Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Sách Hình học 12: Phương trình mặt phẳng

Bài 2 Phương trình mặt phẳng. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng: ;  Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ \((Oxy), (Oyz), (Ozx)\).

Bài 1: Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm \(M(1; -2; 4)\) và nhận \(\overrightarrow{n}= (2; 3; 5)\) làm vectơ pháp tuyến.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Sách Hình học 12: Phương trình mặt phẳng

b) Đi qua điểm \(A(0 ; -1 ; 2)\) và song song với giá của các vectơ \(\overrightarrow{u}(3; 2; 1)\) và \(\overrightarrow{v}(-3; 0; 1)\).

c) Đi qua ba điểm \(A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0) và C(0 ; 0 ; -1)\).

:

a) Măt phẳng \((P)\) đi qua điểm \(M(1; -2; 4)\) và nhận \(\overrightarrow{n}= (2; 3; 5)\) làm vectơ pháp tuyến có phương trình:

\(2(x – 1) + 3(x +2) + 5(z – 4) = 0\) \(⇔ (P) : 2x + 3y + 5z -16 = 0\).

b) Xét \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} \right ] = (2 ; -6 ; 6)\), khi đó \(\overrightarrow{n} \bot  (Q)\) là mặt phẳng qua \(A (0 ; -1 ; 2)\) và song song với \(\overrightarrow{u}\),\(\overrightarrow{v}\) (nhận  \(\overrightarrow{u}\),\(\overrightarrow{v}\) làm vectơ chỉ phương).

Phương trình mặt phẳng \((Q)\) có dạng:

\(2(x – 0) – 6(y + 1) + 6(z – 2) = 0\) \(  ⇔ (Q) 😡 – 3y + 3z – 9 = 0\)

 c) Gọi \(R)\) là mặt phẳng qua \(A, B, C\) khi đó \(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{AC}\) là cặp vectơ chỉ phương của \((R)\).

 \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} \right ]=\begin{vmatrix} -2 &0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} 0 & 3\\ -1& 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & -2\\ 3& 0 \end{vmatrix}\)

        \(= (2 ; 3 ; 6)\)

Vậy phương trình mặt phẳng \((R)\) có dạng: \(2x + 3y + 6z + 6 = 0\)

Bài 2: Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(AB\) với \(A(2 ; 3 ; 7)\) và \(B(4 ; 1 ; 3)\).

:

Mặt phẳng trung trực \((P)\) của đoạn thẳng \(AB\) chính là mặt phẳng qua trung điểm \(I\) của \(AB\) và vuông góc với vectơ \(\overrightarrow{AB}\).

Ta có \(\overrightarrow{AB}(2 ; -2; -4)\) và \(I(3 ; 2 ; 5)\) nên phương trình mặ phẳng \((P)\) là:

\(2(x – 3) – 2(y – 2) – 4(z – 5) = 0\)

hay \(x -y -2z + 9 = 0\).

Bài 3: a) Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ \((Oxy), (Oyz), (Ozx)\).

b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm \(M(2 ; 6 ; -3)\) và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.

a) Mặt phẳng \((Oxy)\) qua điểm \(O(0 ; 0 ; 0)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\)  và là vectơ chỉ phương của trục \(Oz\). Phương trình mặt phẳng \((Oxy)\) có dạng:

\( 0.(x – 0) +0.(y – 0) +1.(z – 0) = 0\) hay \(z = 0\).

Tương tự phương trình mặt phẳng \((Oyz)\) là : \(x = 0\) và phương trình mặt phẳng \((Ozx)\) là: \(y = 0\).

b) Mặt phẳng \((P)\) qua điểm \(M(2; 6; -3)\) song song với mặt phẳng \(Oxy\) nhận \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\) làm vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng \((P)\) có dạng: \(z +3 = 0\).

Tương tự mặt phẳng \((Q)\) qua \(M\) và song song với mặt phẳng \(Oyz\) có phương trình \(x – 2 = 0\).

Mặt phẳng qua \(M\) song song với mặt phẳng \(Oxz\) có phương trình \(y – 6 = 0\).

Bài 4: Lập phương trình mặt phẳng :

a) Chứa trục \(Ox\) và điểm \(P(4 ; -1 ; 2)\);

b) Chứa trục \(Oy\) và điểm \(Q(1 ; 4 ;-3)\);

c) Chứa trục \(Oz\) và điểm \(R(3 ; -4 ; 7)\);

a) Gọi \((α)\) là mặt phẳng qua \(P\) và chứa trục \(Ox\), thì \((α)\) qua điểm \(O(0 ; 0 ; 0)\) và chứa giá của các vectơ \(\overrightarrow{OP} (4 ; -1 ; 2)\)  và \(\overrightarrow{i}( 1 ; 0 ;0)\). Khi đó \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{OP},\overrightarrow{i} \right ] =(0 ; 2 ; 1)\) là vectơ pháp tuyến của \((α)\).

Phương trình mặt phẳng \((α)\) có dạng: \(2y + z = 0\).

b) Tương tự phần a) mặt phẳng \((β)\) qua điểm \(Q(1 ; 4 ; -3)\) và chứa trục \(Oy\) thì ((β)\) qua điểm \(O( 0 ; 0 ; 0)\) có \(\overrightarrow{OQ} (1 ; 4 ; -3)\) và \(\overrightarrow{j}(0 ; 1 ; 0)\) là cặp vectơ chỉ phương.

Phương trình mặt phẳng \((β)\) có dạng : \(3x + z = 0\).

c) Mặt phẳng \((ɣ)\) qua điểm \(R(3 ; -4 ; 7)\) và chứa trục \(Oz\) chứa giá của các vectơ

 \(\overrightarrow{OR}(3 ; -4 ; 7)\) và \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\) nhận \(2\) vectơ này làm vectơ chỉ phương.

Phương trình mặt phẳng \((ɣ)\) có dạng: \(4x + 3y = 0\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Sách Hình học 12: Phương trình mặt phẳng” state=”close”]Bài 2 Phương trình mặt phẳng. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng: ;  Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ \((Oxy), (Oyz), (Ozx)\).

Bài 1: Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm \(M(1; -2; 4)\) và nhận \(\overrightarrow{n}= (2; 3; 5)\) làm vectơ pháp tuyến.

b) Đi qua điểm \(A(0 ; -1 ; 2)\) và song song với giá của các vectơ \(\overrightarrow{u}(3; 2; 1)\) và \(\overrightarrow{v}(-3; 0; 1)\).

c) Đi qua ba điểm \(A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0) và C(0 ; 0 ; -1)\).

:

a) Măt phẳng \((P)\) đi qua điểm \(M(1; -2; 4)\) và nhận \(\overrightarrow{n}= (2; 3; 5)\) làm vectơ pháp tuyến có phương trình:

\(2(x – 1) + 3(x +2) + 5(z – 4) = 0\) \(⇔ (P) : 2x + 3y + 5z -16 = 0\).

b) Xét \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} \right ] = (2 ; -6 ; 6)\), khi đó \(\overrightarrow{n} \bot  (Q)\) là mặt phẳng qua \(A (0 ; -1 ; 2)\) và song song với \(\overrightarrow{u}\),\(\overrightarrow{v}\) (nhận  \(\overrightarrow{u}\),\(\overrightarrow{v}\) làm vectơ chỉ phương).

Phương trình mặt phẳng \((Q)\) có dạng:

\(2(x – 0) – 6(y + 1) + 6(z – 2) = 0\) \(  ⇔ (Q) 😡 – 3y + 3z – 9 = 0\)

 c) Gọi \(R)\) là mặt phẳng qua \(A, B, C\) khi đó \(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{AC}\) là cặp vectơ chỉ phương của \((R)\).

 \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} \right ]=\begin{vmatrix} -2 &0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} 0 & 3\\ -1& 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & -2\\ 3& 0 \end{vmatrix}\)

        \(= (2 ; 3 ; 6)\)

Vậy phương trình mặt phẳng \((R)\) có dạng: \(2x + 3y + 6z + 6 = 0\)

Bài 2: Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(AB\) với \(A(2 ; 3 ; 7)\) và \(B(4 ; 1 ; 3)\).

:

Mặt phẳng trung trực \((P)\) của đoạn thẳng \(AB\) chính là mặt phẳng qua trung điểm \(I\) của \(AB\) và vuông góc với vectơ \(\overrightarrow{AB}\).

Ta có \(\overrightarrow{AB}(2 ; -2; -4)\) và \(I(3 ; 2 ; 5)\) nên phương trình mặ phẳng \((P)\) là:

\(2(x – 3) – 2(y – 2) – 4(z – 5) = 0\)

hay \(x -y -2z + 9 = 0\).

Bài 3: a) Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ \((Oxy), (Oyz), (Ozx)\).

b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm \(M(2 ; 6 ; -3)\) và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.

a) Mặt phẳng \((Oxy)\) qua điểm \(O(0 ; 0 ; 0)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\)  và là vectơ chỉ phương của trục \(Oz\). Phương trình mặt phẳng \((Oxy)\) có dạng:

\( 0.(x – 0) +0.(y – 0) +1.(z – 0) = 0\) hay \(z = 0\).

Tương tự phương trình mặt phẳng \((Oyz)\) là : \(x = 0\) và phương trình mặt phẳng \((Ozx)\) là: \(y = 0\).

b) Mặt phẳng \((P)\) qua điểm \(M(2; 6; -3)\) song song với mặt phẳng \(Oxy\) nhận \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\) làm vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng \((P)\) có dạng: \(z +3 = 0\).

Tương tự mặt phẳng \((Q)\) qua \(M\) và song song với mặt phẳng \(Oyz\) có phương trình \(x – 2 = 0\).

Mặt phẳng qua \(M\) song song với mặt phẳng \(Oxz\) có phương trình \(y – 6 = 0\).

Bài 4: Lập phương trình mặt phẳng :

a) Chứa trục \(Ox\) và điểm \(P(4 ; -1 ; 2)\);

b) Chứa trục \(Oy\) và điểm \(Q(1 ; 4 ;-3)\);

c) Chứa trục \(Oz\) và điểm \(R(3 ; -4 ; 7)\);

a) Gọi \((α)\) là mặt phẳng qua \(P\) và chứa trục \(Ox\), thì \((α)\) qua điểm \(O(0 ; 0 ; 0)\) và chứa giá của các vectơ \(\overrightarrow{OP} (4 ; -1 ; 2)\)  và \(\overrightarrow{i}( 1 ; 0 ;0)\). Khi đó \(\overrightarrow{n}=\left [\overrightarrow{OP},\overrightarrow{i} \right ] =(0 ; 2 ; 1)\) là vectơ pháp tuyến của \((α)\).

Phương trình mặt phẳng \((α)\) có dạng: \(2y + z = 0\).

b) Tương tự phần a) mặt phẳng \((β)\) qua điểm \(Q(1 ; 4 ; -3)\) và chứa trục \(Oy\) thì ((β)\) qua điểm \(O( 0 ; 0 ; 0)\) có \(\overrightarrow{OQ} (1 ; 4 ; -3)\) và \(\overrightarrow{j}(0 ; 1 ; 0)\) là cặp vectơ chỉ phương.

Phương trình mặt phẳng \((β)\) có dạng : \(3x + z = 0\).

c) Mặt phẳng \((ɣ)\) qua điểm \(R(3 ; -4 ; 7)\) và chứa trục \(Oz\) chứa giá của các vectơ

 \(\overrightarrow{OR}(3 ; -4 ; 7)\) và \(\overrightarrow{k}(0 ; 0 ; 1)\) nhận \(2\) vectơ này làm vectơ chỉ phương.

Phương trình mặt phẳng \((ɣ)\) có dạng: \(4x + 3y = 0\).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!