Giải bài tập

Giải Bài 13, 14, 15, 16 trang 58, 59 SBT Sinh 10:   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 58, 59 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 13: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?…

Bài 13: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

Bạn đang xem: Giải Bài 13, 14, 15, 16 trang 58, 59 SBT Sinh 10:   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

–     Không xảy ra phản ứng giữa H+ với OH- để tạo nước.

–    Các phản ứng trong chu trình Crep sẽ không xảy ra.

–     Các con đường dẫn truyền Hiđrô bị ức chế.

–    Tế bào thiếu NAD+.

–     Lúc này NADH thường nhường H2 để hình thành axit lactic hoặc rượu êtilic để giải phóng NAD+ nhưng tế bào chỉ thu được khoảng 2% năng lượng.

Bài 14: a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào.

            b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

a) –     Đường phân xảy ra trong tế bào chất.

   –     Chu trình Crep xảy ra ở chất nền ti thể.

   –     Chuỗi vận chuyển êlectron xảy ra ờ màng trong ti thể.

b) –    Đường phân tạo ra 2 ATP (tạo ra 4 ATP nhưng đã sử dụng 2 ATP).

   –    Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

  –    Chuỗi chuyền electron tạo ra 34 ATP.

Bài 15: Về ATP và NADH :

a)   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

b)   Điều kiện nào để tổng hợp ATP ?

c)    Vai trò của NADH trong hô hấp ?

a)    ATP được tổng hợp trong lục lạp và ti thể.

b)   Khi có sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng.

c)   Trong hô hấp NADH được hình thành để dự trữ năng lượng và sau đó năng lượng này được giải phóng để tổng hợp ATP.

Bài 16*: Tại sao nói các chất hữu cơ trong cơ thể bị “đốt cháy” bằng nước ?

–     Đốt cháy” là quá trình ôxi hoá – khử.

–     Các chất hữu cơ trong cơ thể (prôtêin, lipit, cacbohiđrat) là nguyên liệu của hô hấp tế bào, glucôza là nguyên liệu cơ bản.

+ Đối với quá trình hô hấp :

C6H12O6+6O2+H20 -> 6CO2+12H2O+ Năng lượng

Nước đã cung cấp ôxi để ôxi hoá Cacbon của các phân tử hữu cơ tạo thành CO2

+ Đối với quang hợp :

6CO2+12H2O-> C6H12O6+6O2+6H2O

Nước đã cung cấp H+ để khử C02 thành các hợp chất hữu cơ.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 13, 14, 15, 16 trang 58, 59 SBT Sinh 10:   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?” state=”close”]

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 58, 59 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 13: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?…

Bài 13: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

–     Không xảy ra phản ứng giữa H+ với OH- để tạo nước.

–    Các phản ứng trong chu trình Crep sẽ không xảy ra.

–     Các con đường dẫn truyền Hiđrô bị ức chế.

–    Tế bào thiếu NAD+.

–     Lúc này NADH thường nhường H2 để hình thành axit lactic hoặc rượu êtilic để giải phóng NAD+ nhưng tế bào chỉ thu được khoảng 2% năng lượng.

Bài 14: a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào.

            b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

a) –     Đường phân xảy ra trong tế bào chất.

   –     Chu trình Crep xảy ra ở chất nền ti thể.

   –     Chuỗi vận chuyển êlectron xảy ra ờ màng trong ti thể.

b) –    Đường phân tạo ra 2 ATP (tạo ra 4 ATP nhưng đã sử dụng 2 ATP).

   –    Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

  –    Chuỗi chuyền electron tạo ra 34 ATP.

Bài 15: Về ATP và NADH :

a)   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

b)   Điều kiện nào để tổng hợp ATP ?

c)    Vai trò của NADH trong hô hấp ?

a)    ATP được tổng hợp trong lục lạp và ti thể.

b)   Khi có sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng.

c)   Trong hô hấp NADH được hình thành để dự trữ năng lượng và sau đó năng lượng này được giải phóng để tổng hợp ATP.

Bài 16*: Tại sao nói các chất hữu cơ trong cơ thể bị “đốt cháy” bằng nước ?

–     Đốt cháy” là quá trình ôxi hoá – khử.

–     Các chất hữu cơ trong cơ thể (prôtêin, lipit, cacbohiđrat) là nguyên liệu của hô hấp tế bào, glucôza là nguyên liệu cơ bản.

+ Đối với quá trình hô hấp :

C6H12O6+6O2+H20 -> 6CO2+12H2O+ Năng lượng

Nước đã cung cấp ôxi để ôxi hoá Cacbon của các phân tử hữu cơ tạo thành CO2

+ Đối với quang hợp :

6CO2+12H2O-> C6H12O6+6O2+6H2O

Nước đã cung cấp H+ để khử C02 thành các hợp chất hữu cơ.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!