Giải bài tập

Giải Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 trang 24, 25 SBT hóa học 11: Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat ?

Bài 18 Công nghiệp silicat Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 trang 24, 25. Câu 3.16: Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O ; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là…; Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat ?

Bài trắc nghiệm 3.16, 3.17

3.16. Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O ; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là

Bạn đang xem: Giải Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 trang 24, 25 SBT hóa học 11: Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat ?

A. K2O.CaO.4SiO2.

B. K2O.2CaO.6SiO2.

C. K2O.CaO.6SiO2.

D. K2O.3CaO.8SiO2.

3.17. Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%?

A. 22,17

B. 27,12

C. 25,15

D. 20,92

3.16. C

Đặt công thức dưới dạng các oxit của loại thuỷ tinh này là xK2O.yCaO.zSiO2.

Ta có tỉ lệ :

x : y : z = \(\frac{{18,43}}{{94}}:\frac{{10,98}}{{56}}:\frac{{70,59}}{{60}}\)

= 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1 : 1 : 6

Công thức cần tìm là K2O.CaO.6SiO2

2.17. A

Ta có sơ đồ : Na2O.CaO.6SiO2 \( \to \) Na2O \( \to \) Na2CO3

                                1 mol                                         1 mol

                             478 g                                           106 g

                               100 kg                                         x kg

\( \Rightarrow x = \frac{{106.100}}{{478}} = 22,17(kg)\)

Bài 3.18: Tại sao không được dùng các chai, lọ bằng thuỷ tinh để đựng dung dịch axit flohiđric ?

Không được dùng chai, lọ bằng thuỷ tinh để đựng dung dịch axit flohiđric vì axit này tác dụng với SiO2 có trong thuỷ tinh theo phản ứng sau :

SiO2 + 4HF \( \to \) SiF4\( \uparrow \) + 2H2O

Khi đó thuỷ tinh sẽ bị ăn mòn.

Bài 3.19: Để sản xuất thủy tinh loại thông thường, người ta nấu chảy một hỗn hợp gồm cát trắng (SiO2), đá vôi (CaCO3), sođa (Na2CO3) ở 1400°C. Khi đó sẽ tạo ra một hỗn hợp các muối natri silicat và canxi silicat nóng chảy, để nguội sẽ được thuỷ tinh rắn. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

Các phương trình hoá học của quá trình sản xuất loại thuỷ tinh thông thường :

Na2CO3 + SiO2  Na2SiO3 + CO2

CaCO3 + SiO2  CaSiO3 + CO2

Bài 3.20: Clanhke xi măng Pooclăng gồm các hợp chất canxi silicat Ca3SiO5, Ca2SiO4 và canxi aluminat Ca3(AlO3)2. Hãy biểu diễn công thức của các hợp chất trên dưới dạng các oxit và tính phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất.

Công thức của hợp chất dưới dạng các oxit:

3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2 và 3CaO.Al2O3, với phân tử khối tương ứng là 228; 172 và 270.

Phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất :

Trong Ca3SiO5, %mCa0 : \(\frac{{3.56.100\% }}{{228}}\) = 73,7%.

Trong Ca2SiO4, %mCa0 : \(\frac{{2.56.100\% }}{{172}}\) =65,1%.

Trong Ca3(AlO3)2, %mCa0 : \(\frac{{3.56.100\% }}{{270}}\) = 62,2%.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 trang 24, 25 SBT hóa học 11: Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat ?” state=”close”]Bài 18 Công nghiệp silicat Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 trang 24, 25. Câu 3.16: Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O ; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là…; Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat ?

Bài trắc nghiệm 3.16, 3.17

3.16. Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O ; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là

A. K2O.CaO.4SiO2.

B. K2O.2CaO.6SiO2.

C. K2O.CaO.6SiO2.

D. K2O.3CaO.8SiO2.

3.17. Để sản xuất 100 kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%?

A. 22,17

B. 27,12

C. 25,15

D. 20,92

3.16. C

Đặt công thức dưới dạng các oxit của loại thuỷ tinh này là xK2O.yCaO.zSiO2.

Ta có tỉ lệ :

x : y : z = \(\frac{{18,43}}{{94}}:\frac{{10,98}}{{56}}:\frac{{70,59}}{{60}}\)

= 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1 : 1 : 6

Công thức cần tìm là K2O.CaO.6SiO2

2.17. A

Ta có sơ đồ : Na2O.CaO.6SiO2 \( \to \) Na2O \( \to \) Na2CO3

                                1 mol                                         1 mol

                             478 g                                           106 g

                               100 kg                                         x kg

\( \Rightarrow x = \frac{{106.100}}{{478}} = 22,17(kg)\)

Bài 3.18: Tại sao không được dùng các chai, lọ bằng thuỷ tinh để đựng dung dịch axit flohiđric ?

Không được dùng chai, lọ bằng thuỷ tinh để đựng dung dịch axit flohiđric vì axit này tác dụng với SiO2 có trong thuỷ tinh theo phản ứng sau :

SiO2 + 4HF \( \to \) SiF4\( \uparrow \) + 2H2O

Khi đó thuỷ tinh sẽ bị ăn mòn.

Bài 3.19: Để sản xuất thủy tinh loại thông thường, người ta nấu chảy một hỗn hợp gồm cát trắng (SiO2), đá vôi (CaCO3), sođa (Na2CO3) ở 1400°C. Khi đó sẽ tạo ra một hỗn hợp các muối natri silicat và canxi silicat nóng chảy, để nguội sẽ được thuỷ tinh rắn. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

Các phương trình hoá học của quá trình sản xuất loại thuỷ tinh thông thường :

Na2CO3 + SiO2  Na2SiO3 + CO2

CaCO3 + SiO2  CaSiO3 + CO2

Bài 3.20: Clanhke xi măng Pooclăng gồm các hợp chất canxi silicat Ca3SiO5, Ca2SiO4 và canxi aluminat Ca3(AlO3)2. Hãy biểu diễn công thức của các hợp chất trên dưới dạng các oxit và tính phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất.

Công thức của hợp chất dưới dạng các oxit:

3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2 và 3CaO.Al2O3, với phân tử khối tương ứng là 228; 172 và 270.

Phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất :

Trong Ca3SiO5, %mCa0 : \(\frac{{3.56.100\% }}{{228}}\) = 73,7%.

Trong Ca2SiO4, %mCa0 : \(\frac{{2.56.100\% }}{{172}}\) =65,1%.

Trong Ca3(AlO3)2, %mCa0 : \(\frac{{3.56.100\% }}{{270}}\) = 62,2%.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!