Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 SGK Sinh học  lớp 10 Nâng cao. Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó ; Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Câu 1: Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

a) Các cấp tổ chức chính của hệ thống sống :

* Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật cũng như động vật đều có cấu tạo tế bào. Các hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào dù là của cơ thể đơn bào hay đa bào.

* Cơ thể là cấp tổ chức sống riêng lẻ độc lập (cá thể) có cấu tạo từ một đến hàng trăm nghìn tỉ tế bào, tồn tại và thích nghi với những điều kiện nhất định của môi trường. Người ta phân biệt cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

* Quần thể – loài : các cá thể thuộc cùng một loài tập hợp sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất định tạo nên cấp quần thể.

* Quần xã là cấp độ tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong một vùng địa lí nhất định. Trong quần xã có sự tương tác giữa các cá thể cùng loài hoặc khác loài và mối tương tác giữa các quần thể khác loài, chúng giữ được sự cân bằng động trong mối tương tác lẫn nhau để cùng tồn tại.

* Hệ sinh thái – sinh quyển : Tập hợp tất cả các quần xã sống trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Sinh quyển bao gồm nhiều hệ sinh thái khác nhau.

– Hệ sinh thái : Các sinh vật trong quần xã không chỉ tương tác lẫn nhau mà còn tương tác với môi trường sống của chúng. Sinh vật và môi trường, chúng sống trong đó tạo nên một thể thống nhất được gọi là hệ sinh thái.

– Sinh quyển : Tập hợp tất cả các hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Đó là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ thống sống.

b) Tương quan về cấu trúc và chức năng sống :

Cấp cao bao gồm thành phần cấp thấp, hoạt động sống của cấp cao phụ thuộc vào mối tương tác trong hoạt động của các cấu thành cấp thấp.


Câu 2: Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống, bởi vì tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của tất cả cơ thể sống và sự sống chỉ thể hiện khi xuất hiện tổ chức tế bào. Các đại phân tử trong tế bào chưa sống. Chúng chỉ thể hiện chức năng sống trong tổ chức tế bào.


Câu 3: Hãy chọn đáp án đúng nhất. Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào dưới đây ?

a) Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

b) Quần thể

c) Cơ quan

d) Quần xã

đ) Mô

e) Hệ cơ quan

Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức: Tế bào ; mô ; cơ quan ; hệ cơ quan.


Câu 4: Cho biết : con la (là con của lừa lai với ngựa) thường bất thụ (không có khả năng sinh con), hãy chọn đáp án đúng sau đây :

a) Lừa và ngựa thuộc cùng một loài.

b) Lừa và ngựa thuộc hai loài khác nhau.

Đáp án : b. Lừa và ngựa thuộc 2 loài khác nhau vì con la (là con của chúng) bất thụ.


Câu 5: Hãy điền vào ô trống cấp tổ chức thích hợp : Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………… Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống chung trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………

Các cụm từ theo thứ tự cần điền là : quần thể, quần xã.


Câu 6: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì ? Thế nào là hệ sinh thái ?

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là hệ sinh thái – sinh quyển.

Hệ sinh thái là hệ bao gồm sinh vật (ở tất cả các cấp độ tổ chức) cùng với điều kiện sống của chúng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 SGK Sinh học  lớp 10 Nâng cao. Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó ; Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Câu 1: Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó.

a) Các cấp tổ chức chính của hệ thống sống :

* Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật cũng như động vật đều có cấu tạo tế bào. Các hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào dù là của cơ thể đơn bào hay đa bào.

* Cơ thể là cấp tổ chức sống riêng lẻ độc lập (cá thể) có cấu tạo từ một đến hàng trăm nghìn tỉ tế bào, tồn tại và thích nghi với những điều kiện nhất định của môi trường. Người ta phân biệt cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

* Quần thể – loài : các cá thể thuộc cùng một loài tập hợp sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất định tạo nên cấp quần thể.

* Quần xã là cấp độ tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong một vùng địa lí nhất định. Trong quần xã có sự tương tác giữa các cá thể cùng loài hoặc khác loài và mối tương tác giữa các quần thể khác loài, chúng giữ được sự cân bằng động trong mối tương tác lẫn nhau để cùng tồn tại.

* Hệ sinh thái – sinh quyển : Tập hợp tất cả các quần xã sống trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Sinh quyển bao gồm nhiều hệ sinh thái khác nhau.

– Hệ sinh thái : Các sinh vật trong quần xã không chỉ tương tác lẫn nhau mà còn tương tác với môi trường sống của chúng. Sinh vật và môi trường, chúng sống trong đó tạo nên một thể thống nhất được gọi là hệ sinh thái.

– Sinh quyển : Tập hợp tất cả các hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Đó là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ thống sống.

b) Tương quan về cấu trúc và chức năng sống :

Cấp cao bao gồm thành phần cấp thấp, hoạt động sống của cấp cao phụ thuộc vào mối tương tác trong hoạt động của các cấu thành cấp thấp.


Câu 2: Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống, bởi vì tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của tất cả cơ thể sống và sự sống chỉ thể hiện khi xuất hiện tổ chức tế bào. Các đại phân tử trong tế bào chưa sống. Chúng chỉ thể hiện chức năng sống trong tổ chức tế bào.


Câu 3: Hãy chọn đáp án đúng nhất. Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào dưới đây ?

a) Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

b) Quần thể

c) Cơ quan

d) Quần xã

đ) Mô

e) Hệ cơ quan

Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức: Tế bào ; mô ; cơ quan ; hệ cơ quan.


Câu 4: Cho biết : con la (là con của lừa lai với ngựa) thường bất thụ (không có khả năng sinh con), hãy chọn đáp án đúng sau đây :

a) Lừa và ngựa thuộc cùng một loài.

b) Lừa và ngựa thuộc hai loài khác nhau.

Đáp án : b. Lừa và ngựa thuộc 2 loài khác nhau vì con la (là con của chúng) bất thụ.


Câu 5: Hãy điền vào ô trống cấp tổ chức thích hợp : Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………… Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống chung trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………

Các cụm từ theo thứ tự cần điền là : quần thể, quần xã.


Câu 6: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì ? Thế nào là hệ sinh thái ?

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là hệ sinh thái – sinh quyển.

Hệ sinh thái là hệ bao gồm sinh vật (ở tất cả các cấp độ tổ chức) cùng với điều kiện sống của chúng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!