Giải bài tập

Giải Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 SBT Sinh 12: Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là gì ?

Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 10: Điều nào sau đây không phải là do tác động của chọn lọc cá thể ?;Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là gì ?

10. Điều nào sau đây không phải là do tác động của chọn lọc cá thể ?

A. Hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể về tự vệ, kiếm ăn, sinh sản.ể.

Bạn đang xem: Giải Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 SBT Sinh 12: Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là gì ?

B. Đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đặc điểm có lợi.

C. Làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi nhất.

D. Làm thay đổi tần số các alen ở mỗi gen.

11. Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là

A. các biến dị không xác định phát sinh trong quá trình sinh sản.

B. các biến đổi do tác động của ngoại cảnh,

C. các biến dị xác định.

D. các đột biến và biến dị tổ hợp.

12. Vai ¿rò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là

A. làm thay đổi tần số các alen.

B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

C. làm biến đổi đột ngột tần số các kiểu gen.

D. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở những loài khác xa nhau về mức độ tiến hoá.

13. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm thích nghi ?

A. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩnvcủa chọn lọc tự nhiên trong hoàn cảnh nhất định nên chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp.

B. Ngay trong hoàn cảnh ổn định thì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động, do đó các đặc điểm thích nghi liên tục được hoàn thiện.

C. Đặc điểm thích nghi của sinh vật là do kiểu gen quy định, tuy nhiên nó cũng chỉ mang tính tương đối.

D. Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra đặc điểm thích nghi của sinh vật nên đặc điểm thích nghi luôn luôn được duy trì qua các thế hệ.

14. Theo Đacuyn, quá trình chọn lọc tự nhiên có vai trò

A. hình thành tập quán hoạt động ở động vật

B. tích luỹ các biến dị có lợi và đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật trong quá trình đấu tranh sinh tồn.

C. là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

D. sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh

ĐÁP ÁN 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 SBT Sinh 12: Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là gì ?” state=”close”]Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 10: Điều nào sau đây không phải là do tác động của chọn lọc cá thể ?;Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là gì ?

10. Điều nào sau đây không phải là do tác động của chọn lọc cá thể ?

A. Hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể về tự vệ, kiếm ăn, sinh sản.ể.

B. Đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đặc điểm có lợi.

C. Làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi nhất.

D. Làm thay đổi tần số các alen ở mỗi gen.

11. Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là

A. các biến dị không xác định phát sinh trong quá trình sinh sản.

B. các biến đổi do tác động của ngoại cảnh,

C. các biến dị xác định.

D. các đột biến và biến dị tổ hợp.

12. Vai ¿rò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là

A. làm thay đổi tần số các alen.

B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

C. làm biến đổi đột ngột tần số các kiểu gen.

D. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở những loài khác xa nhau về mức độ tiến hoá.

13. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm thích nghi ?

A. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩnvcủa chọn lọc tự nhiên trong hoàn cảnh nhất định nên chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp.

B. Ngay trong hoàn cảnh ổn định thì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động, do đó các đặc điểm thích nghi liên tục được hoàn thiện.

C. Đặc điểm thích nghi của sinh vật là do kiểu gen quy định, tuy nhiên nó cũng chỉ mang tính tương đối.

D. Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra đặc điểm thích nghi của sinh vật nên đặc điểm thích nghi luôn luôn được duy trì qua các thế hệ.

14. Theo Đacuyn, quá trình chọn lọc tự nhiên có vai trò

A. hình thành tập quán hoạt động ở động vật

B. tích luỹ các biến dị có lợi và đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật trong quá trình đấu tranh sinh tồn.

C. là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

D. sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh

ĐÁP ÁN 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!