(\widehat {ACB} = 40^\circ ,a = {{10} \over {\sin 50^\circ }} \approx 13,054(cm).\)


Câu 3.4: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α.

a)Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc nhọn kề với cạnh này và cạnh huyền đi qua b và α.

b)   Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, \(\widehat {ACB} = \alpha \) thì:

a) AB = c = btgα, \(\widehat {ABC} = 90^\circ  – \alpha ,BC = a = {b \over {\cos \alpha }}.\)

b) Khi b = 12 (cm), α = 42º thì

\(c = 12tg42^\circ  \approx 10,805(cm)\),

\(\widehat {ABC} = 48^\circ ,a = {{12} \over {\cos 42^\circ }} \approx 16,148(cm).\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α. Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º” state=”close”]Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 3.2: Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn; Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α. Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º…

Câu 3.2: Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

a) sin20º, cos20º, sin55º, cos40º, tg70º.

b) tg70º, cotg60º, cotg65º, tg50º, sin25º.

a) Để ý rằng với các góc nhọn, khi góc lớn lên thì sin của nó lớn lên và chú ý rằng

cos20º = sin70º, cos40º = sin50º và sinα < tgα nên từ:

sin20º < sin50º (= cos40º) < sin55º < sin70º (=cos20º) < tg70º

suy ra sin20º < cos40º < sin55º < cos20º < tg70º.

b)   Để ý rằng với các góc nhọn, khi góc lớn lên thì tg của góc đó lớn lên và chú ý rằng cotg60º= tg30º, cotg65º = tg25º và do sinα < tgα nên từ:

sin25º < tg25º ( = cotg65º) < tg30º ( = cotg60º) < tg50º < tg70º

suy ra sin25º < cotg65º < cotg60º < tg50º < tg70º.


Câu 3.3: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc đối diện với nó bằng β.

a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc đối diện với  cạnh này và cạnh huyền qua b và β.

b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 10cm, β =50º ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, \(\widehat {ABC} = \beta \) thì:

a) \(AB = c = {b \over {tg\beta }} = b\cot g\beta \),

\(\widehat {ACB} = 90^\circ  – \beta ,BC = a = {b \over {\sin \beta }}.\)

b)   Khi b = 10 (cm), β = 50º thì

\(c = {{10} \over {tg50^\circ }} \approx 8,391(cm),\)  \(\widehat {ACB} = 40^\circ ,a = {{10} \over {\sin 50^\circ }} \approx 13,054(cm).\)


Câu 3.4: Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α.

a)Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc nhọn kề với cạnh này và cạnh huyền đi qua b và α.

b)   Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 12cm, α = 42º ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, \(\widehat {ACB} = \alpha \) thì:

a) AB = c = btgα, \(\widehat {ABC} = 90^\circ  – \alpha ,BC = a = {b \over {\cos \alpha }}.\)

b) Khi b = 12 (cm), α = 42º thì

\(c = 12tg42^\circ  \approx 10,805(cm)\),

\(\widehat {ABC} = 48^\circ ,a = {{12} \over {\cos 42^\circ }} \approx 16,148(cm).\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!