Giải bài tập

Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 SBT Toán 9 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm, khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng; Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm, khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng…

Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng

(A) 6cm ;                                                         (B) 9cm ;

Bạn đang xem: Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 SBT Toán 9 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm, khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng

(C) 12cm ;                                                       (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

∆ABC đồng dạng ∆HAC nên \({3 \over 4} = {{AB} \over {AC}} = {{HA} \over {HC}}\) suy ra \(HC = {4 \over 3}HA = 12\).

Chọn (C)


Câu 1.2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng

(A) 6cm ;                                          (B) 9,6cm ;

(C) 12cm ;                                        (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

Trong các bài (1.3, 1.4, 1.5) ta sẽ sử dụng các kí hiệu sau đây đối với tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH :

AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, BH = c’, CH = b’.

∆ABC đồng dạng ∆HBA nên \({4 \over 5} = {{AB} \over {AC}} = {{HB} \over {HA}}\) suy ra \(HB = {4 \over 5}HA = {{48} \over 5} = 9,6\) (cm).

Chọn (B)


Câu 1.3:

a) Tính h, b, c nếu biết b¢ = 36, c¢ = 64.

b) Tính h, b, b¢, c¢ nếu biết a = 9, c = 6.

a) h2 = b’c’ kéo theo h = 48 ; a = b’ + c’ = 100 từ b2 = ab’ suy ra b = 60, từ c2 = ac’ suy ra c = 80.

b) \(c’ = {{{c^2}} \over a} = 4,b’ = a – c’ = 5,{b^2} = ab’ = 45\) nên \(b = 3\sqrt 5 ;{h^2} = b’c’ = 20,\) nên \(h = 2\sqrt 5 \).


Câu 1.4: Hãy biểu thị b’, c’ qua a, b, c

Từ \({b^2} = ab’,{c^2} = ac’\) suy ra \(b’ = {{{b^2}} \over a},c’ = {{{c^2}} \over a}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 SBT Toán 9 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm, khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng” state=”close”]Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng; Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm, khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng…

Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng

(A) 6cm ;                                                         (B) 9cm ;

(C) 12cm ;                                                       (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

∆ABC đồng dạng ∆HAC nên \({3 \over 4} = {{AB} \over {AC}} = {{HA} \over {HC}}\) suy ra \(HC = {4 \over 3}HA = 12\).

Chọn (C)


Câu 1.2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng

(A) 6cm ;                                          (B) 9,6cm ;

(C) 12cm ;                                        (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

Trong các bài (1.3, 1.4, 1.5) ta sẽ sử dụng các kí hiệu sau đây đối với tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH :

AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, BH = c’, CH = b’.

∆ABC đồng dạng ∆HBA nên \({4 \over 5} = {{AB} \over {AC}} = {{HB} \over {HA}}\) suy ra \(HB = {4 \over 5}HA = {{48} \over 5} = 9,6\) (cm).

Chọn (B)


Câu 1.3:

a) Tính h, b, c nếu biết b¢ = 36, c¢ = 64.

b) Tính h, b, b¢, c¢ nếu biết a = 9, c = 6.

a) h2 = b’c’ kéo theo h = 48 ; a = b’ + c’ = 100 từ b2 = ab’ suy ra b = 60, từ c2 = ac’ suy ra c = 80.

b) \(c’ = {{{c^2}} \over a} = 4,b’ = a – c’ = 5,{b^2} = ab’ = 45\) nên \(b = 3\sqrt 5 ;{h^2} = b’c’ = 20,\) nên \(h = 2\sqrt 5 \).


Câu 1.4: Hãy biểu thị b’, c’ qua a, b, c

Từ \({b^2} = ab’,{c^2} = ac’\) suy ra \(b’ = {{{b^2}} \over a},c’ = {{{c^2}} \over a}.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!