Giải bài tập

E. Writing – trang 26 – Unit 3 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem

E. Writing – trang 26 – Unit 3. Teen Stress And Pressure – áp Lực Tuổi Trẻ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit; Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem…
Viết lại các ý trong mục 3 – đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này..

1. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.
Viết lại các ý trong mục 3 – đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.

Example:

Bạn đang xem: E. Writing – trang 26 – Unit 3 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem

Create your own study aids.

—► I think you should create your own study aids …

It might help to create your own study aids …

Have you thought about creating your own study aids…

2. Match the following pieces of advice to the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR.

Nối các ý sau với các câu khuyên bảo ở bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp.

A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make newfriencs

B. Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

C. The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

D. I think you should relax now. You’ve done very well in the exam.

E. It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

F. If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Key –

1. A-5; B-4; C-6; D-2; E-1; F-3

3. Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem.

Nhìn vào bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp, đưa ra lời khuyên của bạn cho mỗi vấn đề.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm E. Writing – trang 26 – Unit 3 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem” state=”close”]E. Writing – trang 26 – Unit 3. Teen Stress And Pressure – áp Lực Tuổi Trẻ: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit; Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem…
Viết lại các ý trong mục 3 – đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này..

1. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.
Viết lại các ý trong mục 3 – đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.

Example:

Create your own study aids.

—► I think you should create your own study aids …

It might help to create your own study aids …

Have you thought about creating your own study aids…

2. Match the following pieces of advice to the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR.

Nối các ý sau với các câu khuyên bảo ở bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp.

A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make newfriencs

B. Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

C. The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

D. I think you should relax now. You’ve done very well in the exam.

E. It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

F. If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Key –

1. A-5; B-4; C-6; D-2; E-1; F-3

3. Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem.

Nhìn vào bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp, đưa ra lời khuyên của bạn cho mỗi vấn đề.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!