Giải bài tập

Giải Bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17 SBT hóa học 11:  Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?

Bài 10: Photpho Sách bài tập hóa học 11.Giải bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17  Câu 2.33: Dung dịch axit photphoric có chứa các ion…; Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?

Bài trắc nghiệm 2.33, 2.34

2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và \(O{H^ – }\) của nước) :

Bạn đang xem: Giải Bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17 SBT hóa học 11:  Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?

A. H+, \(P{O_4}^{3 – }\)

B. H+, \({H_2}P{O_4}^ – \), \(P{O_4}^{3 – }\)

C. H+, \(HP{O_4}^{2 – }\), \(P{O_4}^{3 – }\)

D. H+, \({H_2}P{O_4}^ – \), \(HP{O_4}^{2 – }\), \(P{O_4}^{3 – }\)

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

2.33. D

2.34. B

Bài 2.35: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit. Tại sao \({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này lại không tinh khiết ?

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit :

3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 \( \to \) 6\({H_3}P{O_4}\) + 10CaSO4 + 2HF

\({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, vì tất cả các tạp chất có trong quặng apatit tạo được muối sunfat hoặc photphat tan đều chuyển vào dung dịch \({H_3}P{O_4}\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17 SBT hóa học 11:  Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?” state=”close”]

Bài 10: Photpho Sách bài tập hóa học 11.Giải bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17  Câu 2.33: Dung dịch axit photphoric có chứa các ion…; Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?

Bài trắc nghiệm 2.33, 2.34

2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và \(O{H^ – }\) của nước) :

A. H+, \(P{O_4}^{3 – }\)

B. H+, \({H_2}P{O_4}^ – \), \(P{O_4}^{3 – }\)

C. H+, \(HP{O_4}^{2 – }\), \(P{O_4}^{3 – }\)

D. H+, \({H_2}P{O_4}^ – \), \(HP{O_4}^{2 – }\), \(P{O_4}^{3 – }\)

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

2.33. D

2.34. B

Bài 2.35: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit. Tại sao \({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này lại không tinh khiết ?

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit :

3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 \( \to \) 6\({H_3}P{O_4}\) + 10CaSO4 + 2HF

\({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, vì tất cả các tạp chất có trong quặng apatit tạo được muối sunfat hoặc photphat tan đều chuyển vào dung dịch \({H_3}P{O_4}\).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!