Giải bài tập

Giải Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 31 SBT Hóa học 9:  Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?

Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 31 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.1: Trong các phản ứng hoá học, clo;  Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?…

Bài 26.1: Trong các phản ứng hoá học, clo

A. chỉ thể hiện tính khử.             B. chỉ thể hiện tính oxi hoá

Bạn đang xem: Giải Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 31 SBT Hóa học 9:  Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?

C. không thể hiện tính oxi hoá.   D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Đáp án D.


Bài 26.2: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?

A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.

Trả lời        

Đáp án D.


Bài 26.3: Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

– Clo tác dụng với hầu hết các kim loại. Thí dụ : 2Fe + 3Cl2 —– > 2FeCl3.

– Clo tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro elorua.


Bài 26.4: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

KClO\(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) A + B

A + H20 ——– > D + E + F

D + E ——– > KCl + KClO + H20

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

                             A                B

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2KOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)

                                                     D                E            F

\(C{l_2} + 2KOH \to KCl + KClO + {H_2}O\)

E                 D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 31 SBT Hóa học 9:  Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?” state=”close”]Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 31 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.1: Trong các phản ứng hoá học, clo;  Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?…

Bài 26.1: Trong các phản ứng hoá học, clo

A. chỉ thể hiện tính khử.             B. chỉ thể hiện tính oxi hoá

C. không thể hiện tính oxi hoá.   D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Đáp án D.


Bài 26.2: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?

A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.

Trả lời        

Đáp án D.


Bài 26.3: Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

– Clo tác dụng với hầu hết các kim loại. Thí dụ : 2Fe + 3Cl2 —– > 2FeCl3.

– Clo tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro elorua.


Bài 26.4: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

KClO\(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) A + B

A + H20 ——– > D + E + F

D + E ——– > KCl + KClO + H20

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

                             A                B

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2KOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)

                                                     D                E            F

\(C{l_2} + 2KOH \to KCl + KClO + {H_2}O\)

E                 D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!