Giải bài tập

Giải Bài 23, 24, 25, 26 trang 14 SBT Toán Đại số 10: Cho tập hợp A, Có thể nói gì về tập hợp B, nếu A ∩ B = B

Bài 3. Các phép toán tập hợp: Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 14 SBT Toán Đại số 10.  Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18; Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp…

Bài 23: Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp \({\rm{A}} \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\) 

Bạn đang xem: Giải Bài 23, 24, 25, 26 trang 14 SBT Toán Đại số 10: Cho tập hợp A, Có thể nói gì về tập hợp B, nếu A ∩ B = B

\(A = {\rm{\{ }}1,2,3,6,9,18\} \)

\(B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,10,15,30\} \)

\(A \cap B = {\rm{\{ }}1,2,3,6{\rm{\} }}\)

\(A \cup B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,9,10,15,18,30{\rm{\} }}\)

\(A\backslash B = {\rm{\{ 9,18\} ; B\backslash A = \{ }}5,10,15,30\} \)


Bài 24: Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp \({\rm{A}} \cap B\) bằng một tính chất đặc trưng.

\({\rm{A}} \cap B = {\rm{\{ }}3(2k – 1)|k \in Z{\rm{\} }}\)


Bài 25: Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp sau:

a) \({\rm{A}} \cap A\);

b) \({\rm{A}} \cup {\rm{A}}\)

c) \({\rm{A\backslash A}}\)

d) \({\rm{A}} \cap \emptyset \)

e) \({\rm{A}} \cup \emptyset \)

g) \({\rm{A\backslash }}\emptyset \)

h) \(\emptyset \backslash A\)

a) \(A \cap B = A\)

b) \(A \cup A = A\)

c) \(A\backslash B = \emptyset \)

d) \(A \cap \emptyset  = \emptyset \)

e) \(A \cup \emptyset  = A\)

g) \(A\backslash \emptyset  = A\)

h) \(\emptyset \backslash A = \emptyset \)


Bài 26: Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu

a) \({\rm{A}} \cap B = B\)

b) \({\rm{A}} \cap B = A\)

c) \({\rm{A}} \cup {\rm{B = A}}\)

d) \({\rm{A}} \cup {\rm{B = B}}\)

e) \({\rm{A\backslash B}} = \emptyset \)

g) \({\rm{A\backslash B = }}A\)

a) \(B \subset A\)

b) \(A \subset B\)

c) \(B \subset A\)

d) \(A \subset B\)

e) \(A \subset B\)

g) \(A \cap B = \emptyset \)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 23, 24, 25, 26 trang 14 SBT Toán Đại số 10: Cho tập hợp A, Có thể nói gì về tập hợp B, nếu A ∩ B = B” state=”close”]Bài 3. Các phép toán tập hợp: Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 14 SBT Toán Đại số 10.  Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18; Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp…

Bài 23: Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp \({\rm{A}} \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\) 

\(A = {\rm{\{ }}1,2,3,6,9,18\} \)

\(B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,10,15,30\} \)

\(A \cap B = {\rm{\{ }}1,2,3,6{\rm{\} }}\)

\(A \cup B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,9,10,15,18,30{\rm{\} }}\)

\(A\backslash B = {\rm{\{ 9,18\} ; B\backslash A = \{ }}5,10,15,30\} \)


Bài 24: Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp \({\rm{A}} \cap B\) bằng một tính chất đặc trưng.

\({\rm{A}} \cap B = {\rm{\{ }}3(2k – 1)|k \in Z{\rm{\} }}\)


Bài 25: Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp sau:

a) \({\rm{A}} \cap A\);

b) \({\rm{A}} \cup {\rm{A}}\)

c) \({\rm{A\backslash A}}\)

d) \({\rm{A}} \cap \emptyset \)

e) \({\rm{A}} \cup \emptyset \)

g) \({\rm{A\backslash }}\emptyset \)

h) \(\emptyset \backslash A\)

a) \(A \cap B = A\)

b) \(A \cup A = A\)

c) \(A\backslash B = \emptyset \)

d) \(A \cap \emptyset  = \emptyset \)

e) \(A \cup \emptyset  = A\)

g) \(A\backslash \emptyset  = A\)

h) \(\emptyset \backslash A = \emptyset \)


Bài 26: Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu

a) \({\rm{A}} \cap B = B\)

b) \({\rm{A}} \cap B = A\)

c) \({\rm{A}} \cup {\rm{B = A}}\)

d) \({\rm{A}} \cup {\rm{B = B}}\)

e) \({\rm{A\backslash B}} = \emptyset \)

g) \({\rm{A\backslash B = }}A\)

a) \(B \subset A\)

b) \(A \subset B\)

c) \(B \subset A\)

d) \(A \subset B\)

e) \(A \subset B\)

g) \(A \cap B = \emptyset \)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!