Giải bài tập

Giải Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 109 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 109 – Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức…

Câu 4. Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:

\(C{H_3}C{H_2} – Br;C{H_3} – CO – O – C{H_3};\)

Bạn đang xem: Giải Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 109 Hóa 11 Nâng cao

\(C{H_3}C{H_2} – O – C{H_2}C{H_3};\) \({(C{H_3})_2}S{O_4}\) .

Gọi tên theo danh pháp gốc – chức

\(C{H_3} – C{H_2} – Br\) (elty bromua)                                 

\(C{H_3}COOC{H_3}\) (metyl axetat)

\(C{H_3} – C{H_2} – O – C{H_2} – C{H_3}\) (đietyl ete)   

\({(C{H_3})_2}S{O_4}\) (đimetyl sunfat)


Câu 5. Hãy gọi tên những mạch cacbon sau:

 

Theo thứ tự là:


Câu 6. Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – C{H_3}}\limits_{propan} \);

\(\mathop {C{H_2} = CH – C{H_3}}\limits_{propen} \);

\(\mathop {HC \equiv  C – C{H_3}}\limits_{propin} \);

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – COOH}\limits_{axitpropanoic} \)

\(\mathop {ClC{H_2} – C{H_2} – C{H_3}}\limits_{1 – clopropan} \);

\(\mathop {BrC{H_2} – C{H_2}Br}\limits_{1,2 – đibrom\;etan } \);

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH}\limits_{propan – 1 – ol} \);     \(\mathop {C{H_3} – CH = CH – C{H_3}}\limits_{but – 2 – en} \)


Câu 7. Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:

\(\mathop {C{H_3}Cl}\limits_{Clometan } \)              

\(\mathop {C{H_2}C{l_2}}\limits_{điclometan } \)                                     

\(\mathop {CHC{l_3}}\limits_{…?…} \)               

\(\mathop {CC{l_4}}\limits_{…?…} \)

\(\mathop {C{F_3} – CH{F_2}}\limits_{pentafloe\tan } \)                 

 \(\mathop {C{l_3}C – CHC{l_2}}\limits_{…?…} \)                                   

\(\mathop {C{l_3}C – CC{l_3}}\limits_{…?…} \)                     

\(\mathop {CB{r_4}}\limits_{…?…} \)

\(C{H_3}Cl\) (triclometan)      

\(CC{l_4}\) (tetraclometan)     

\(C{l_3}C – CHC{l_2}\) (pentacloetan)

\(C{l_3}C – CC{l_3}\) (hexacloetan)               

\(CB{r_4}\) (tetrabrommetan)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 109 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 109 – Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức…

Câu 4. Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:

\(C{H_3}C{H_2} – Br;C{H_3} – CO – O – C{H_3};\)

\(C{H_3}C{H_2} – O – C{H_2}C{H_3};\) \({(C{H_3})_2}S{O_4}\) .

Gọi tên theo danh pháp gốc – chức

\(C{H_3} – C{H_2} – Br\) (elty bromua)                                 

\(C{H_3}COOC{H_3}\) (metyl axetat)

\(C{H_3} – C{H_2} – O – C{H_2} – C{H_3}\) (đietyl ete)   

\({(C{H_3})_2}S{O_4}\) (đimetyl sunfat)


Câu 5. Hãy gọi tên những mạch cacbon sau:

 

Theo thứ tự là:


Câu 6. Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – C{H_3}}\limits_{propan} \);

\(\mathop {C{H_2} = CH – C{H_3}}\limits_{propen} \);

\(\mathop {HC \equiv  C – C{H_3}}\limits_{propin} \);

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – COOH}\limits_{axitpropanoic} \)

\(\mathop {ClC{H_2} – C{H_2} – C{H_3}}\limits_{1 – clopropan} \);

\(\mathop {BrC{H_2} – C{H_2}Br}\limits_{1,2 – đibrom\;etan } \);

\(\mathop {C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH}\limits_{propan – 1 – ol} \);     \(\mathop {C{H_3} – CH = CH – C{H_3}}\limits_{but – 2 – en} \)


Câu 7. Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:

\(\mathop {C{H_3}Cl}\limits_{Clometan } \)              

\(\mathop {C{H_2}C{l_2}}\limits_{điclometan } \)                                     

\(\mathop {CHC{l_3}}\limits_{…?…} \)               

\(\mathop {CC{l_4}}\limits_{…?…} \)

\(\mathop {C{F_3} – CH{F_2}}\limits_{pentafloe\tan } \)                 

 \(\mathop {C{l_3}C – CHC{l_2}}\limits_{…?…} \)                                   

\(\mathop {C{l_3}C – CC{l_3}}\limits_{…?…} \)                     

\(\mathop {CB{r_4}}\limits_{…?…} \)

\(C{H_3}Cl\) (triclometan)      

\(CC{l_4}\) (tetraclometan)     

\(C{l_3}C – CHC{l_2}\) (pentacloetan)

\(C{l_3}C – CC{l_3}\) (hexacloetan)               

\(CB{r_4}\) (tetrabrommetan)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!