Giải bài tập

Giải Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 105, 106 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 105, 106 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 1.5: Chứng minh rằng; Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó…

Câu 1.5: Chứng minh rằng

a) \(h = {{bc} \over a}\);

Bạn đang xem: Giải Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 105, 106 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó

b) \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b’} \over {c’}}.\)

a)   Hai cách:

Cách 1: Dùng công thức tính diện tích tam giác vuông ABC:

\(S = {1 \over 2}ah = {1 \over 2}bc\) suy ra \(h = {{bc} \over a}.\)

Cách 2: dùng tam giác đồng dạng ∆ABC đồng dạng ∆HBA suy ra \({{AC} \over {HA}} = {{BC} \over {BA}}\) tức là \({b \over h} = {a \over c}\), hay \(h = {{bc} \over a}.\)

b)      Từ \({b^2} = ab’,{c^2} = ac’\) suy ra \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b’} \over {c’}}\).


Câu 1.6: Đường cao của một tam giác vuông kể từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn, trong đó đoạn lớn bằng 9cm. Hãy tính cạnh huyền của tam giác vuông đó nếu hai cạnh góc vuông có tỉ lệ 6 : 5.

Xét tam giác ABC vuông tại A với AB > AC, gọi AH là đường cao kẻ từ A thì ta có:

\({{AB} \over {AC}} = {6 \over 5},HB = 9.\)

Từ đó \({{A{B^2}} \over {A{C^2}}} = {{BH} \over {CH}} = {9 \over {BC – 9}} = {{36} \over {25}}\)

nên \(BC – 9 = {{25} \over 4}\), suy ra \(BC = {{61} \over 4} = 15{1 \over 4}\left( {cm} \right)\).


Câu 1.7: Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó.

Xét tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm.

Vì \({13^2} = {5^2} + {12^2}\) nên ∆ABC là tam giác vuông tại A.

Gọi AH là đường cao kẻ từ A thì \(HB = {{A{B^2}} \over {BC}} = {{25} \over {15}}\left( {cm} \right)\), \(HC = 13 – {{25} \over {13}} = {{144} \over {13}}\left( {cm} \right)\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 105, 106 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó” state=”close”]Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 105, 106 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 1.5: Chứng minh rằng; Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó…

Câu 1.5: Chứng minh rằng

a) \(h = {{bc} \over a}\);

b) \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b’} \over {c’}}.\)

a)   Hai cách:

Cách 1: Dùng công thức tính diện tích tam giác vuông ABC:

\(S = {1 \over 2}ah = {1 \over 2}bc\) suy ra \(h = {{bc} \over a}.\)

Cách 2: dùng tam giác đồng dạng ∆ABC đồng dạng ∆HBA suy ra \({{AC} \over {HA}} = {{BC} \over {BA}}\) tức là \({b \over h} = {a \over c}\), hay \(h = {{bc} \over a}.\)

b)      Từ \({b^2} = ab’,{c^2} = ac’\) suy ra \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b’} \over {c’}}\).


Câu 1.6: Đường cao của một tam giác vuông kể từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn, trong đó đoạn lớn bằng 9cm. Hãy tính cạnh huyền của tam giác vuông đó nếu hai cạnh góc vuông có tỉ lệ 6 : 5.

Xét tam giác ABC vuông tại A với AB > AC, gọi AH là đường cao kẻ từ A thì ta có:

\({{AB} \over {AC}} = {6 \over 5},HB = 9.\)

Từ đó \({{A{B^2}} \over {A{C^2}}} = {{BH} \over {CH}} = {9 \over {BC – 9}} = {{36} \over {25}}\)

nên \(BC – 9 = {{25} \over 4}\), suy ra \(BC = {{61} \over 4} = 15{1 \over 4}\left( {cm} \right)\).


Câu 1.7: Trong tam giác có các cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tính các đoạn thẳng mà đường cao này chia ra trên cạnh lớn nhất đó.

Xét tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm.

Vì \({13^2} = {5^2} + {12^2}\) nên ∆ABC là tam giác vuông tại A.

Gọi AH là đường cao kẻ từ A thì \(HB = {{A{B^2}} \over {BC}} = {{25} \over {15}}\left( {cm} \right)\), \(HC = 13 – {{25} \over {13}} = {{144} \over {13}}\left( {cm} \right)\).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!