Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Hình học 10 Nâng cao: Ôn tập chương 1 vecto

 Ôn tập chương 1 vecto. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Cho tam giác;  Cho tam giác đều \(ABC\) với đường cao \(AH\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Bài 1: Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(A’, B’, C’\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(BC, CA, AB\). Vectơ \(\overrightarrow {{A’}{B’}} \) cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau đây ?

(A) \(\overrightarrow {AB} \) ;                                  (B) \(\overrightarrow {A{C’}} \) ;

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Hình học 10 Nâng cao: Ôn tập chương 1 vecto

(C) \(\overrightarrow {BA} \) ;                                  (D) \(\overrightarrow {{C’}B} \) .

 

Chọn (C).

Bài 2: Cho ba điểm \(M, N, P\) thẳng hàng, trong đó điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\) . Khi đó các cặp vec tơ nào sau đây cùng hướng ?

(A) \(\overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {PN} \) ;

(B) \(\overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {MP} \) ;

(C) \(\overrightarrow {MP} \) và \(\overrightarrow {PN} \) ;

(D) \(\overrightarrow {NM} \) và \(\overrightarrow {NP}\) .

Chọn (B).


Bài 3: Cho hình chữ nhật \(ABCD.\) Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \) ;

(B) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DA} \) ;

(C) \(\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} \) ;

(D) \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \).

 

Chọn (D).


Bài 4: Cho tam giác đều \(ABC\) với đường cao \(AH\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {HB}  = \overrightarrow {HC} \) ;

(B) \(\overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {HC} \) ;

(C) \(\left| {\overrightarrow {AH} } \right| = {{\sqrt 3 } \over 2}\left| {\overrightarrow {BC} } \right|\) ;

(D) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \).

 

Đường cao tam giác đều cạnh \(a\) có độ dài bằng \({{a\sqrt 3 } \over 2}\).

Chọn (C).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Hình học 10 Nâng cao: Ôn tập chương 1 vecto” state=”close”] Ôn tập chương 1 vecto. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Cho tam giác;  Cho tam giác đều \(ABC\) với đường cao \(AH\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Bài 1: Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(A’, B’, C’\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(BC, CA, AB\). Vectơ \(\overrightarrow {{A’}{B’}} \) cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau đây ?

(A) \(\overrightarrow {AB} \) ;                                  (B) \(\overrightarrow {A{C’}} \) ;

(C) \(\overrightarrow {BA} \) ;                                  (D) \(\overrightarrow {{C’}B} \) .

 

Chọn (C).

Bài 2: Cho ba điểm \(M, N, P\) thẳng hàng, trong đó điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\) . Khi đó các cặp vec tơ nào sau đây cùng hướng ?

(A) \(\overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {PN} \) ;

(B) \(\overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {MP} \) ;

(C) \(\overrightarrow {MP} \) và \(\overrightarrow {PN} \) ;

(D) \(\overrightarrow {NM} \) và \(\overrightarrow {NP}\) .

Chọn (B).


Bài 3: Cho hình chữ nhật \(ABCD.\) Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \) ;

(B) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DA} \) ;

(C) \(\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} \) ;

(D) \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \).

 

Chọn (D).


Bài 4: Cho tam giác đều \(ABC\) với đường cao \(AH\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {HB}  = \overrightarrow {HC} \) ;

(B) \(\overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {HC} \) ;

(C) \(\left| {\overrightarrow {AH} } \right| = {{\sqrt 3 } \over 2}\left| {\overrightarrow {BC} } \right|\) ;

(D) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \).

 

Đường cao tam giác đều cạnh \(a\) có độ dài bằng \({{a\sqrt 3 } \over 2}\).

Chọn (C).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!