Giải bài tập

Giải Bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 34 SBT Lý 10: Hãy tính khối lượng của Trái Đất Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn ?

Bài 14 Lực hướng tâm SBT Lí lớp 10. Giải bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 34 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 14.5: Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quan Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất…

Bài 14.5: Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quan Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kín R = 6 400 km. Lấy g = 9,8 m/s2. Hãy tính:

a) tốc độ dài của vệ tinh.

Bạn đang xem: Giải Bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 34 SBT Lý 10: Hãy tính khối lượng của Trái Đất Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn ?

b) chu kì quay của vệ tinh.

c) lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh.

a. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm

Fhd = Fht=>  \({{GMm} \over {4{R^2}}} = {{m{v^2}} \over {2R}} = > v = \sqrt {{{GM} \over {2R}}} \)

Mặt khác, trên mặt đất ta có:

P = mg =  \({{GMm} \over {{R^2}}} = > g = {{GM} \over {{R^2}}} = 9,8m/{s^2}\)

Suy ra \(v = \sqrt {{{Rg} \over 2}} = \sqrt {{{{{64.10}^5}.9,8} \over 2}} = 5600(m/s)\) = 5,6 km/s

b.  \(T = {{4\pi R} \over v} = {{4.3,{{14.64.10}^5}} \over {5600}} = 14354,29s \approx 240ph\)

c. \({F_{ht}} = {{m{v^2}} \over {2R}} = {{{{600.5600}^2}} \over {2.6400000}} = 1470(N)\)

=> Fhd = 1470 (N)

Bài 14.6: Cho biết chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày và khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 3,84.108 m. Hãy tính khối lượng của Trái Đất Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn.

Gọi M và m lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, r là bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng

Ta có  \({F_{hd}} = {F_{ht}} = > {{GMm} \over {{r^2}}} = m{\omega ^2}r = > M = {{{\omega ^2}{r^3}} \over G}\)

Thay \(\omega = {{2\pi } \over T}\) vào ta được

\(M = {{4{\pi ^2}{r^3}} \over {{T^2}G}} = {{4.{{(3,14)}^2}.{{(3,84)}^3}{{.10}^{24}}} \over {{{(27,32)}^2}.{{(864)}^2}{{.10}^4}.6,{{67.10}^{ – 11}}}} \approx 6,{00.10^{24}}(kg)\)

Bài 14.7: Một vệ tinh, khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s.

a) Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh.

b)  Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh.

a. Fht = P = 920 N

b. Fht = mω2r = 920 N

=> \(r = {{920.{T^2}} \over {m.4{\pi ^2}}} = {{920.{{(5,3)}^2}{{.10}^6}} \over {100.4.{{(3,14)}^2}}} = 65,{53.10^5}m = 6553km\)

 Do đó h = r – R = 6553 – 6400 = 153 km

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 34 SBT Lý 10: Hãy tính khối lượng của Trái Đất Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn ?” state=”close”]

Bài 14 Lực hướng tâm SBT Lí lớp 10. Giải bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 34 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 14.5: Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quan Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất…

Bài 14.5: Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quan Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kín R = 6 400 km. Lấy g = 9,8 m/s2. Hãy tính:

a) tốc độ dài của vệ tinh.

b) chu kì quay của vệ tinh.

c) lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh.

a. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm

Fhd = Fht=>  \({{GMm} \over {4{R^2}}} = {{m{v^2}} \over {2R}} = > v = \sqrt {{{GM} \over {2R}}} \)

Mặt khác, trên mặt đất ta có:

P = mg =  \({{GMm} \over {{R^2}}} = > g = {{GM} \over {{R^2}}} = 9,8m/{s^2}\)

Suy ra \(v = \sqrt {{{Rg} \over 2}} = \sqrt {{{{{64.10}^5}.9,8} \over 2}} = 5600(m/s)\) = 5,6 km/s

b.  \(T = {{4\pi R} \over v} = {{4.3,{{14.64.10}^5}} \over {5600}} = 14354,29s \approx 240ph\)

c. \({F_{ht}} = {{m{v^2}} \over {2R}} = {{{{600.5600}^2}} \over {2.6400000}} = 1470(N)\)

=> Fhd = 1470 (N)

Bài 14.6: Cho biết chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày và khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 3,84.108 m. Hãy tính khối lượng của Trái Đất Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn.

Gọi M và m lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, r là bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng

Ta có  \({F_{hd}} = {F_{ht}} = > {{GMm} \over {{r^2}}} = m{\omega ^2}r = > M = {{{\omega ^2}{r^3}} \over G}\)

Thay \(\omega = {{2\pi } \over T}\) vào ta được

\(M = {{4{\pi ^2}{r^3}} \over {{T^2}G}} = {{4.{{(3,14)}^2}.{{(3,84)}^3}{{.10}^{24}}} \over {{{(27,32)}^2}.{{(864)}^2}{{.10}^4}.6,{{67.10}^{ – 11}}}} \approx 6,{00.10^{24}}(kg)\)

Bài 14.7: Một vệ tinh, khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s.

a) Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh.

b)  Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh.

a. Fht = P = 920 N

b. Fht = mω2r = 920 N

=> \(r = {{920.{T^2}} \over {m.4{\pi ^2}}} = {{920.{{(5,3)}^2}{{.10}^6}} \over {100.4.{{(3,14)}^2}}} = 65,{53.10^5}m = 6553km\)

 Do đó h = r – R = 6553 – 6400 = 153 km

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!