Giải bài tập

Giải Bài 29.8, 29.9, 29.10 trang 38 SBT Hóa 9: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 29.8, 29.9, 29.10 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 29.8: Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là; Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat…

Bài 29.8: Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

A. 60% ;                B. 40% ;                  C. 80% ;                 D. 50%.

Bạn đang xem: Giải Bài 29.8, 29.9, 29.10 trang 38 SBT Hóa 9: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat

Đáp án C.

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\({m_{CaO}} = {{56} \over {100}}x150 = 84(kg);H\%  = {{67,2} \over {84}} \times 100\%  = 80\% \)


Bài 29.9: Nung nóng m gam hỗn hợp CaC03 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

PHương trình hóa học của phản ứng:

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

x mol                 x mol     x mol

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2} \uparrow \)

y mol                  y mol      y mol

Theo phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có

\(\left\{ \matrix{56x + 40y = 2,72 \hfill \cr x + y = {{1344} \over {22400}} = 0,06 \hfill \cr} \right.\)

Giải ra, ta có: x = 0,02(mol); y = 0,04(mol)

\(m = {m_{CaC{O_3}}} + {m_{MgC{O_3}}} = (0,02 \times 100) + (0,04 \times 84) = 5,36(gam)\)


Bài 29.10: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là M2C03. Phương trình hoá học của phản ứng :

\({M_2}C{O_3} + 2HCl \to 2MCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

(2M+60)gam                                                22400 ml

1,06 gam                                                      224 ml

Theo phương trình hóa học trên ta có:

\({{2M + 60} \over {1,06}} = {{22400} \over {224}} \to M = 23\) . Đó là muối \(N{a_2}C{O_3}\). 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 29.8, 29.9, 29.10 trang 38 SBT Hóa 9: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat” state=”close”]Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 29.8, 29.9, 29.10 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 29.8: Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là; Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat…

Bài 29.8: Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

A. 60% ;                B. 40% ;                  C. 80% ;                 D. 50%.

Đáp án C.

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\({m_{CaO}} = {{56} \over {100}}x150 = 84(kg);H\%  = {{67,2} \over {84}} \times 100\%  = 80\% \)


Bài 29.9: Nung nóng m gam hỗn hợp CaC03 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

PHương trình hóa học của phản ứng:

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

x mol                 x mol     x mol

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2} \uparrow \)

y mol                  y mol      y mol

Theo phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có

\(\left\{ \matrix{56x + 40y = 2,72 \hfill \cr x + y = {{1344} \over {22400}} = 0,06 \hfill \cr} \right.\)

Giải ra, ta có: x = 0,02(mol); y = 0,04(mol)

\(m = {m_{CaC{O_3}}} + {m_{MgC{O_3}}} = (0,02 \times 100) + (0,04 \times 84) = 5,36(gam)\)


Bài 29.10: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là M2C03. Phương trình hoá học của phản ứng :

\({M_2}C{O_3} + 2HCl \to 2MCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

(2M+60)gam                                                22400 ml

1,06 gam                                                      224 ml

Theo phương trình hóa học trên ta có:

\({{2M + 60} \over {1,06}} = {{22400} \over {224}} \to M = 23\) . Đó là muối \(N{a_2}C{O_3}\). 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!