Giải bài tập

Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 199 SBT Đại số và giải tích 11: Cho f ( x ) = 3x^2 – 4x + 9. . Tính f′( 1 ) .

Bài 1 đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 199 . Câu 1.1: Tính đạo hàm…; Cho f ( x ) = 3x^2 – 4x + 9. . Tính f′( 1 ) .

Bài 1.1: a) \(y = 3x – 5;\)

b) \(y = 4{x^2} – 0,6x + 7;\)

Bạn đang xem: Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 199 SBT Đại số và giải tích 11: Cho f ( x ) = 3x^2 – 4x + 9. . Tính f′( 1 ) .

c) \(y = 4x – {x^2};\)

d) \(y = \sqrt {3x + 1} ;\)

e) \(y = {1 \over {x – 2}};\)

f) \(y = {{1 + \sqrt x } \over {1 – \sqrt x }}.\)

a) y’ = 3

b) y’ = 8x – 0,6

c) y’ = 4 – 2x

d) \(y’ = {3 \over {2\sqrt {3x + 1} }};\)

e) \(y’ = {{ – 1} \over {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}};\)

f) \(y’ = {1 \over {\sqrt x {{\left( {1 – \sqrt x } \right)}^2}}}.\)

Bài 1.2: Cho \(f\left( x \right) = 3{x^2} – 4x + 9.\). Tính \(f’\left( 1 \right).\)

\(f’\left( 1 \right) = 2.\)

Bài 1.3: Cho \(f\left( x \right) = \sin 2x.\). Tính \(f’\left( {{\pi  \over 4}} \right).\)

\(f’\left( {{\pi  \over 4}} \right) = 0.\)

Bài 1.4: Cho \(f\left( x \right) = \root 3 \of {x – 1} .\)  Tính \(f’\left( 0 \right);f’\left( 1 \right).\)

\(f’\left( 0 \right) = {1 \over 3};\) không có \(f’\left( 1 \right).\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 199 SBT Đại số và giải tích 11: Cho f ( x ) = 3x^2 – 4x + 9. . Tính f′( 1 ) .” state=”close”]Bài 1 đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 199 . Câu 1.1: Tính đạo hàm…; Cho f ( x ) = 3x^2 – 4x + 9. . Tính f′( 1 ) .

Bài 1.1: a) \(y = 3x – 5;\)

b) \(y = 4{x^2} – 0,6x + 7;\)

c) \(y = 4x – {x^2};\)

d) \(y = \sqrt {3x + 1} ;\)

e) \(y = {1 \over {x – 2}};\)

f) \(y = {{1 + \sqrt x } \over {1 – \sqrt x }}.\)

a) y’ = 3

b) y’ = 8x – 0,6

c) y’ = 4 – 2x

d) \(y’ = {3 \over {2\sqrt {3x + 1} }};\)

e) \(y’ = {{ – 1} \over {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}};\)

f) \(y’ = {1 \over {\sqrt x {{\left( {1 – \sqrt x } \right)}^2}}}.\)

Bài 1.2: Cho \(f\left( x \right) = 3{x^2} – 4x + 9.\). Tính \(f’\left( 1 \right).\)

\(f’\left( 1 \right) = 2.\)

Bài 1.3: Cho \(f\left( x \right) = \sin 2x.\). Tính \(f’\left( {{\pi  \over 4}} \right).\)

\(f’\left( {{\pi  \over 4}} \right) = 0.\)

Bài 1.4: Cho \(f\left( x \right) = \root 3 \of {x – 1} .\)  Tính \(f’\left( 0 \right);f’\left( 1 \right).\)

\(f’\left( 0 \right) = {1 \over 3};\) không có \(f’\left( 1 \right).\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!