Giải bài tập

Giải Bài 1.58, 1.59, 1.60 trang 46 SBT Hình 10: Cho hình thoi ABCD… Tìm tọa độ trung điểm I của BC và trọng tâm của tam giác ABC

Bài ôn tập chương 1 Vecto – Giải bài 1.58, 1.59, 1.60 trang 46 Sách bài tập Toán Hình học 10. Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD…

Bài 1.58: Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD. Hãy phân tích theo hai vec tơ \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB} \).

Bạn đang xem: Giải Bài 1.58, 1.59, 1.60 trang 46 SBT Hình 10: Cho hình thoi ABCD… Tìm tọa độ trung điểm I của BC và trọng tâm của tam giác ABC

(h.1.70)

Gọi F là trung điểm của cạnh AB. Ta có

\(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AF}  = \overrightarrow u  + {1 \over 2}\overrightarrow v \)

Vậy \(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow u  + {1 \over 2}\overrightarrow v\)


Bài 1.59: Cho các điểm A, B, C trên trục \((O;\overrightarrow e )\) có tọa độ lần lượt là \(5; – 3; – 4\). Tính độ dài đại số của \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BC} \)

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} = – 8,\overrightarrow {BA} = 8, \cr
& \overrightarrow {AC} = – 9,\overrightarrow {BC} = – 1 \cr} \)


Bài 1.60: Cho hình thoi ABCD tâm O có AC = 8, BD = 6. Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\) sao cho \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {OC} \) cùng hướng, \(\overrightarrow j \) và \(\overrightarrow {OB} \) cùng hướng

a) Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi;

b) Tìm tọa độ trung điểm I của BC và trọng tâm của tam giác ABC;

c) Tìm tọa độ điểm đối xứng I’ của I qua tâm O. Chứng minh A, I’, D thẳng hàng

d) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {BC} \)

(Xem h.1.71)

a) Ta có: AO = OC = 4 và OB = OD = 3

\( \Rightarrow A( – 4;0),C(4,0),B(0;3),D(0; – 3)\)

b) I là trung điểm BC \( \Rightarrow I\left( {2;{3 \over 2}} \right)\)

G là trọng tâm tam giác ABC \( \Rightarrow G(0;1)\)

c) I’ đối xứng với I qua O \( \Rightarrow I’\left( { – 2; – {2 \over 3}} \right)\)

Ta có \(\overrightarrow {AI’} \left( {2; – {3 \over 2}} \right),\overrightarrow {AD} \left( {4; – 3} \right)\)

Vậy \(\overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AI’} \)

Vậy A, I’, D thẳng hàng

d) \(\overrightarrow {AC} (8;0),{\rm{ }}\overrightarrow {BD} (0; – 6),{\rm{ }}\overrightarrow {BC} (4; – 3){\rm{ }}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1.58, 1.59, 1.60 trang 46 SBT Hình 10: Cho hình thoi ABCD… Tìm tọa độ trung điểm I của BC và trọng tâm của tam giác ABC” state=”close”]Bài ôn tập chương 1 Vecto – Giải bài 1.58, 1.59, 1.60 trang 46 Sách bài tập Toán Hình học 10. Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD…

Bài 1.58: Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD. Hãy phân tích theo hai vec tơ \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB} \).

(h.1.70)

Gọi F là trung điểm của cạnh AB. Ta có

\(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AF}  = \overrightarrow u  + {1 \over 2}\overrightarrow v \)

Vậy \(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow u  + {1 \over 2}\overrightarrow v\)


Bài 1.59: Cho các điểm A, B, C trên trục \((O;\overrightarrow e )\) có tọa độ lần lượt là \(5; – 3; – 4\). Tính độ dài đại số của \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BC} \)

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} = – 8,\overrightarrow {BA} = 8, \cr
& \overrightarrow {AC} = – 9,\overrightarrow {BC} = – 1 \cr} \)


Bài 1.60: Cho hình thoi ABCD tâm O có AC = 8, BD = 6. Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\) sao cho \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {OC} \) cùng hướng, \(\overrightarrow j \) và \(\overrightarrow {OB} \) cùng hướng

a) Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi;

b) Tìm tọa độ trung điểm I của BC và trọng tâm của tam giác ABC;

c) Tìm tọa độ điểm đối xứng I’ của I qua tâm O. Chứng minh A, I’, D thẳng hàng

d) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {BC} \)

(Xem h.1.71)

a) Ta có: AO = OC = 4 và OB = OD = 3

\( \Rightarrow A( – 4;0),C(4,0),B(0;3),D(0; – 3)\)

b) I là trung điểm BC \( \Rightarrow I\left( {2;{3 \over 2}} \right)\)

G là trọng tâm tam giác ABC \( \Rightarrow G(0;1)\)

c) I’ đối xứng với I qua O \( \Rightarrow I’\left( { – 2; – {2 \over 3}} \right)\)

Ta có \(\overrightarrow {AI’} \left( {2; – {3 \over 2}} \right),\overrightarrow {AD} \left( {4; – 3} \right)\)

Vậy \(\overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AI’} \)

Vậy A, I’, D thẳng hàng

d) \(\overrightarrow {AC} (8;0),{\rm{ }}\overrightarrow {BD} (0; – 6),{\rm{ }}\overrightarrow {BC} (4; – 3){\rm{ }}\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!