Giải bài tập

Giải Bài 18, 19, 20 trang 90 Hình học 12 Nâng cao: Phương trình mặt phẳng

Bài 2 Phương trình mặt phẳng. Giải bài 18, 19, 20 trang 90 SGK Hình học lớp 12 Nâng cao. Với giá trị nào của m thì:; Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

Bài 18: Cho hai mặt phẳng có phương trình là 
\(2x – my + 3z – 6 + m = 0\) và \(\left( {m + 3} \right)x – 2y + \left( {5m + 1} \right)z – 10 = 0\)
Với giá trị nào của m thì:
a) Hai mặt phẳng đó song song ;
b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ;
c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ;
d) Hai mặt phẳng đó vuông góc?

Bạn đang xem: Giải Bài 18, 19, 20 trang 90 Hình học 12 Nâng cao: Phương trình mặt phẳng

Mặt phẳng \(2x – my + 3z – 6 + m = 0\) có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2; – m;3} \right)\).
Mặt phẳng \(\left( {m + 3} \right)x – 2y + \left( {5m + 1} \right)z – 10 = 0\) có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {m + 3; – 2;5m + 1} \right)\).
Ta có

\(\left[ {\overrightarrow {{n_1}} ;\overrightarrow {{n_2}} } \right] = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
– 5{m^2} – m + 6 = 0 \hfill \cr
– 7m + 7 = 0 \hfill \cr
{m^2} + 3m – 4 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow m = 1\)

Với m = 1 thì hai mặt phẳng có phương trình \(2x – y + 3z – 5 = 0\) và \(4x – 2y + 6z – 10 = 0\) nên chúng trùng nhau. Vậy:

a) Không tồn tại m để hai mặt phẳng đó song song.
b) Với m = 1 thì hai mặt phẳng đó trùng nhau.
c) Với \(m \ne 1\) thì hai mặt phẳng đó cắt nhau.
d) Hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau khi và chỉ khi

\(\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}}  = 0 \Leftrightarrow 2\left( {m + 3} \right) + 2m + 3\left( {5m + 1} \right) = 0 \)

\(\Leftrightarrow 19m + 9 = 0 \Leftrightarrow m = {{ – 9} \over {19}}\)

Bài 19: Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( {\alpha ‘} \right)\) trong mỗi trường hợp sau:

\(\eqalign{
& a)\,\,\left( \alpha \right):2x – y + 4z + 5 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):3x + 5y – z – 1 = 0 \cr
& b)\,\,\left( \alpha \right):2x + y – 2z – 1 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):6x – 3y + 2z – 2 = 0 \cr
& c)\,\,\left( \alpha \right):x + 2y + z – 1 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):x + 2y + z + 5 = 0 \cr} \)


a) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {2x – y + 4z + 5} \right|} \over {\sqrt {4 + 1 + 16} }} = {{\left| {3x + 5y – z – 1} \right|} \over {\sqrt {9 + 25 + 1} }} \cr
& \Leftrightarrow \sqrt 5 \left| {2x – y + 4z + 5} \right| = \sqrt 3 \left| {3x + 5y – z – 1} \right| \cr
& \Leftrightarrow \sqrt 5 \left( {2x – y + 4z + 5} \right) = \pm \sqrt 3 \left( {3x + 5y – z – 1} \right) \cr} \)

Vậy tập hợp các điểm M là hai mặt phẳng:

\(\eqalign{
& \left( {2\sqrt 5 – 3\sqrt 3 } \right)x – \left( {\sqrt 5 + 5\sqrt 3 } \right)y + \left( {4\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)z \cr&+ 5\sqrt 5 + \sqrt 3 = 0 \cr
& \left( {2\sqrt 5 + 3\sqrt 3 } \right)x – \left( {\sqrt 5 – 5\sqrt 3 } \right)y + \left( {4\sqrt 5 – \sqrt 3 } \right)z\cr& + 5\sqrt 5 – \sqrt 3 = 0 \cr} \)

b) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {2x + y – 2z – 1} \right|} \over {\sqrt {4 + 1 + 4} }} = {{\left| {6x – 3y + 2z – 2} \right|} \over {\sqrt {36 + 9 + 4} }} \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
7\left( {2x + y – 2z – 1} \right) = 3\left( {6x – 3y + 2z – 2} \right) \hfill \cr
7\left( {2x + y – 2z – 1} \right) = – 3\left( {6x – 3y + 2z – 2} \right) \hfill \cr} \right. \cr&\Leftrightarrow \left[ \matrix{
– 4x + 16y – 20z – 1 = 0 \hfill \cr
32x – 2y – 8z – 13 = 0 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Tập hợp các điểm M là hai mặt phẳng có phương trình:

\( – 4x + 16y – 20z – 1 = 0\,\,;32x – 2y – 8z – 13 = 0\).

c) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {x + 2y + z – 1} \right|} \over {\sqrt {1 + 4 + 1} }} = {{\left| {x + 2y + z + 5} \right|} \over {\sqrt {1 + 4 + 1} }} \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x + 2y + z – 1 = x + 2y + z + 5 \hfill \cr
x + 2y + z – 1 = – x – 2y – z – 5 \hfill \cr} \right. \cr&\Leftrightarrow 2x + 4y + 2z + 4 = 0 \cr} \)

Tập hợp các điểm M là một mặt phẳng có phương trình : \(x + 2y + z + 2 = 0\).

Bài 20: Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng

\(Ax + By + Cz + D = 0\) và \(Ax + By + Cz + D’ = 0\) với \(D \ne D’\).

Hai mặt phẳng đã cho song song với nhau.

Lấy \(M\left( {{x_0},{y_0},{z_0}} \right)\) thuộc mặt phẳng \(Ax + By + Cz + D = 0\).

Ta có \(A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} + D = 0 \)

\(\Rightarrow A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} =  – D\)

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng thứ hai, ta có:

\(d = {{\left| {A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} + D’} \right|} \over {\sqrt {{A^2} + {B^2} + {C^2}} }} = {{\left| {D’ – D} \right|} \over {\sqrt {{A^2} + {B^2} + {C^2}} }}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 18, 19, 20 trang 90 Hình học 12 Nâng cao: Phương trình mặt phẳng” state=”close”]Bài 2 Phương trình mặt phẳng. Giải bài 18, 19, 20 trang 90 SGK Hình học lớp 12 Nâng cao. Với giá trị nào của m thì:; Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

Bài 18: Cho hai mặt phẳng có phương trình là 
\(2x – my + 3z – 6 + m = 0\) và \(\left( {m + 3} \right)x – 2y + \left( {5m + 1} \right)z – 10 = 0\)
Với giá trị nào của m thì:
a) Hai mặt phẳng đó song song ;
b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ;
c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ;
d) Hai mặt phẳng đó vuông góc?

Mặt phẳng \(2x – my + 3z – 6 + m = 0\) có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2; – m;3} \right)\).
Mặt phẳng \(\left( {m + 3} \right)x – 2y + \left( {5m + 1} \right)z – 10 = 0\) có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {m + 3; – 2;5m + 1} \right)\).
Ta có

\(\left[ {\overrightarrow {{n_1}} ;\overrightarrow {{n_2}} } \right] = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
– 5{m^2} – m + 6 = 0 \hfill \cr
– 7m + 7 = 0 \hfill \cr
{m^2} + 3m – 4 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow m = 1\)

Với m = 1 thì hai mặt phẳng có phương trình \(2x – y + 3z – 5 = 0\) và \(4x – 2y + 6z – 10 = 0\) nên chúng trùng nhau. Vậy:

a) Không tồn tại m để hai mặt phẳng đó song song.
b) Với m = 1 thì hai mặt phẳng đó trùng nhau.
c) Với \(m \ne 1\) thì hai mặt phẳng đó cắt nhau.
d) Hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau khi và chỉ khi

\(\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}}  = 0 \Leftrightarrow 2\left( {m + 3} \right) + 2m + 3\left( {5m + 1} \right) = 0 \)

\(\Leftrightarrow 19m + 9 = 0 \Leftrightarrow m = {{ – 9} \over {19}}\)

Bài 19: Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( {\alpha ‘} \right)\) trong mỗi trường hợp sau:

\(\eqalign{
& a)\,\,\left( \alpha \right):2x – y + 4z + 5 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):3x + 5y – z – 1 = 0 \cr
& b)\,\,\left( \alpha \right):2x + y – 2z – 1 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):6x – 3y + 2z – 2 = 0 \cr
& c)\,\,\left( \alpha \right):x + 2y + z – 1 = 0,\cr&\left( {\alpha ‘} \right):x + 2y + z + 5 = 0 \cr} \)


a) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {2x – y + 4z + 5} \right|} \over {\sqrt {4 + 1 + 16} }} = {{\left| {3x + 5y – z – 1} \right|} \over {\sqrt {9 + 25 + 1} }} \cr
& \Leftrightarrow \sqrt 5 \left| {2x – y + 4z + 5} \right| = \sqrt 3 \left| {3x + 5y – z – 1} \right| \cr
& \Leftrightarrow \sqrt 5 \left( {2x – y + 4z + 5} \right) = \pm \sqrt 3 \left( {3x + 5y – z – 1} \right) \cr} \)

Vậy tập hợp các điểm M là hai mặt phẳng:

\(\eqalign{
& \left( {2\sqrt 5 – 3\sqrt 3 } \right)x – \left( {\sqrt 5 + 5\sqrt 3 } \right)y + \left( {4\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)z \cr&+ 5\sqrt 5 + \sqrt 3 = 0 \cr
& \left( {2\sqrt 5 + 3\sqrt 3 } \right)x – \left( {\sqrt 5 – 5\sqrt 3 } \right)y + \left( {4\sqrt 5 – \sqrt 3 } \right)z\cr& + 5\sqrt 5 – \sqrt 3 = 0 \cr} \)

b) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {2x + y – 2z – 1} \right|} \over {\sqrt {4 + 1 + 4} }} = {{\left| {6x – 3y + 2z – 2} \right|} \over {\sqrt {36 + 9 + 4} }} \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
7\left( {2x + y – 2z – 1} \right) = 3\left( {6x – 3y + 2z – 2} \right) \hfill \cr
7\left( {2x + y – 2z – 1} \right) = – 3\left( {6x – 3y + 2z – 2} \right) \hfill \cr} \right. \cr&\Leftrightarrow \left[ \matrix{
– 4x + 16y – 20z – 1 = 0 \hfill \cr
32x – 2y – 8z – 13 = 0 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Tập hợp các điểm M là hai mặt phẳng có phương trình:

\( – 4x + 16y – 20z – 1 = 0\,\,;32x – 2y – 8z – 13 = 0\).

c) Điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) cách đều hai mặt phẳng đã cho khi và chỉ khi:

\(\eqalign{
& {{\left| {x + 2y + z – 1} \right|} \over {\sqrt {1 + 4 + 1} }} = {{\left| {x + 2y + z + 5} \right|} \over {\sqrt {1 + 4 + 1} }} \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x + 2y + z – 1 = x + 2y + z + 5 \hfill \cr
x + 2y + z – 1 = – x – 2y – z – 5 \hfill \cr} \right. \cr&\Leftrightarrow 2x + 4y + 2z + 4 = 0 \cr} \)

Tập hợp các điểm M là một mặt phẳng có phương trình : \(x + 2y + z + 2 = 0\).

Bài 20: Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng

\(Ax + By + Cz + D = 0\) và \(Ax + By + Cz + D’ = 0\) với \(D \ne D’\).

Hai mặt phẳng đã cho song song với nhau.

Lấy \(M\left( {{x_0},{y_0},{z_0}} \right)\) thuộc mặt phẳng \(Ax + By + Cz + D = 0\).

Ta có \(A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} + D = 0 \)

\(\Rightarrow A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} =  – D\)

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng thứ hai, ta có:

\(d = {{\left| {A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} + D’} \right|} \over {\sqrt {{A^2} + {B^2} + {C^2}} }} = {{\left| {D’ – D} \right|} \over {\sqrt {{A^2} + {B^2} + {C^2}} }}\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!