Giải bài tập

Giải Bài 19, 20 trang 147 SBT Sinh 10: Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 19, 20 trang 147 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 19: Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo được nhiều ATP nhất ?…

19. Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo được nhiều ATP nhất ?

A. Đường phân.

Bạn đang xem: Giải Bài 19, 20 trang 147 SBT Sinh 10: Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?

B. Chu trình Crep.

C. Chuỗi chuyền êlectron.

D. Cả 3 giai đoạn đều tạo ra số phân tử ATP như nhau.

20. Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?

A. Là con đường chuyển hoá 1 phân tử glucôzơ thành 2 phân tử axit piruvic.

B. Tất cả các loại enzim của giai đoạn đường phân đều có trong tế bào chất của tế bào.

C. Ở tế bào nhân thực, đường phân diễn ra trong ti thể.

D. Tổng hợp được 4 phân tử ATP.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 19, 20 trang 147 SBT Sinh 10: Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?” state=”close”]Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào Sách bài tập Sinh học 10.Giải bài 19, 20 trang 147 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 19: Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo được nhiều ATP nhất ?…

19. Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo được nhiều ATP nhất ?

A. Đường phân.

B. Chu trình Crep.

C. Chuỗi chuyền êlectron.

D. Cả 3 giai đoạn đều tạo ra số phân tử ATP như nhau.

20. Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?

A. Là con đường chuyển hoá 1 phân tử glucôzơ thành 2 phân tử axit piruvic.

B. Tất cả các loại enzim của giai đoạn đường phân đều có trong tế bào chất của tế bào.

C. Ở tế bào nhân thực, đường phân diễn ra trong ti thể.

D. Tổng hợp được 4 phân tử ATP.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!