Giải bài tập

Giải Bài 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 trang 23 SBT Hóa học 10: Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là nguyên tố nào?

Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 trang 23 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 2.51: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm…

Bài 2.51 , 2.52, 2.53

2.51. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm
A.IIIA.                       B. VA.

Bạn đang xem: Giải Bài 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 trang 23 SBT Hóa học 10: Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là nguyên tố nào?

C. VIIA.                      D.IA.

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm
A. IA.                       B. IIA .

C.VIIA.                     D. VA.

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là
A. hiđro (H).                       B. beri (Be).

C. xesi (Cs).                       D. photpho (P).

b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là
A. flo (F).                       B. brom (Br)

C. photpho (P).               D. iot (I).

ĐÁP ÁN:

2.51. Đáp án D

2.52. Đáp án C

2.53.

a) Đáp án C ( xesi)
b) Đáp án A ( Flo)

Bài 2.54: Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

a) Số proton là 20, số electron là 20.

b) X : 1s22s22p63s23p64s2

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron.

Bài 2.55: Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử :1s22s22p63s23p6

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b) Hãy cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng.

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ?

a) Số proton là 14, số thứ tự là 14.

b) Nguyên tử có 3 lớp, lớp ngoài cùng có 4 electron.

c) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IVA.

Bài 2.56: a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước : natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau : nhôm (Al), Z = 13.

               b) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trên (trong cùng một nhóm) : beri (Be), Z = 4, và nguyên tố đứng dưới : canxi (Ca), Z = 20.

a) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của natri (Na) đứng trước và mạnh hơn tính kim loại của nhôm (Al) đứng sau.

b) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của canxi (Ca) đứng dưới và mạnh hơn tính kim loại của beri (Be) đứng trên.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 trang 23 SBT Hóa học 10: Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là nguyên tố nào?” state=”close”]Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 trang 23 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 2.51: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm…

Bài 2.51 , 2.52, 2.53

2.51. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm
A.IIIA.                       B. VA.

C. VIIA.                      D.IA.

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm
A. IA.                       B. IIA .

C.VIIA.                     D. VA.

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là
A. hiđro (H).                       B. beri (Be).

C. xesi (Cs).                       D. photpho (P).

b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là
A. flo (F).                       B. brom (Br)

C. photpho (P).               D. iot (I).

ĐÁP ÁN:

2.51. Đáp án D

2.52. Đáp án C

2.53.

a) Đáp án C ( xesi)
b) Đáp án A ( Flo)

Bài 2.54: Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

a) Số proton là 20, số electron là 20.

b) X : 1s22s22p63s23p64s2

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron.

Bài 2.55: Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử :1s22s22p63s23p6

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b) Hãy cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng.

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ?

a) Số proton là 14, số thứ tự là 14.

b) Nguyên tử có 3 lớp, lớp ngoài cùng có 4 electron.

c) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IVA.

Bài 2.56: a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước : natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau : nhôm (Al), Z = 13.

               b) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trên (trong cùng một nhóm) : beri (Be), Z = 4, và nguyên tố đứng dưới : canxi (Ca), Z = 20.

a) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của natri (Na) đứng trước và mạnh hơn tính kim loại của nhôm (Al) đứng sau.

b) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của canxi (Ca) đứng dưới và mạnh hơn tính kim loại của beri (Be) đứng trên.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!