Giải bài tập

Giải Bài 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 trang 32, 33 SBT Hóa 9: Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?

Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 trang 32, 33 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.13: Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau;  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?…

Bài 26.13: Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau

Dung dịch HCl, KMn04, MnO2, NaCl, H20.

Bạn đang xem: Giải Bài 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 trang 32, 33 SBT Hóa 9: Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?

Để điều chế clo, em có thể dùng những hoá chất nào ? Viết các phương trình
hoá học.

\(4HCl + Mn{O_2}\buildrel {đun nhẹ} \over\longrightarrow C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O + MnC{l_2}\)

\(16HCl + 2KMn{O_4}\buildrel {Mn{O_2}} \over\longrightarrow 5C{l_2} \uparrow + 2MnC{l_2} + 2KCl + 8{H_2}O\)

\(2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)


Bài 26.14: Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

\({H_2} + A \to B\)

\(B + Mn{O_2} \to A + C + D\)

\(A + C \to B + E\)

\({H_2} + C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

              A                B

\(4HCl + Mn{O_2}\buildrel {đun nhe} \over\longrightarrow C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O + MnC{l_2}\)

B                                            A            C                 D

\(C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\)

A           C                B             E


Bài 26.15: 

a) Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau

\(Mn{O_2}\buildrel {(1)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow NaCl\buildrel {(4)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(5)} \over\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(6)} \over\longrightarrow AgCl\)

b) Nêu cách tách khí Cl2 ra khỏi hỗn hợp : Cl2 có lẫn N2 và H2.

a) \((1)Mn{O_2} + 4HCl\buildrel {đun nhẹ} \over\longrightarrow MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow 2{H_2}O\)

\((2)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

\((3)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((4)2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + {H_2} \uparrow + C{l_2} \uparrow \)

\((5)C{l_2} + Cu\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuC{l_2}\)

\((6)CuC{l_2} + 2AgN{O_3} \to 2AgCl \downarrow  + Cu{(N{O_3})_2}\)

b) ) Dần khí H2 dư vào hỗn hợp, rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho hỗn hợp khí qua nước, ta được dung dịch HCl (N2 không tác dụng với H2 ở điều kiện thường). Cho dung dịch HCl tác dụng với MnO2 thu được khí Cl2.


Bài 26.16: Có các chất: KMn04, Mn02, HCl.

a)  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

b)  Nếu số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

\(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + 2{H_2}O + C{l_2} \uparrow \)

                 1 mol                                                 1 mol

                \({a \over {87}}mol\)                                               \({a \over {87}}mol\)

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O + 5C{l_2} \uparrow \)

                    2 mol                                                                           5 mol

                  \({a \over {158}}mol\)                                                  \({{5a} \over {158 \times 2}} = {a \over {63,2}}\)

\({a \over {63,2}} > {a \over {87}}\)

 Chọn \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

b) \(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + 2{H_2}O + C{l_2} \uparrow \)

                        a mol                                              a mol

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O + 5C{l_2} \uparrow \)

                    2 mol                                                                           5 mol

                    a mol                                                   \({{5a} \over 2} = 2,5a(mol)\)

Như vậy dùng \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 trang 32, 33 SBT Hóa 9: Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?” state=”close”]Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.13, 26.14, 26.15, 26.16 trang 32, 33 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.13: Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau;  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?…

Bài 26.13: Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau

Dung dịch HCl, KMn04, MnO2, NaCl, H20.

Để điều chế clo, em có thể dùng những hoá chất nào ? Viết các phương trình
hoá học.

\(4HCl + Mn{O_2}\buildrel {đun nhẹ} \over\longrightarrow C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O + MnC{l_2}\)

\(16HCl + 2KMn{O_4}\buildrel {Mn{O_2}} \over\longrightarrow 5C{l_2} \uparrow + 2MnC{l_2} + 2KCl + 8{H_2}O\)

\(2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)


Bài 26.14: Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

\({H_2} + A \to B\)

\(B + Mn{O_2} \to A + C + D\)

\(A + C \to B + E\)

\({H_2} + C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

              A                B

\(4HCl + Mn{O_2}\buildrel {đun nhe} \over\longrightarrow C{l_2} \uparrow + 2{H_2}O + MnC{l_2}\)

B                                            A            C                 D

\(C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\)

A           C                B             E


Bài 26.15: 

a) Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau

\(Mn{O_2}\buildrel {(1)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow NaCl\buildrel {(4)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(5)} \over\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(6)} \over\longrightarrow AgCl\)

b) Nêu cách tách khí Cl2 ra khỏi hỗn hợp : Cl2 có lẫn N2 và H2.

a) \((1)Mn{O_2} + 4HCl\buildrel {đun nhẹ} \over\longrightarrow MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow 2{H_2}O\)

\((2)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

\((3)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((4)2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + {H_2} \uparrow + C{l_2} \uparrow \)

\((5)C{l_2} + Cu\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuC{l_2}\)

\((6)CuC{l_2} + 2AgN{O_3} \to 2AgCl \downarrow  + Cu{(N{O_3})_2}\)

b) ) Dần khí H2 dư vào hỗn hợp, rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho hỗn hợp khí qua nước, ta được dung dịch HCl (N2 không tác dụng với H2 ở điều kiện thường). Cho dung dịch HCl tác dụng với MnO2 thu được khí Cl2.


Bài 26.16: Có các chất: KMn04, Mn02, HCl.

a)  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

b)  Nếu số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

\(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + 2{H_2}O + C{l_2} \uparrow \)

                 1 mol                                                 1 mol

                \({a \over {87}}mol\)                                               \({a \over {87}}mol\)

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O + 5C{l_2} \uparrow \)

                    2 mol                                                                           5 mol

                  \({a \over {158}}mol\)                                                  \({{5a} \over {158 \times 2}} = {a \over {63,2}}\)

\({a \over {63,2}} > {a \over {87}}\)

 Chọn \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

b) \(4HCl + Mn{O_2} \to MnC{l_2} + 2{H_2}O + C{l_2} \uparrow \)

                        a mol                                              a mol

\(16HCl + 2KMn{O_4} \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 8{H_2}O + 5C{l_2} \uparrow \)

                    2 mol                                                                           5 mol

                    a mol                                                   \({{5a} \over 2} = 2,5a(mol)\)

Như vậy dùng \(KMn{O_4}\) đều chế được nhiều clo hơn.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!