Giải bài tập

Giải Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 49, 50 SBT Lý 10: Tính momen của ngẫu lực trong trường hợp các lực vuông góc với cạnh AB?

Bài 22 Ngẫu lực Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 49, 50 Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài tập trang 49, 50 bài 22 ngẫu lực Sách bài tập (SBT) Vật lí 10. Câu 22.1: Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?…

Bài 22.1: Một ngẫu lực (\(\overrightarrow F ,\overrightarrow {F’} \) ) tác dụng vào một thanh cứng như hình 22.1. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?

Bạn đang xem: Giải Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 49, 50 SBT Lý 10: Tính momen của ngẫu lực trong trường hợp các lực vuông góc với cạnh AB?

A. (Fx + Fd).                                         B. (Fd – Fx).

C. (Fx – Fd).                                           D. Fd.

Chọn đáp án D

Bài 22.2: Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có thay đổi không nếu ta thay đổi điểm đặt và phương của cặp lực (F, F’) nhưng không thay đổi độ lớn của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực (H.22.2 a và b) ?

Không thay đổi

Bài 22. 3: Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây :

a) Các lực vuông góc với cạnh AB.

b) Các lực vuông góc với cạnh AC.

c) Các lực song song với cạnh AC.

Áp dụng công thức tính momen ngẫu lực M = F.d vào các phần ta được

a. M = F.d = F.a = 8.0,2 = 1,6 N.m

b. M = F.d = F.a/2 = 8.0,1 = 0,8 N.m

c. M = F.d = F.\(a{{\sqrt 3 } \over 2}\) = 8. 0,1\({{\sqrt 3 } \over 2}\) = 1,38 N.m

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 49, 50 SBT Lý 10: Tính momen của ngẫu lực trong trường hợp các lực vuông góc với cạnh AB?” state=”close”]Bài 22 Ngẫu lực Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 49, 50 Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài tập trang 49, 50 bài 22 ngẫu lực Sách bài tập (SBT) Vật lí 10. Câu 22.1: Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?…

Bài 22.1: Một ngẫu lực (\(\overrightarrow F ,\overrightarrow {F’} \) ) tác dụng vào một thanh cứng như hình 22.1. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?

A. (Fx + Fd).                                         B. (Fd – Fx).

C. (Fx – Fd).                                           D. Fd.

Chọn đáp án D

Bài 22.2: Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có thay đổi không nếu ta thay đổi điểm đặt và phương của cặp lực (F, F’) nhưng không thay đổi độ lớn của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực (H.22.2 a và b) ?

Không thay đổi

Bài 22. 3: Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây :

a) Các lực vuông góc với cạnh AB.

b) Các lực vuông góc với cạnh AC.

c) Các lực song song với cạnh AC.

Áp dụng công thức tính momen ngẫu lực M = F.d vào các phần ta được

a. M = F.d = F.a = 8.0,2 = 1,6 N.m

b. M = F.d = F.a/2 = 8.0,1 = 0,8 N.m

c. M = F.d = F.\(a{{\sqrt 3 } \over 2}\) = 8. 0,1\({{\sqrt 3 } \over 2}\) = 1,38 N.m

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!