Giải bài tập

Giải Bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 148 SBT Sinh 10: Những đặc điểm nào không đúng với chu trình Crep ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 148 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 21: Axêtyl CoA có đặc điểm…

21. Axêtyl CoA có đặc điểm :

A. Là dạng hoạt động của axit axêtic.

Bạn đang xem: Giải Bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 148 SBT Sinh 10: Những đặc điểm nào không đúng với chu trình Crep ?

B. Phân tử có chứa 2 nguyên tử cacbon.

C. Trong hô hấp tế bào, nó được tạo ra bởi quá trình ôxi hoá axit piruvic.

D. Là “ngã tư” của quá trình trao đổi chất.

22. Những đặc điểm nào không đúng với chu trình Crep ?

A. Diễn ra ở màng trong của ti thể.

B. Nguyên liệu là axit Piruvic.

C. Tách 4 phân tử C02 tạo ra 6 phân tử NADH, 2 phân tử FADH2, 2 phân tử ATP.

D. Các phản ứng của chu trình được xúc tác bởi enzim hoà tan trong cơ chất của ti thể.

23. Sự chuyền êlectron trong chuỗi hô hấp để tạo ATP được thực hiện như thế nào ?

A. Vận chuyển êlectron từ màng trong vào cơ chất.

B. Vận chuyển H+ từ phía này sang phía kia của màng.

C. Vận chuyển nguyên tử hiđrô từ NADH đến NADP.

D. Vận chuyển H+ từ màng trong vào cơ chất

24. Nhận định nào sau đây không đúng về axit piruvic ?

A. Gồm 3 nguyên tử cacbon trong phân tử.

B. Trong điều kiện kị khí nó có thể bị khử thành axit lactic hoặc êtanol.

C. Được tạo thành trong quá trình đường phân, đi vào chu trình Crep.

D. Trong chu trình Crep, axit piruvic trực tiếp bị ôxi hoá thành C02 và giai phóng năng lượng.

25. Chuỗi chuyền êlectron tạo ra bao nhiêu phân tử ATP ?

a. 30.

B. 32.

C. 34.

D. 38.

26. Để phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ, quá trình hô hấp tế bào đã sử dụng bao nhiêu kcal cho việc tổng hợp ATP, biết rằng tổng hợp 1 phân tử ATP cần 9 kcal ?

A. 342 kcal.

B. 324 kcal.

C. 360 kcal.

D. 378 kcal.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 148 SBT Sinh 10: Những đặc điểm nào không đúng với chu trình Crep ?” state=”close”]

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 148 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 21: Axêtyl CoA có đặc điểm…

21. Axêtyl CoA có đặc điểm :

A. Là dạng hoạt động của axit axêtic.

B. Phân tử có chứa 2 nguyên tử cacbon.

C. Trong hô hấp tế bào, nó được tạo ra bởi quá trình ôxi hoá axit piruvic.

D. Là “ngã tư” của quá trình trao đổi chất.

22. Những đặc điểm nào không đúng với chu trình Crep ?

A. Diễn ra ở màng trong của ti thể.

B. Nguyên liệu là axit Piruvic.

C. Tách 4 phân tử C02 tạo ra 6 phân tử NADH, 2 phân tử FADH2, 2 phân tử ATP.

D. Các phản ứng của chu trình được xúc tác bởi enzim hoà tan trong cơ chất của ti thể.

23. Sự chuyền êlectron trong chuỗi hô hấp để tạo ATP được thực hiện như thế nào ?

A. Vận chuyển êlectron từ màng trong vào cơ chất.

B. Vận chuyển H+ từ phía này sang phía kia của màng.

C. Vận chuyển nguyên tử hiđrô từ NADH đến NADP.

D. Vận chuyển H+ từ màng trong vào cơ chất

24. Nhận định nào sau đây không đúng về axit piruvic ?

A. Gồm 3 nguyên tử cacbon trong phân tử.

B. Trong điều kiện kị khí nó có thể bị khử thành axit lactic hoặc êtanol.

C. Được tạo thành trong quá trình đường phân, đi vào chu trình Crep.

D. Trong chu trình Crep, axit piruvic trực tiếp bị ôxi hoá thành C02 và giai phóng năng lượng.

25. Chuỗi chuyền êlectron tạo ra bao nhiêu phân tử ATP ?

a. 30.

B. 32.

C. 34.

D. 38.

26. Để phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ, quá trình hô hấp tế bào đã sử dụng bao nhiêu kcal cho việc tổng hợp ATP, biết rằng tổng hợp 1 phân tử ATP cần 9 kcal ?

A. 342 kcal.

B. 324 kcal.

C. 360 kcal.

D. 378 kcal.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!