Giải bài tập

Giải Bài 25.4, 25,5, 25,6 Trang 30 SBT Hóa học 9: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ

Bài 25. Tính chất của phi kim – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 25.4, 25,5, 25,6 Trang 30 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 25.4: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro; Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ…

Bài 25.4: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Bạn đang xem: Giải Bài 25.4, 25,5, 25,6 Trang 30 SBT Hóa học 9: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ

Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH3.

17,65% ứng với (3 x 1)đvC

\(\underbrace {(100 – 17,65)\% }_{82,35\% }\) ứng với \({{82,35 \times 3} \over {17,65}} = 14(đvC)\)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là nitơ (N).


Bài 25.5: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.

Nguyên tố phi kim có thể kết hợp với oxi tạo thành oxit trung tính. Thí dụ : NO, CO.


Bài 25.6: R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

A. Cacbon ; B. Nitơ ; c. Photpho ; D. Lưu huỳnh.

Trả lời      

Đáp án D.

Nguyên tử khối của R= \({{2(100 – 5,88)} \over {5,88}} \approx 32(đvC)\)

Nguyên tố R là lưu huỳnh (S).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 25.4, 25,5, 25,6 Trang 30 SBT Hóa học 9: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ” state=”close”]Bài 25. Tính chất của phi kim – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 25.4, 25,5, 25,6 Trang 30 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 25.4: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro; Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ…

Bài 25.4: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH3.

17,65% ứng với (3 x 1)đvC

\(\underbrace {(100 – 17,65)\% }_{82,35\% }\) ứng với \({{82,35 \times 3} \over {17,65}} = 14(đvC)\)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là nitơ (N).


Bài 25.5: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.

Nguyên tố phi kim có thể kết hợp với oxi tạo thành oxit trung tính. Thí dụ : NO, CO.


Bài 25.6: R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

A. Cacbon ; B. Nitơ ; c. Photpho ; D. Lưu huỳnh.

Trả lời      

Đáp án D.

Nguyên tử khối của R= \({{2(100 – 5,88)} \over {5,88}} \approx 32(đvC)\)

Nguyên tố R là lưu huỳnh (S).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!