Giải bài tập

E. Writing – trang 47 – Unit 5 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words)

E. Writing – trang 47 – Unit 5. Wonders Of Viet Nam – Việt Nam Diệu Kỳ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Write secntences in the passive voice, using the suggested words. You can change the order of the words; Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words)…
Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ..

1. Write secntences in the passive voice, using the suggested words. You can change the order of the words.
Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ.

1. We/sugggest/that/the government/limit/the number/visitors/daily

Bạn đang xem: E. Writing – trang 47 – Unit 5 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words)

2. I/suggest/that/control/the deforestation

3. I/suggest/that/reduce/smoke/exhaust fumes

4. I/suggest/that/raise/money/charity

5. I/suggest/that/put/valuable/things/high-security/places

Key –

1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government.

2.  I suggest that the deforestation should be controlled.

3. I suggest that the amount of smoke and exhaust fumes should be reduced.

4. I suggest that money should be raised for charity.

5. I suggest that valuable things should be put in places of high-security.

2a. Image you are going on a journey touring some of the natural or man-made wonders in your area. Fill in the information in the table below.

Wonders you will visit

Date and time you will be there

What you will do there

b. Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words). Use the ideas in 2a, WRITING and 3, READING, to help you.

Viết về chuyến du lịch đầu tiên của bạn mà một vài cảnh quan thiên nhiên làm bạn thích thú (khoảng 100-200 từ). Có thể sử dụng gợi ý ở bài 2a và phần đọc hiểu.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm E. Writing – trang 47 – Unit 5 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words)” state=”close”]E. Writing – trang 47 – Unit 5. Wonders Of Viet Nam – Việt Nam Diệu Kỳ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Write secntences in the passive voice, using the suggested words. You can change the order of the words; Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words)…
Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ..

1. Write secntences in the passive voice, using the suggested words. You can change the order of the words.
Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ.

1. We/sugggest/that/the government/limit/the number/visitors/daily

2. I/suggest/that/control/the deforestation

3. I/suggest/that/reduce/smoke/exhaust fumes

4. I/suggest/that/raise/money/charity

5. I/suggest/that/put/valuable/things/high-security/places

Key –

1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government.

2.  I suggest that the deforestation should be controlled.

3. I suggest that the amount of smoke and exhaust fumes should be reduced.

4. I suggest that money should be raised for charity.

5. I suggest that valuable things should be put in places of high-security.

2a. Image you are going on a journey touring some of the natural or man-made wonders in your area. Fill in the information in the table below.

Wonders you will visit

Date and time you will be there

What you will do there

b. Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your (about 100 -120 words). Use the ideas in 2a, WRITING and 3, READING, to help you.

Viết về chuyến du lịch đầu tiên của bạn mà một vài cảnh quan thiên nhiên làm bạn thích thú (khoảng 100-200 từ). Có thể sử dụng gợi ý ở bài 2a và phần đọc hiểu.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!