Giải bài tập

Giải Bài 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 trang 26 SBT Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X ?

Bài 11 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 trang 26 Sách bài tập Hóa học 10.  Câu 2.71: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3…

Bài 2.71: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).

Bạn đang xem: Giải Bài 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 trang 26 SBT Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X ?

Bài 2.72: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyển tố thuộc nhóm IIA.

Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38),

Ba (Z = 56), Ra (Z = 88).

Bài 2.73: Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không ?

Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) không có mặt trong các chu kì nhỏ.

Bài 2.74: Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị: \({}^{11}B\), nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ; \({}^{10}B\), nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình  \(\overline A \)của nguyên tố bo trong tự nhiên :

 \(\overline A  = {{11 \times 80,1 + 10 \times 19,9} \over {100}} = 10,8\)

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo : 10,8.

Bài 2.75: Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron, vậy có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p4

Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron : Z = 16.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 trang 26 SBT Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X ?” state=”close”]
Bài 11 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 trang 26 Sách bài tập Hóa học 10.  Câu 2.71: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3…

Bài 2.71: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).

Bài 2.72: Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyển tố thuộc nhóm IIA.

Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38),

Ba (Z = 56), Ra (Z = 88).

Bài 2.73: Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không ?

Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) không có mặt trong các chu kì nhỏ.

Bài 2.74: Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị: \({}^{11}B\), nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ; \({}^{10}B\), nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

Nguyên tử khối trung bình  \(\overline A \)của nguyên tố bo trong tự nhiên :

 \(\overline A  = {{11 \times 80,1 + 10 \times 19,9} \over {100}} = 10,8\)

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo : 10,8.

Bài 2.75: Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron, vậy có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p4

Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron : Z = 16.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!