Giải bài tập

Giải Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 27, 28 SBT môn Lý 11: Tính suất điện động E và điện trở trong r ?

Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện, ghép các nguồn điện thành bộ SBT Lý lớp 11. Giải bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 27, 28. Câu 10.5: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện trở trong tương ứng là…; Tính suất điện động E và điện trở trong r ?

Bài 10.5: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện trở trong tương ứng là r1 = 0,4 Ω và r2 = 0,2 Ω được mắc với điện trở R thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.2. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Tính trị số của điện trở R

Bạn đang xem: Giải Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 27, 28 SBT môn Lý 11: Tính suất điện động E và điện trở trong r ?

Theo sơ đồ hình 10.2 thì hai nguồn này tạo thành bộ nguồn nối tiếp, do đó áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tìm được dòng điện chạy trong mach có cường độ là :

\(I = {4 \over {R + 0,6}}\)

Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E1 bằng 0, ta có

\({U_1} = {E_1} – {\rm{I}}{{\rm{r}}_1} = 2 – {{1,6} \over {R + 0,6}} = 0\)

Phương trình này cho nghiệm là : R = 0,2 Ω.

Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E2 bằng 0 ta có U2 = E2 – Ir2.

Thay các trị số ta cũng đi tới một phương trình của R. Nhưng nghiệm của phương trình này là R = -0,2 Ω < 0 và bị loại.

Vậy chỉ có một nghiệm là : R = 0,2 Ω và khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn bằng 0.

Bài 10.6: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω; E2 = 1,5V; r2 = 0,4Ω được mắc với điện trở R = 4 Ω. Thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.3.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

a) Theo sơ đồ Hình 10.3 thì hai nguồn đã cho được mắc nối tiếp với nhau, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch là: I1 = 0,9 A.

b) Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn E1 là :

              U11 = E1 – I1r1 = 2,46V

 Hiệu điện thế giữa cực đương và cực âm của nguồn E2  là :

              U21 = E2 – Ir2 = 1,14V

Bài 10.7: Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11 Ω như sơ đồ Hình 10.4.

Trong trường hợp Hình 10.4a thì dòng điện chạy qua R có cường độ I1 = 0,4 A ; còn trong trường hợp Hình 10.4b thì dòng điện chạy qua R có cường độ I2 = 0,25 A.

Tính suất điện động E và điện trở trong r.

 Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4a, hai nguồn được mắc nối tiếp và ta có :

                        U1 = I1R = 2E – 2I1r.

Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,2  = E – 0,4r                                    (1)

Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4b, hai nguồn được mắc song song và ta có :

\({U_2} = {I_2}R = E – {1 \over 2}{\rm{Ir}}\)

. Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,75 = E – 0,125r                                (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được các giá trị cần tìm là :

E – 3 V và r = 2 Ω

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 27, 28 SBT môn Lý 11: Tính suất điện động E và điện trở trong r ?” state=”close”]
Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện, ghép các nguồn điện thành bộ SBT Lý lớp 11. Giải bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 27, 28. Câu 10.5: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện trở trong tương ứng là…; Tính suất điện động E và điện trở trong r ?

Bài 10.5: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện trở trong tương ứng là r1 = 0,4 Ω và r2 = 0,2 Ω được mắc với điện trở R thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.2. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Tính trị số của điện trở R

Theo sơ đồ hình 10.2 thì hai nguồn này tạo thành bộ nguồn nối tiếp, do đó áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tìm được dòng điện chạy trong mach có cường độ là :

\(I = {4 \over {R + 0,6}}\)

Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E1 bằng 0, ta có

\({U_1} = {E_1} – {\rm{I}}{{\rm{r}}_1} = 2 – {{1,6} \over {R + 0,6}} = 0\)

Phương trình này cho nghiệm là : R = 0,2 Ω.

Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E2 bằng 0 ta có U2 = E2 – Ir2.

Thay các trị số ta cũng đi tới một phương trình của R. Nhưng nghiệm của phương trình này là R = -0,2 Ω < 0 và bị loại.

Vậy chỉ có một nghiệm là : R = 0,2 Ω và khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn bằng 0.

Bài 10.6: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω; E2 = 1,5V; r2 = 0,4Ω được mắc với điện trở R = 4 Ω. Thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.3.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

a) Theo sơ đồ Hình 10.3 thì hai nguồn đã cho được mắc nối tiếp với nhau, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch là: I1 = 0,9 A.

b) Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn E1 là :

              U11 = E1 – I1r1 = 2,46V

 Hiệu điện thế giữa cực đương và cực âm của nguồn E2  là :

              U21 = E2 – Ir2 = 1,14V

Bài 10.7: Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11 Ω như sơ đồ Hình 10.4.

Trong trường hợp Hình 10.4a thì dòng điện chạy qua R có cường độ I1 = 0,4 A ; còn trong trường hợp Hình 10.4b thì dòng điện chạy qua R có cường độ I2 = 0,25 A.

Tính suất điện động E và điện trở trong r.

 Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4a, hai nguồn được mắc nối tiếp và ta có :

                        U1 = I1R = 2E – 2I1r.

Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,2  = E – 0,4r                                    (1)

Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4b, hai nguồn được mắc song song và ta có :

\({U_2} = {I_2}R = E – {1 \over 2}{\rm{Ir}}\)

. Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,75 = E – 0,125r                                (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được các giá trị cần tìm là :

E – 3 V và r = 2 Ω

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!