Giải bài tập

Giải Bài 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 31, 32 SBT Hóa 9: Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất

Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 31, 32 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.5: Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không;  Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất…

Bài 26.5: Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

Tại sao ?

Bạn đang xem: Giải Bài 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 31, 32 SBT Hóa 9: Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất

Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ vì

Cl2 + H2   ——> 2HCl

Khí HCl gặp nước thành dung dịch axit nên làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.


Bài 26.6*: Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

HCl

Na2CO3

H2O

NaCl

HCl

\( \uparrow \)

Na2CO3

\( \uparrow \)

H2O

NaCl

– Lấy mỗi dung dịch một ít, sau đó đổ vào nhau từng cặp một, cặp nào thấy bọt khí nổi lên thì cặp đó là HCl và Na2C03, còn cặp kia là H2O và NaCl.

2HCl + Na2C03 —> 2NaCl + H20 + C02

– Như vậy có hai nhóm : nhóm 1 gồm H2O và dung dịch NaCl, nhóm 2 gồm dung dịch Na2C03 và dung dịch HCl.

– Đun đến cạn 2 cốc nhóm 1 : cốc không có cặn là H2O, cốc có cặn là muối NaCl.

– Đun đến cạn 2 cốc nhóm 2 : cốc không có cặn là HCl, cốc có cặn là muối Na2C03.


Bài 26.7: Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

A. NaCl ;               B. NaOH ;                  C. CaC03 ;                      D. HCl.

Đáp án B.

Cl2 + 2NaOH ——–> NaCl + NaClO + H20


Bài 26.8

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I. Hãy xác định tên của kim loại.

– Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M.

Phương trình hoá học :

2M    +    Cl2   ———>2MCl

2M gam                       2(M + 35,5) gam

9,2 gam                       23,4 gam

9,2 x 2(M + 35,5) = 2M x 23,4

653,2 = 28,4M

M = 23. Vậy kim loại M là kim loại natri (Na).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 31, 32 SBT Hóa 9: Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất” state=”close”]Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 31, 32 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.5: Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không;  Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất…

Bài 26.5: Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

Tại sao ?

Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ vì

Cl2 + H2   ——> 2HCl

Khí HCl gặp nước thành dung dịch axit nên làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.


Bài 26.6*: Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

HCl

Na2CO3

H2O

NaCl

HCl

\( \uparrow \)

Na2CO3

\( \uparrow \)

H2O

NaCl

– Lấy mỗi dung dịch một ít, sau đó đổ vào nhau từng cặp một, cặp nào thấy bọt khí nổi lên thì cặp đó là HCl và Na2C03, còn cặp kia là H2O và NaCl.

2HCl + Na2C03 —> 2NaCl + H20 + C02

– Như vậy có hai nhóm : nhóm 1 gồm H2O và dung dịch NaCl, nhóm 2 gồm dung dịch Na2C03 và dung dịch HCl.

– Đun đến cạn 2 cốc nhóm 1 : cốc không có cặn là H2O, cốc có cặn là muối NaCl.

– Đun đến cạn 2 cốc nhóm 2 : cốc không có cặn là HCl, cốc có cặn là muối Na2C03.


Bài 26.7: Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

A. NaCl ;               B. NaOH ;                  C. CaC03 ;                      D. HCl.

Đáp án B.

Cl2 + 2NaOH ——–> NaCl + NaClO + H20


Bài 26.8

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I. Hãy xác định tên của kim loại.

– Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M.

Phương trình hoá học :

2M    +    Cl2   ———>2MCl

2M gam                       2(M + 35,5) gam

9,2 gam                       23,4 gam

9,2 x 2(M + 35,5) = 2M x 23,4

653,2 = 28,4M

M = 23. Vậy kim loại M là kim loại natri (Na).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!