Giải bài tập

Giải Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 SBT Sinh 10: Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 10: Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?…

10. Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?

A. Nội bào tử của Bacillus subtilis.

Bạn đang xem: Giải Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 SBT Sinh 10: Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

B. Bào tử đính của nấm sợi.

C. Bào tử của nấm men.

D. Bào tử của xạ khuẩn.

11. Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

A. Phân cắt.

B. Bào tử vô tính.

C. Mọc kéo dài từ một đoạn khuẩn ti (sinh sản vô tính).

D. Sinh sản hữu tính.

12. Cơ thể nào vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm sợi.

C. Nấm men.

D. Xạ khuẩn.

13. Khi làm mất nước (phơi khô) tế bào lại chết. Nước có vai trò quan trọng như thế nào ?

A. Là dung môi hoà tan chất dinh dưỡng.

B. Tham gia vào các phản ứng thuỷ phân.

C. Ảnh hưởng đến hoạt động của enzim.

D. Cả A, B và C.

14. Các chất nào sau đây làm biến tính prôtêin ?

A. Cồn.

B. Phênol, formalin.

C. Kim loại nặng.

D. Cả A, B và C.

15. Các chất nào sau đây do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh ?

A. Cồn.

B. Axit lactic.

C. Pênixilin, streptômixin.

D. A và B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 SBT Sinh 10: Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?” state=”close”]
Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 10: Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?…

10. Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?

A. Nội bào tử của Bacillus subtilis.

B. Bào tử đính của nấm sợi.

C. Bào tử của nấm men.

D. Bào tử của xạ khuẩn.

11. Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

A. Phân cắt.

B. Bào tử vô tính.

C. Mọc kéo dài từ một đoạn khuẩn ti (sinh sản vô tính).

D. Sinh sản hữu tính.

12. Cơ thể nào vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm sợi.

C. Nấm men.

D. Xạ khuẩn.

13. Khi làm mất nước (phơi khô) tế bào lại chết. Nước có vai trò quan trọng như thế nào ?

A. Là dung môi hoà tan chất dinh dưỡng.

B. Tham gia vào các phản ứng thuỷ phân.

C. Ảnh hưởng đến hoạt động của enzim.

D. Cả A, B và C.

14. Các chất nào sau đây làm biến tính prôtêin ?

A. Cồn.

B. Phênol, formalin.

C. Kim loại nặng.

D. Cả A, B và C.

15. Các chất nào sau đây do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh ?

A. Cồn.

B. Axit lactic.

C. Pênixilin, streptômixin.

D. A và B.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!