Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học 12 Nâng cao: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Ôn tập chương II – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học lớp 12 Nâng cao. Mặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi quay quanh đường thẳng ; Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Bài 1: Cho mp  \((P)\) và điểm \(A\) không thuộc \((P)\). Chứng minh rằng mọi mặt cầu đi qua \(A\) và có tâm nằm trên \((P)\) luôn luôn đi qua hai điểm cố định.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học 12 Nâng cao: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón


Lấy điểm \(O\) nằm trên mp \((P)\). Gọi \((S)\) là mặt cầu đi qua \(A\) có tâm \(O\).

Gọi \(A’\) là điểm đối xứng của \(A\) qua mp \((P)\) ta có \(OA’ = OA = R\) nên \((S)\) đi qua \(A’\). Vậy mặt cầu \((S)\) luôn đi qua hai điểm cố định \(A\) và \(A’\).

Bài 2: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp \(S.ABC\), biết \(SA = SB = SC = a\), \(\widehat {ASB} = {60^0},\widehat {BSC} = {90^0},\widehat {CSA} = {120^0}\).


Áp dụng định lí Cosin trong tam giác \(SAB, SAC\) ta có:

\(\eqalign{
& A{B^2} = S{A^2} + S{B^2} – 2SA.SB.\cos {60^0} \cr
& = {a^2} + {a^2} – 2{a^2}.{1 \over 2} = {a^2} \Rightarrow AB = a \cr
& A{C^2} = S{A^2} + S{C^2} – 2SA.SC.\cos {120^0} \cr
& = {a^2} + {a^2} – 2{a^2}\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3{a^2} \Rightarrow AC = a\sqrt 3 \cr} \)

Trong tam giác vuông \(SBC\) có: \(B{C^2} = S{B^2} + S{C^2} = 2{a^2} \Rightarrow BC = a\sqrt 2 \)

Ta có: \(A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại \(B\).

Gọi \(H\) là trung điểm của \(AC\) thì \(H\) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì \(SA = SB = SC\) nên \(SH \bot mp\left( {ABC} \right)\)

Và \(S{H^2} = S{C^2} – H{C^2} = {a^2} – {\left( {{{a\sqrt 3 } \over 2}} \right)^2} = {{{a^2}} \over 4} \)

\(\Rightarrow SH = {a \over 2}\)

Gọi \(O\) là điểm đối xứng của \(S\) qua \(H\) thì \(SO = OA = OB = OC = a\) nên mặt cầu ngoại tiếp hình chóp \(S.ABC\) có tâm \(O\) và bán kính \(R = a\).

Bài 3: Cho hai đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) cắt nhau tại hai điểm \(A, B\) và lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt \((P)\) và \((P’)\).

a) Chứng minh rằng có mặt cầu \((S)\) đi qua hai đường tròn đó.

b) Tìm bán kính \(R\) của mặt cầu \((S)\) khi \(r = 5, r’ = \sqrt {10} \), \(AB = 6\), \({\rm{OO}}’ = \sqrt {21} \).

a) Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\) ta có: \(OM \bot AB\) và \(O’M \bot AB \Rightarrow AB \bot \left( {OO’M} \right)\)

Gọi \(\Delta ,\,\Delta ‘\) lần lượt là trục của đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) thì \(AB \bot \Delta \,\,,\,\,AB \bot \Delta ‘\). Do đó \(\Delta ,\,\Delta ‘\) cùng nằm trong mp \((OO’M)\).

Gọi \(I\) là giao điểm của \(\Delta \) và \(\Delta ‘\) thì \(I\) là tâm của mặt cầu \((S)\) đi qua hai đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) và \(S\) có bán kính \(R = IA\).

b) Ta có: \(MA = MB = 3\,\,,\,\,OA = r = 5,\,\,OA’ = r’ = \sqrt {10} \)

\(\eqalign{
& OM = \sqrt {O{A^2} – A{M^2}} = \sqrt {25 – 9} = 4 \cr
& O’M = \sqrt {O'{A^2} – A{M^2}} = \sqrt {10 – 9} = 1 \cr} \)

Áp dụng định lí Cosin trong \(\Delta {\rm{OMO’}}\) ta có:

\(\eqalign{
& OO{‘^2} = O{M^2} + O'{M^2} – 2OM.O’M.\cos \widehat {OMO’} \cr
& \Rightarrow 21 = 16 + 1 – 2.4.1.cos\widehat {OMO’} \cr&\Rightarrow \cos \widehat {OMO’} = – {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow \widehat {OMO’} = {120^0},\,\,\widehat {OIO’} = {60^0} \cr} \)

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác \(OMO’\) ta có:

\(\eqalign{
& M{O^2} = MO{‘^2} + OO{‘^2} – 2MO’.OO’.cos\widehat {MO’O} \cr
& \Rightarrow \cos \widehat {MO’O} = {{\sqrt {21} } \over 7} \Rightarrow \sin \widehat {OO’I} = {{\sqrt {21} } \over 7} \cr} \)

(Vì \(\widehat {MO’O} + \widehat {OO’I} = {90^0}\))

Áp dụng định lí Cosin trong tam giác \(OIO’\) ta có:
\({{OI} \over {\sin \widehat {OO’I}}} = {{OO’} \over {\sin \widehat {OIO’}}} \Leftrightarrow {{OI} \over {{{\sqrt {21} } \over 7}}} = {{\sqrt {21} } \over {{{\sqrt 3 } \over 2}}} \Leftrightarrow OI = 2\sqrt 3 \)

Vậy \(R = \sqrt {O{A^2} + O{I^2}}  = \sqrt {25  + 12} = \sqrt {37} \)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học 12 Nâng cao: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón” state=”close”]Ôn tập chương II – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Hình học lớp 12 Nâng cao. Mặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi quay quanh đường thẳng ; Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Bài 1: Cho mp  \((P)\) và điểm \(A\) không thuộc \((P)\). Chứng minh rằng mọi mặt cầu đi qua \(A\) và có tâm nằm trên \((P)\) luôn luôn đi qua hai điểm cố định.


Lấy điểm \(O\) nằm trên mp \((P)\). Gọi \((S)\) là mặt cầu đi qua \(A\) có tâm \(O\).

Gọi \(A’\) là điểm đối xứng của \(A\) qua mp \((P)\) ta có \(OA’ = OA = R\) nên \((S)\) đi qua \(A’\). Vậy mặt cầu \((S)\) luôn đi qua hai điểm cố định \(A\) và \(A’\).

Bài 2: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp \(S.ABC\), biết \(SA = SB = SC = a\), \(\widehat {ASB} = {60^0},\widehat {BSC} = {90^0},\widehat {CSA} = {120^0}\).


Áp dụng định lí Cosin trong tam giác \(SAB, SAC\) ta có:

\(\eqalign{
& A{B^2} = S{A^2} + S{B^2} – 2SA.SB.\cos {60^0} \cr
& = {a^2} + {a^2} – 2{a^2}.{1 \over 2} = {a^2} \Rightarrow AB = a \cr
& A{C^2} = S{A^2} + S{C^2} – 2SA.SC.\cos {120^0} \cr
& = {a^2} + {a^2} – 2{a^2}\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3{a^2} \Rightarrow AC = a\sqrt 3 \cr} \)

Trong tam giác vuông \(SBC\) có: \(B{C^2} = S{B^2} + S{C^2} = 2{a^2} \Rightarrow BC = a\sqrt 2 \)

Ta có: \(A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại \(B\).

Gọi \(H\) là trung điểm của \(AC\) thì \(H\) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì \(SA = SB = SC\) nên \(SH \bot mp\left( {ABC} \right)\)

Và \(S{H^2} = S{C^2} – H{C^2} = {a^2} – {\left( {{{a\sqrt 3 } \over 2}} \right)^2} = {{{a^2}} \over 4} \)

\(\Rightarrow SH = {a \over 2}\)

Gọi \(O\) là điểm đối xứng của \(S\) qua \(H\) thì \(SO = OA = OB = OC = a\) nên mặt cầu ngoại tiếp hình chóp \(S.ABC\) có tâm \(O\) và bán kính \(R = a\).

Bài 3: Cho hai đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) cắt nhau tại hai điểm \(A, B\) và lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt \((P)\) và \((P’)\).

a) Chứng minh rằng có mặt cầu \((S)\) đi qua hai đường tròn đó.

b) Tìm bán kính \(R\) của mặt cầu \((S)\) khi \(r = 5, r’ = \sqrt {10} \), \(AB = 6\), \({\rm{OO}}’ = \sqrt {21} \).

a) Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\) ta có: \(OM \bot AB\) và \(O’M \bot AB \Rightarrow AB \bot \left( {OO’M} \right)\)

Gọi \(\Delta ,\,\Delta ‘\) lần lượt là trục của đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) thì \(AB \bot \Delta \,\,,\,\,AB \bot \Delta ‘\). Do đó \(\Delta ,\,\Delta ‘\) cùng nằm trong mp \((OO’M)\).

Gọi \(I\) là giao điểm của \(\Delta \) và \(\Delta ‘\) thì \(I\) là tâm của mặt cầu \((S)\) đi qua hai đường tròn \((O; r)\) và \((O’; r’)\) và \(S\) có bán kính \(R = IA\).

b) Ta có: \(MA = MB = 3\,\,,\,\,OA = r = 5,\,\,OA’ = r’ = \sqrt {10} \)

\(\eqalign{
& OM = \sqrt {O{A^2} – A{M^2}} = \sqrt {25 – 9} = 4 \cr
& O’M = \sqrt {O'{A^2} – A{M^2}} = \sqrt {10 – 9} = 1 \cr} \)

Áp dụng định lí Cosin trong \(\Delta {\rm{OMO’}}\) ta có:

\(\eqalign{
& OO{‘^2} = O{M^2} + O'{M^2} – 2OM.O’M.\cos \widehat {OMO’} \cr
& \Rightarrow 21 = 16 + 1 – 2.4.1.cos\widehat {OMO’} \cr&\Rightarrow \cos \widehat {OMO’} = – {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow \widehat {OMO’} = {120^0},\,\,\widehat {OIO’} = {60^0} \cr} \)

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác \(OMO’\) ta có:

\(\eqalign{
& M{O^2} = MO{‘^2} + OO{‘^2} – 2MO’.OO’.cos\widehat {MO’O} \cr
& \Rightarrow \cos \widehat {MO’O} = {{\sqrt {21} } \over 7} \Rightarrow \sin \widehat {OO’I} = {{\sqrt {21} } \over 7} \cr} \)

(Vì \(\widehat {MO’O} + \widehat {OO’I} = {90^0}\))

Áp dụng định lí Cosin trong tam giác \(OIO’\) ta có:
\({{OI} \over {\sin \widehat {OO’I}}} = {{OO’} \over {\sin \widehat {OIO’}}} \Leftrightarrow {{OI} \over {{{\sqrt {21} } \over 7}}} = {{\sqrt {21} } \over {{{\sqrt 3 } \over 2}}} \Leftrightarrow OI = 2\sqrt 3 \)

Vậy \(R = \sqrt {O{A^2} + O{I^2}}  = \sqrt {25  + 12} = \sqrt {37} \)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!