Giải bài tập

Giải Bài 21, 22 trang 11 SBT Toán Đại số 10: Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?

Bài 2. Tập hợp – SBT Đại 10: Giải bài 21, 22 trang 11 Sách bài tập Toán Đại số 10. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau; Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con

Bài 21: 1. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{\{ }}a\} \)

Bạn đang xem: Giải Bài 21, 22 trang 11 SBT Toán Đại số 10: Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \)

c) \(\emptyset \)

2. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu

a) A có 1 phần tử?

b) A có 2 phần tử?

c) A có 3 phần tử?

1.  a) A có hai tập hợp con là \(\emptyset \) và A.

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \) . Các tập hợp con của B là \(\emptyset \), {a},{b}, B.

c) \(\emptyset \) có duy nhất một tập hợp con là chính nó.

2. a) A có 2 tập con ;

b) A có 4 tập con;

c) A có 8 tập con.


Bài 22: Cho hai tập hợp

\(A = {\rm{\{ }}3k + 1|k \in Z{\rm{\} }},B = {\rm{\{ }}6m + 4|m \in Z{\rm{\} }}\)

Chứng tỏ rằng \(B \subset A\)

Giả sử \(x \in B,x = 6m + 4,m \in Z\) Khi đó ta có thể viết \(x = 3(2m + 1) + 1\).

Đặt \(k = 2m + 1\) thì \(k \in Z\) và ta có \(x = 3k + 1\), suy ra \(x \in A\).

Như vậy \(x \in B =  > x \in A\)

Hay \(B \subset A\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 21, 22 trang 11 SBT Toán Đại số 10: Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?” state=”close”]Bài 2. Tập hợp – SBT Đại 10: Giải bài 21, 22 trang 11 Sách bài tập Toán Đại số 10. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau; Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con

Bài 21: 1. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{\{ }}a\} \)

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \)

c) \(\emptyset \)

2. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu

a) A có 1 phần tử?

b) A có 2 phần tử?

c) A có 3 phần tử?

1.  a) A có hai tập hợp con là \(\emptyset \) và A.

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \) . Các tập hợp con của B là \(\emptyset \), {a},{b}, B.

c) \(\emptyset \) có duy nhất một tập hợp con là chính nó.

2. a) A có 2 tập con ;

b) A có 4 tập con;

c) A có 8 tập con.


Bài 22: Cho hai tập hợp

\(A = {\rm{\{ }}3k + 1|k \in Z{\rm{\} }},B = {\rm{\{ }}6m + 4|m \in Z{\rm{\} }}\)

Chứng tỏ rằng \(B \subset A\)

Giả sử \(x \in B,x = 6m + 4,m \in Z\) Khi đó ta có thể viết \(x = 3(2m + 1) + 1\).

Đặt \(k = 2m + 1\) thì \(k \in Z\) và ta có \(x = 3k + 1\), suy ra \(x \in A\).

Như vậy \(x \in B =  > x \in A\)

Hay \(B \subset A\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!