Giải bài tập

Giải Bài 15, 16, 17 trang 102 SBT Toán 9 tập 2: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng A B 2 = A D . A E

Bài 3. Góc nội tiếp – SBT Toán lớp 9: Giải bài 15, 16, 17 trang 102 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 15: Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ; Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng 

– Vẽ đường tròn (0; 1,5cm)

– Vẽ 2 đường kính AC và BD vuông góc với nhau.

– Nối AB, BC, CD, DA ta có tứ giác ABCD là hình vuông có 4 đỉnh nằm trên cung tròn (0; 1,5cm).

Thật vậy: OA = OC, OB = OD nên tứ giác ABCD là hình bình hành

Lại có: AC = BD và \(BD \bot AC\).

Vậy: tứ giác ABCD là hình vuông.


Câu 16: Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng CD tại S. Chứng minh rằng \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}\).

\(SM \bot OM\) (tính chất tiếp tuyến)

\( \Rightarrow \Delta OMS\) vuông tại M

\(\widehat {MSO} + \widehat {MOS} = {90^0}\)

\(AB \bot CD\) (gt)

\( \Rightarrow \widehat {MOS} + \widehat {MOA} = {90^0}\)

Suy ra: \(\widehat {MSO} = \widehat {MOA}\) hay \(\widehat {MSD} = \widehat {MOA}\)                    (1)

\(\widehat {MOA} = 2\widehat {MBA}\)  (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung \(\overparen{AM}\))   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}\)


Câu 17: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng \(A{B^2} = AD.AE\).

 

AB = AC (gt)

\(\overparen{AB}\) = \(\overparen{AC}\) (hai dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau)

\( \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {AEB}\) (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

Xét ∆ABD và ∆ABE:

\(\widehat A\) chung

\(\widehat {ABC} = \widehat {AEB}\) (chứng minh trên)

Hay \(\widehat {ABD} = \widehat {AEB}\)

Suy ra: ∆ABD đồng dạng ∆AEB

\({{AE} \over {AB}} = {{AB} \over {AD}} \Rightarrow {\rm A}{{\rm B}^2} = AD.AE\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 15, 16, 17 trang 102 SBT Toán 9 tập 2: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng A B 2 = A D . A E” state=”close”]

Bài 3. Góc nội tiếp – SBT Toán lớp 9: Giải bài 15, 16, 17 trang 102 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 15: Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ; Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng 

– Vẽ đường tròn (0; 1,5cm)

– Vẽ 2 đường kính AC và BD vuông góc với nhau.

– Nối AB, BC, CD, DA ta có tứ giác ABCD là hình vuông có 4 đỉnh nằm trên cung tròn (0; 1,5cm).

Thật vậy: OA = OC, OB = OD nên tứ giác ABCD là hình bình hành

Lại có: AC = BD và \(BD \bot AC\).

Vậy: tứ giác ABCD là hình vuông.


Câu 16: Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng CD tại S. Chứng minh rằng \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}\).

\(SM \bot OM\) (tính chất tiếp tuyến)

\( \Rightarrow \Delta OMS\) vuông tại M

\(\widehat {MSO} + \widehat {MOS} = {90^0}\)

\(AB \bot CD\) (gt)

\( \Rightarrow \widehat {MOS} + \widehat {MOA} = {90^0}\)

Suy ra: \(\widehat {MSO} = \widehat {MOA}\) hay \(\widehat {MSD} = \widehat {MOA}\)                    (1)

\(\widehat {MOA} = 2\widehat {MBA}\)  (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung \(\overparen{AM}\))   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}\)


Câu 17: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng \(A{B^2} = AD.AE\).

 

AB = AC (gt)

\(\overparen{AB}\) = \(\overparen{AC}\) (hai dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau)

\( \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {AEB}\) (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

Xét ∆ABD và ∆ABE:

\(\widehat A\) chung

\(\widehat {ABC} = \widehat {AEB}\) (chứng minh trên)

Hay \(\widehat {ABD} = \widehat {AEB}\)

Suy ra: ∆ABD đồng dạng ∆AEB

\({{AE} \over {AB}} = {{AB} \over {AD}} \Rightarrow {\rm A}{{\rm B}^2} = AD.AE\).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!